Adam Barczak odwołany! Kto posprząta stajnię Augiasza?

Ja tu piszę skargi na olsztyńskich sędziów i prezesa Sądu Rejonowego Adama Barczaka, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie patyczkuje się, i odwołuje w całym kraju 20 prezesów! Brawo ministrze! Trzeba zamieszać w tym szambie!

W olsz­tyńskim Sądzie Rejonowym także panie nie uniknęły min­is­te­ri­al­nych razów. Kopa w dół otrzy­mały zastępu­jące preze­sa: Joan­na Urlińs­ka i Bogusława Sobczuk.

Szczegól­nie moje serce radu­je potrak­towanie SSR Joan­ny Urlińskiej. Pani prze­wod­niczą­ca VII Wydzi­ału Karnego rozstrzy­gała w mojej spraw­ie karnej, którą wytoczyłem Adamowi Kall.

Joan­na Urlińs­ka nawet nie dała mi szan­sy na spraw­iedli­wy pro­ces. Umorzyła postępowanie karne uzna­jąc, że urzęd­nik ma pra­wo kła­mać w doku­men­cie służbowym!

20 sędz­iów — prezesów w całej Polsce zostało odwołanych po przeglądzie jakoś­ci pra­cy, podległych im jed­nos­tek. Olsz­tyńs­ki Sąd Rejonowy  w takim rankingu Z. Zio­bry znalazł się na 271 miejs­cu! Grat­u­lu­ję! Trze­cia liga, czyli praw­idłowo! Pol­s­ka C.

Trwa­ją­ca anal­iza sze­rok­iego zakre­su czyn­ników wpły­wa­ją­cych na całoś­ciową ocenę jakoś­ci pra­cy wykaza­ła w wielu przy­pad­kach niską efek­ty­wność. Ze wzglę­du na potrze­bę poprawy sprawnoś­ci sądów doko­nano zmi­an kadrowych — szcz­erze wyz­na­je min­is­terst­wo.

Nowym prezesem olsztyńskiego Sądu Rejonowego został 42-letni sędzia Maciej Nawacki. Czy posprząta stajnię Augiasza? Zresetować umysły podległych urzędników, by w tym przybytku Temidy było jak najmniej kałłu! To zadanie godne Heraklesa! Powodzenia! Ku chwale kasty i Narodu panie prezesie!

A tu — tak dla prawdy his­to­rycznej — moje ostat­nie pis­mo do preze­sa Adama Bar­cza­ka:

Pismo Ku Prawdzie z 3 grudnia 2017 r. do Adama Barczaka
Pis­mo Ku Prawdzie z 3 grud­nia 2017 r. do Adama Bar­cza­ka

 

Odpowiedź otrzy­małem 7 grud­nia 2017 r. Mogę poskarżyć się m.in. do… preze­sa Sądu Okrę­gowego i do Z. Zio­bry 😉 Czy jeszcze warto? Koniecznie! Ale przede wszys­tkim na SSR Beatę Kalińską, która zro­biła preze­sa w trąbę! 😉

 

8 myśli na temat “Adam Barczak odwołany! Kto posprząta stajnię Augiasza?

 • 23 grudnia 2017 o 00:54
  Permalink

  Jestem także głębokim fanem “wyjątkowej wer­sji pra­worząd­noś­ci” w wyko­na­niu tzw. SSR Beaty Kalińskiej, a szczegól­nie jej głębok­iego stwierdzenia, że “sąd nie potrze­bu­je dal­szych biegłych, bo sam jest najwyższym biegłym we wszys­t­kich sprawach.” Tylko pograt­u­lować tak sze­rok­iego zakre­su wiedzy w jed­nej głowie.
  Jak się to słyszy od oso­by wciela­jącej się w rolę sędziego — to po takiej głupocie z jej ust — cały auto­ry­tet konieczny w tej insty­tucji upa­da.
  Albo jej wyczynem jest takie wyz­nacze­nie ter­minu dostar­czenia opinii biegłego i ter­minu rozprawy, aby miało się 15 min­ut na zapoz­nanie się z kilkudziesię­cioma stron­a­mi. Super!

  Odpowiedz
  • 23 grudnia 2017 o 11:56
   Permalink

   Dzięku­ję! Zbier­am “złote myśli” olsz­tyńs­kich sędz­iów. Bard­zo Ciebie proszę o przesłanie mi tej myśli SSR Beaty Kalińskiej, w formie skanu lub nagra­nia — jak takie masz 😉

   Odpowiedz
 • 21 grudnia 2017 o 09:06
  Permalink

  Rok 2013: Według sędziego Macie­ja Nawack­iego, nic nie stoi na przeszkodzie, by w ten sposób pięt­nować spraw­ców.

  — Wiz­erunek jest chro­niony przez pra­wo pra­sowe, ale nawet na etapie postępowa­nia przy­go­towaw­czego proku­ra­tor lub sąd ze wzglę­du na ważny interes społeczny może zez­wolić na ujawnie­nie danych osobowych i wiz­erunku — mówi Maciej Nawac­ki, kar­nista, sędzia sądu rejonowego w Olsz­tynie.

  — W przy­pad­ku tzw. oszustw na wnucz­ka wręcz wskazane jest pub­likowanie wiz­erunku spraw­ców, by zapo­biec ich dal­szej dzi­ałal­noś­ci.

  Przeczy­taj cały tekst: Sposób na bandytów — ich zdję­cia zaw­is­ną na słu­pach? — Gaze­ta Olsz­tyńs­ka

  Odpowiedz
  • 21 grudnia 2017 o 16:46
   Permalink

   Dzięku­ję! Jestem za wieszaniem wiz­erunk­ów przestępców nawet w każdym kiblu w sądzie, na policji i w każdym urzędzie 😉

   Odpowiedz
 • 21 grudnia 2017 o 09:03
  Permalink

  Odnosząc się do nowego Preze­sa to jest w gaze­cie Olsz­tyńskiej na jego tem­at wzmi­an­ka z 2013 r., jeszcze gdy był “szere­gowym” sędz­ią SR w Olsz­tynie. Z tego wpisu w “Głosie Olsz­ty­na” ( raczej tubie ratusza ) wyni­ka, iz ówczes­ny sędzia dziś prezes ma zapędy rodem z filmów Barei, czyli zdję­cia “przestępców” na wit­rynę sądową. Może by tak i gablota w sądzie z sędzi­a­mi którzy popełnili więcej niż jeden błąd który kosz­tował nie tylko zdrowie a może i życie i dorobek całego życia nie jed­nego z pod­sąd­nych pozwanych powodów pokrzy­wd­zonych? Przy­dała by się taka gablota może wów­czas inni sędziowie przykładali by się do mery­to­rycznego pode­jś­cia do spraw jakie maja w refera­cie nie “koleżeńskiego” ich trak­towa­nia.

  Odpowiedz
  • 21 grudnia 2017 o 16:36
   Permalink

   Dzięku­ję! Każdy sposób by ostrze­gać społeczeńst­wo przed przestęp­ca­mi jest… god­ny propagowa­nia! Jestem za gablota­mi w sądach 😉
   Oso­biś­cie zas­tosowałem na blogu gablotę dla przestęp­cy w mundurze, a pewnie wkrótce pojawi się gablota na przestępcę w todze 😉 Następ­ni kandy­daci w obu kat­e­go­ri­ach, już… czeka­ją na rozwój wydarzeń 😉 A… jeszcze dojdzie kat­e­go­ria “przestęp­cy w gar­ni­turze” 😉

   Odpowiedz
  • 20 grudnia 2017 o 22:48
   Permalink

   Dzięku­ję! Jak widzę Bogusław­ie… nie tracisz nadziei! Obyś się nie rozczarował! Czego Tobie i sobie szcz­erze życzę! 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *