Oni boją się tylko prawdy i jawności!

Zwracam się do wszystkich osób dobrej woli, do wszystkich którzy są przekonani, że bezprawie ludzi władzy jest główną przyczyną biedy osób i całych rodzin, że jest przyczyną patologii.

Zapraszam wszys­t­kich i Każdego na spotkanie, obur­zonych na bezpraw­ie ludzi władzy, w najbliższy czwartek, 19 sty­cz­nia, w Warsza­w­ie przy ul Miodowej 14. Początek spotka­nia godz. 16 00.

Wyrażam przeko­nanie, że uda się nam wspól­nie pod­jąć stosowne ustal­e­nia mające na celu utworze­nie struk­tu­ry orga­ni­za­cyjnej, mającej szan­sę skutecznie bronić Polaków, przed zor­ga­ni­zowany­mi gru­pa­mi przestępczy­mi złożony­mi z częś­ci poli­tyków, urzęd­ników, sędz­iów, proku­ra­torów, komorników, reżi­mowych dzi­en­nikarzy, banków i kor­po­racji. Zor­ga­ni­zowane gan­gi poli­ty­czne nie pozostaw­ia­ją nam szer­szego wyboru. Może­my pod­dać się ich ter­ro­rowi bezpraw­ia albo się zor­ga­ni­zować i bronić krzy­wd­zone oso­by i rodziny.

Nie jesteśmy bezbron­ni, posi­adamy narzędzie którego oni boją się najbardziej. Nas jest dużo, dzi­ała­jąc w porozu­mie­niu mamy szan­sę ujaw­ni­ać i nagłaś­ni­ać ich przestępcze pro­ced­ery, ich dzi­ała­nia na szkodę Polaków i Pol­s­ki. Oni się nie boją policji, sądów ani służb, ponieważ to oni nimi zarządza­ją. Oni boją się tylko prawdy i jawnoś­ci. Razem mamy szan­sę, nie zmar­nu­jmy jej.

Antoni Gut — OBURZENI

Ku Prawdzie: Antoni Gut twierdzi, że oni nie boją się policji, sądów ani służb, ponieważ nimi zarządzają. Niestety oni nie boją się policji, sądów ani służb, bo i w tych szeregach są też ludzie nie wahający się skrzywdzić uczciwego, prawego człowieka w swoim prywatnym interesie. Oni boją się tylko prawdy i jawności!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *