Nie podwyższajcie podatku od nieruchomości! Endecja apeluje do Radnych i Prezydenta Olsztyna

20 październi­ka 2017 r. — przy okazji spotka­nia mieszkańców Olsz­ty­na z dr Rafałem Brzeskim, sekre­tarz Olsz­tyńskiego Koła Sto­warzyszenia Endec­ja Mariusz

Read more

Służby specjalne w walce o demokrację — Jerzy Jaśkowski

O dzi­ałal­noś­ci roz­maitej maś­ci służb spec­jal­nych, prze­cięt­ny zjadacz chle­ba niewiele wie. Mamy cywilne służ­by spec­jalne i wojskowe służ­by spec­jalne. Pomiędzy

Read more

Robotyzacja dezinformacji — Dr Rafał Brzeski

Niedawne gigan­ty­czne rosyjskie manewry Zapad 2017 poprzedz­iła dez­in­for­ma­cyj­na pod­go­towka, której nowym ele­mentem była automatyza­c­ja rozpowszech­ni­a­nia fałszy­wych wiado­moś­ci w medi­ach społecznościowych.

Read more

To już przesada! Nie byłem szkoleniowcem brytyjskiej policji! Dr Rafał Brzeski

20 październi­ka 2017 r. — tym razem na zaprosze­nie Sto­warzyszenia Endec­ja, z odczytem zaty­tułowanym Fun­da­men­ty niemieck­iego “cudu” gospo­dar­czego, pojaw­ił się

Read more

Polskie podziemie w oczach wroga — Leszek Żebrowski

6 październi­ka 2017 r. w Olsz­tynie — na zaprosze­nie środowisk nar­o­dowych — pojaw­ił się his­to­ryk, pub­l­i­cys­ta Leszek Żebrows­ki. Zain­tere­sowani mogli

Read more