Teraz wiem kto jest kto! Anna Niszczak

Podczas VII Debaty z Debatą zatytułowanej Czy OTAKE Polske walczyliśmy? Anna Niszczak — internowana działaczka regionalnych struktur NSZZ Solidarność — przedstawiła swoją opinię na temat zmian, które zaszły w związku i nie tylko, po Karnawale Solidarności.

Anna Niszczak — skrót wypowiedzi — całość do obe­jrzenia:

Jak by miało być tak jak było, mielibyśmy się do dzisi­aj klepać, pok­lepy­wać i złodziej ze złodziejem miał­by iść razem, to ja jestem bard­zo prze­ci­w­na. Ja się bard­zo cieszę, że jed­nak — może te podzi­ały nie w ten sposób poszły — ale stała się sytu­ac­ja jaśniejsza. Ter­az wiem kto jest kto. Myśmy tego nie wiedzieli wtedy wszyscy. 

Jak Bal­cerow­icz u nas był, ja powiedzi­ałam, że są ludzie, którzy nie zała­pali się na te przemi­any, z tego tytułu ponieśli jakieś krzy­wdy, to wiecie co on mi powiedzi­ał? Że oni nie potrafili się znaleźć! A ja mu odpowiedzi­ałam: Nie! Bo oni byli ucz­ci­wi! To się wszys­tko zamy­ka ucz­ci­woś­cią. Zabrakło tego po 80-tym roku. Zabrakło tego eto­su, o który żeśmy wal­czyli, o którym później żeśmy wiedzieli.

Ja pra­cow­ałam w lab­o­ra­to­ri­um, tam gdzie pra­cow­ali robot­ni­cy. Oni bard­zo pros­to rozu­mowali. Wiedzieli co to jest dobro, rozu­mieli co to jest zło. A przyszły jakieś eli­ty, nie wiado­mo skąd, nie wiado­mo po co, i zaczeli ludziom mieszać w głowie. 

Dla mnie jak się mówi, że sędziego nie moż­na odwołać… ja się z tym nie zgadzam! Dla mnie sędzia jeśli złodziej to ma być odwołany. Jeżeli skazu­je kogoś niespraw­iedli­wie, to ma być odwołany

Ta cała niespraw­iedli­wość wzięła się stąd, że jest po pros­tu niespraw­iedli­wie. Przede wszys­tkim Kon­sty­tuc­ja ma być dla kogoś, a nie dla… elit. Kon­sty­tuc­ja ma być dobra przy­na­jm­niej dla więk­szoś­ci, bo nigdy nie jest tak, że wszyscy się ze wszys­tkim zgodzą, że wszys­tkim wszys­tko będzie się podobało, że wszyscy będą mieli rację. Jakieś opti­mum powin­no być.

Stefan Śnieżko

Jeżeli sędzia ukradł, to powinien być skazany i przes­tać być sędz­ią — to oczy­wiste.

Mówimy o odwoła­niu z takiego powodu, że nie odpowia­da poli­tykom. Nie takie wyro­ki wyda­je, jakie się oczeku­je.

Jeżeli sądz­ił w stanie wojen­nym… tylko, że ter­az już tych sędz­iów nie ma. 

 

 

 

6 myśli na temat “Teraz wiem kto jest kto! Anna Niszczak

 • 12 listopada 2018 o 00:20
  Permalink

  Bard­zo ciekawy blog. Dodałem go do moich zak­ladek na pewno tu wroce.

  Odpowiedz
  • 12 listopada 2018 o 00:54
   Permalink

   Dzięku­ję!… i zapraszam 😉

   Odpowiedz
 • 6 listopada 2018 o 19:02
  Permalink

  Panie Stanisław­ie.

  Nie zab­ie­gam o zdoby­wanie pop­u­larnoś­ci. Stąd nie pod­pisu­ję tek­stu. Nie wsty­dzę się za siebie. Wstyd mi, że tak negaty­wne postawy, jak zasyg­nal­i­zowane w komen­tarzu, bezczel­nie były i są okazy­wane przez oso­by pode­j­mu­jące się pełnienia funkcji pub­licznych. One są widocznie bez poczu­cia wsty­du. Zanosi się na to, że konieczny będzie tekst w znacznie szer­szym zakre­sie. Wów­czas nie będzie anon­i­mowy.

  Ter­az ONI zain­tere­sowani — z okolicznoś­ci “sprawy” wiedzą dobrze, o co i o kogo chodzi.

  ONI — stary post­PR­Lowskiej prowe­niencji, nieste­ty nie prze­brzmi­ały, bal­ast życia społecznego — nadal uwidacz­ni­a­ją się w tzw. życiu społecznym.

  ONI — wład­cy, aro­gan­ci, cyn­i­cy, złośli­w­cy, bywa że i kłam­cy — z różnych grzęd hier­ar­chii. Nie mylić z oso­bis­toś­ci­a­mi nie utytłany­mi powyższy­mi negaty­wny­mi cecha­mi.

  Po czy­nach ich poz­nać.

  Odpowiedz
  • 6 listopada 2018 o 20:50
   Permalink

   Dzięku­ję! Tu nie o pop­u­larność się roz­chodzi, a o wiary­god­ność! Z doświad­czenia wiem, że niek­tórzy z czy­ta­ją­cych pode­jrze­wa­ją, że to ja sam piszę te komen­tarze. A moim hasłem jest: dążymy do PRAWDY z pod­nie­sioną przyłbicą 😉

   Odpowiedz
 • 3 listopada 2018 o 23:19
  Permalink

  Anna Niszczak m. in. powołu­je się na Kon­sty­tucję, choć sama ją prak­tyku­je i zarazem potrafi łamać w tej samej kwestii.

  Jest rad­ną tzw. samorzą­dowej rady osied­la Jaroty. Zgod­nie z art. 61 Kon­sty­tucji tam pra­wo wol­nego wstępu mają wszyscy oby­wa­tele, nieza­leżnie od miejs­ca zamieszka­nia. Jed­nak ta rad­na wspól­nie wszak w resztą inaczej poj­mu­ją­cych Kon­sty­tucję od kilku lat ogranicza pra­wo wstępu tylko do mieszkańców osied­la Jaroty. To na piśmie rada osied­la Jaroty wyraz­iła w spra­woz­da­niu za rok 2016. Następ­nie powtórnie w spra­woz­da­niu za 2017 rok. Oby­d­wa doku­men­ty wiszą na stron­ie inter­ne­towej rady mias­ta. Dalej jeszcze w maju 2018 r. prze­wod­niczą­ca przy bier­noś­ci resz­ty zebranych kilka­krot­nie wypowiadała się prze­ci­wko wstępowi upartego oby­wa­tela. Anna Niszczak sama jed­nak wielokrot­nie korzys­tała ze wstępu na ses­je rady mias­ta. Na mocy tego samego art. 61 Kon­sty­tucji!

  Pon­ad­to na zebra­niu samorzą­dowej rady osied­la Jaroty jeszcze w maju 2018 rad­ni hurmem, głośno sprze­ci­wiali się nagry­wa­niu posiedze­nie tego pub­licznego organu samorzą­dowego! Tacy znaw­cy Kon­sty­tucji oraz ustawy o dostępie do infor­ma­cji pub­licznej — udip. Głusi byli na podawane pod­stawy prawne.

  Po zgłosze­niu naruszenia prawa proku­ratu­ra wszczęła śledzt­wo na mocy art. 23 udip rada osied­la Jaroty nagle a cud­own­ie ucy­wili­zowała się!!! W październiku br. bez żad­nego jaz­go­tu, bez słowa choć­by wbrew obyło się pod­czas wstępu i nagry­wa­nia posiedzenia przez tego samego zwycza­jnego oby­wa­tela. Co za łaska­wość! Mają jeszcze wielomiesięczny kłopot z udzie­le­niem odpowiedzi na proste wnios­ki. Tu też dojdzie do ucy­wili­zowa­nia. Im później tym gorzej dla spraw­ców.

  Kom­bat­anck­ie zasłu­gi tej Pani to za mało dla przykry­wa­nia aktu­al­nej jej negaty­wnej postawy w ww. zakre­sie. Nie przys­toi to w wol­nej Polsce.

  Obdarzeni społecznym zau­faniem oby­wa­tele zwykłym oby­wa­telom takie rzeczy apliku­ją. W ramach nieusta­jącej tros­ki o ksz­tał­towanie społeczeńst­wa oby­wa­tel­skiego. Na dole też obłud­nie ksz­tał­towanego jak widać.

  O tzw. spółdziel­czym bełko­cie tej oso­bis­toś­ci i w tle paskud­nej opinii o wstąpi­e­niu oby­wa­tela na zebra­niu tej samorzą­dowej rady osied­la mogę później dodać parę przykrych dla niej nieste­ty słów.

  Odpowiedz
  • 4 listopada 2018 o 00:48
   Permalink

   Dzięku­ję! Dobry tekst ale szko­da Oby­wa­telu, że piszesz… incog­ni­to. Więcej odwagi…chyba, że wsty­dzisz się tego co piszesz 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *