Al Kaida narodziła się w karczmie Osamy bin Ladena!

Dr Rafał Brzeski na spotkaniu w Olsztynie, po wykładzie na temat Organizacja bez organizacji, odpowiadał na pytania słuchaczy. Jedno z pytań dotyczyło obecnej formy istnienia Al Kaidy. Odpowiedź Rafała Brzeskiego zakończyła się refleksją na temat Irlandzkiej Armii Republikańskiej.

Piotr Lisiec­ki: czy pan dok­tor mógł­by rozwinąć tą myśl… że Al Kai­da nie ist­nieje… czy też kończy się?

Rafał Brzes­ki: nie…  ona się przek­sz­tał­ciła… kiedy był bin Laden to była orga­ni­za­c­ja… bo to się zaczęło od… bin Laden miał na pograniczu z Afgan­istanem… kar­czmę w której… różni dżi­hadyś­ci którzy szli bić się do Afgan­istanu z różnych kra­jów… u niego zostaw­iali pamiąt­ki… listy do rodziny… różne zlece­nia dla niego…  dzię­ki temu miał sieć kon­tak­tów w różnych kra­jach… później kiedy zde­cy­dował się zro­bić swo­ją Al Kaidę… i wtedy on zbu­dował orga­ni­za­cję… ta orga­ni­za­c­ja funkcjonowała… aż do moment kiedy on zginął… wtedy został ruch jak gdy­by tylko… ten ruch rozsz­erzał się… to jest alka­idyzm… jego ide­olo­gia jego myśl… to o czym dysku­towali… te wszys­tkie prze­myśle­nia… ci dżi­hadyś­ci różni… oni roznieśli po różnych kra­jach… i dalej to już były orga­ni­za­c­je… spon­tan­icznie pow­stałe… niewielkie… jedne więk­sze drugie mniejsze… ale nie było Al Kaidy jako orga­ni­za­cji takiej zwartej jak… przy orga­ni­za­c­jach ter­ro­rysty­cznych… radykalnie zupełnie innej… Irlandz­ka Armia Repub­likańs­ka

…oni chcieli odbić włas­ny kraj… wal­cząc z Bry­tyjczyka­mi IRA nazwała się armią podziem­ną… wal­czyła przez długie lata… tylko z jed­nos­tka­mi wojskowy­mi… nie z cywil­a­mi… pod­kładano pod koszary bom­by… dopiero jak mło­da gen­er­ac­ja przyszła to stwierdz­iła… wal­czymy z całym ang­iel­skim nar­o­dem… a przede wszys­tkim z estab­lish­mentem…  a gdzie najbardziej boli estab­lish­ment… po kieszeni… wywalili trzy bom­by w City… i rząd naty­ch­mi­ast zaczął negoc­jac­je…

Dr Rafał Brzeski odpowiadając na pytanie Piotra Lisieckiego przedstawił — po krótce — historię dwóch organizacji terrorystycznych. Okazuje się, że Al Kaida narodziła się w karczmie Osamy bin Ladena i jako zwarta organizacja, przestała istnieć z chwilą śmierci założyciela. Irlandzka Armia Republikańska dopóki walczyła z wojskiem, dopóty nie miała szans na osiągnięcie celu, jakim było odbicie własnego kraju. Rząd WB przystąpił natychmiast do negocjacji, gdy IRA uderzyła po kieszeni angielski establishment, atakując londyńskie City. No cóż… wiadomo nie od dziś, że pieniądz rządzi światem! 😉

 

marian-blacharski
źródło: face­book
Ku prawdzie: Dziękuję! Czyżbvś pił do karczmy “Sowa i Przyjaciele”? 😆  Czy do knajpowych rozmów w Magdalence? 😎

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *