Ariel D. odnaleziony!

Ariel D. wyszedł z domu i zaginął. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie proszą o pomoc w jego odnalezieniu. 

Komen­da Miejs­ka Policji w Olsz­tynie prowadzi czyn­noś­ci zmierza­jące do ustal­e­nia miejs­ca poby­tu zagin­ionego w dniu 11.08.2017 r. Ariela D. 26-latek między godz­iną 13:00 a 17:00 wyszedł ze swo­jego domu na os. Dajt­ki i do chwili obec­nej nie powró­cił, oraz nie naw­iązał kon­tak­tu z rodz­iną.

26-let­ni mężczyz­na z możli­wy­mi zaburzeni­a­mi społeczny­mi, praw­dopodob­nie może unikać kon­tak­tu z ludź­mi, oraz może mieć trud­noś­ci w wysław­ia­n­iu się.

Rysopis: wiek — 26 lat, waga — 80 kg, wzrost — 172 cm, krótkie blond włosy, uszy przyle­ga­jące, dobrze zbu­dowany.

Oso­by posi­ada­jące jakiekol­wiek infor­ma­c­je, mogące przy­czynić się do ustal­e­nia miejs­ca poby­tu zagin­ionego, pros­zone są o jak najszyb­szy kon­takt z Komendą Miejską Policji w Olsz­tynie przy ul. Par­tyzan­tów 23 pod nr 997/112, lub z osobą bezpośred­nio prowadzącą czyn­noś­ci poszuki­waw­cze pod nr tel. 605–549-341.

Infor­ma­c­je moż­na również przesyłać mailowo: prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl  rp

18.08. 2017 r.  — Olsztyn: Odnalazł się poszukiwany 26-latek

Odnalazł się 26-let­ni mężczyz­na, który w piątek po połud­niu zag­inął w okoli­cach osied­la Dajt­ki. Poszuki­wa­nia trwały 5 dni. Polic­jan­ci opub­likowali wiz­erunek poszuki­wanego mężczyzny, który ostał zauważony na drodze w okol­i­cy miejs­cowoś­ci Szczęsne. 26-latek został przekazany w ręce lekarzy na obserwację, jego życiu nic już nie zagraża.

Od piątku olsz­tyńs­cy polic­jan­ci szukali zagini­anego w rejonie osied­la Dajt­ki 26-let­niego mężczyzny. Do dzi­ałań poszuki­waw­czych zaan­gażowane zostały służ­by ratunkowe i polic­jan­ci. Funkcjonar­iusze za zgodą rodziny upub­licznili również wiz­erunek mężczyzny aby dotarł on w jak najszyb­szym cza­sie do jak najwięk­szej licz­by osób mogą­cych pomóc w poszuki­wa­ni­ach.

Dzisi­aj przed połud­niem do polic­jan­t­ki koor­dynu­jącej akcję poszuki­waw­czą zadz­woniła mat­ka 26-lat­ka z infor­ma­cją, że został on zauważony w okol­i­cy miejs­cowoś­ci Szczęsne. Mężczyz­na szedł poboczem w kierunku Olsz­ty­na. Na miejsce naty­ch­mi­ast pojechali polic­jan­ci, którzy potwierdzili, że jest to poszuki­wany 26-let­ni mieszkaniec Olsz­ty­na.

Na szczęś­cie 26-latek został odnaleziony cały i zdrowy. Polic­jan­ci ustalili, że 26-latek praw­dopodob­nie mógł prze­jść kilka­set kilo­metrów. Funkcjonar­iusze na miejsce znalezienia mężczyzny wezwali karetkę pogo­towia w celu udzie­le­nia niezbęd­nej pomo­cy medy­cznej. Po wszys­tkim w asyś­cie policji 26-latek został przewieziony do szpi­ta­la na obserwację.  rp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *