Antysemita i komunista broniony przez nadzwyczajną kastę!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, że antysemita i komunista może być upamiętniony nazwą placu w centrum Katowic!

Wojew­ódz­ki Sąd Admin­is­tra­cyjny w Gli­wicach – przy zda­niu odręb­nym SWSA i człon­ka KRS Teresy Kur­cyusz-Fur­manik – uznał, że anty­semi­ta i komu­nista Wil­helm Szew­czyk, może być uhonorowany nazwą placu w cen­trum Katow­ic.

Uchylił zatem zarządze­nie woje­w­ody śląskiego Jarosława Wiec­zor­ka o nada­niu pl. Wil­hel­ma Szew­czy­ka nazwy pl. Marii i Lecha Kaczyńs­kich!

Dwóch sędz­iów WSA w Gli­wicach – miłośników nadzwycza­jnej kasty przeprowadz­iło polemikę z ustal­e­ni­a­mi his­to­ryków IPN, fak­ta­mi his­to­ryczny­mi i dzi­ała jawnie wbrew zapisowi o zakazie pro­mowa­nia ustro­ju total­i­tarnego!

Okaza­ło się, że brak deko­mu­niza­cji spowodował wyrządze­nie istot­nej krzy­wdy Państ­wu Pol­skiemu przez dwo­je z tro­j­ga orzeka­ją­cych w spraw­ie sędz­iów WSA.

Nadzwycza­j­na kas­ta orzekła w imie­niu Państ­wa Pol­skiego o dopuszcze­niu upamięt­nienia anty­semi­ty i komu­nisty! O to zab­ie­gali katow­ic­cy rad­ni PO i RAŚ oraz towarzysze­nie „BoMi­as­to”.

W takim stanie rzeczy, domagamy się natychmiastowego uchylenia orzeczenia WSA w Gliwicach przez Naczelny Sąd Administracyjny!

Domagamy się pociąg­nię­cia do odpowiedzial­noś­ci dyscy­pli­narnej tych sędz­iów z WSA w Gli­wicach, a także w Gdańsku i Olsz­tynie, którzy nie sto­su­ją się do zapisów o deko­mu­niza­cji przestrzeni pub­licznej, i pro­mu­ją oso­by czyn­nie zaan­gażowane w sys­temie państ­wa total­i­tarnego, lub członków i całych total­i­tarnych oraz agen­tu­ral­nych for­ma­cji, np. „Dąbrowszcza­ków”!

Adam Słom­ka

Czy w pol­s­kich sądach należy przeprowadz­ić “opcję zerową”?

 

 

6 myśli na temat “Antysemita i komunista broniony przez nadzwyczajną kastę!

 • 23 lipca 2018 o 17:59
  Permalink

  W kupie fakt raźniej, ale czy nie ma specy­ficznego smrod­ku?

  Odpowiedz
  • 23 lipca 2018 o 18:23
   Permalink

   Dzięku­ję! Ci co tworzą… kupę… smro­du nie czu­ją 😉

   Odpowiedz
 • 24 maja 2018 o 19:05
  Permalink

  Stanisław­ie ja mam tu dylematy i wciąż żywy PRL. Bardziej toksy­czny nie będzie zatem co mnie obchodzi coś, co mnie bezpośred­nio nie doty­czy. Czy katow­iczanie przy­jadą do Olsz­ty­na poma­gać tubyl­com? zapewne NIE, nawet więcej, na pewno nie. Odpowiadać na wyr­wane z kon­tek­stu słowa to fra­j­da i lenist­wo. 😉

  Odpowiedz
  • 24 maja 2018 o 19:37
   Permalink

   Dzięku­ję! Takie moje… redak­torskie pra­wo 😉

   Odpowiedz
 • 24 maja 2018 o 16:01
  Permalink

  Co z tego, właśnie my oby­wa­tele gówno mamy do powiedzenia i nawet praw­da obiek­ty­w­na tego nie zmieni. Tylko dla tego że za panowa­nia Kaczyńskiego, Macierewicza, Błaszcza­ka, a w szczegól­noś­ci małego księ­cia Zio­bro w sądach są ter­az sędziowie komu­niś­ci ( z nada­nia lub/i z deklaracji lojal­noś­ci jedynej par­tii prawej suw­eren­nej i pod­danej nie nar­o­dowi pol­skiemu, a Fed­er­acji Rosyjskiej i Puti­nowi ) w policji szere­gi zastępów UB, a w proku­raturze KC PZP PiS + Moja praw­da jest pros­ta tak tęskniło wielu do PRLu i go wyśniło w realu. Na mar­gin­e­sie co mnie obchodzą Katow­ice . Nikt mi nie wmówi, że Kaczyńs­ki i wszys­tkie par­tyie przy­wiazane do owego tworu są pro Pol­skie to jed­na wiel­ka sci­ema. Są pro SOWIECKIE.

  Odpowiedz
  • 24 maja 2018 o 16:51
   Permalink

   Dzięku­ję! “Co mnie obchodzą Katow­ice” — taka postawa skrzy­wd­zonych przez nadzwycza­jną kastę spraw­ia, że każdy wal­czy samot­nie i… ginie! W kupie raźniej 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *