Program Sowa — oświetlenie zewnętrzne z budżetem 50 mln. zł.

O dofi­nan­sowanie mod­ern­iza­cji oświ­etle­nia zewnętrznego oraz mon­taż nowych punk­tów świ­etl­nych w zakre­sie ist­niejącej sieci oświ­etle­niowej będzie moż­na starać się od

Czytaj dalej

Czy znacie swoje spółdzielcze prawa i obowiązki?

Członkowie i mieszkań­cy Spółdziel­ni Mieszkan­iowych! Czy zna­cie pod­sta­wowe dane o dzi­ałal­noś­ci Spółdziel­ni Mieszkan­iowej ℠, w której zasobach mieszka­cie? O swoim

Czytaj dalej

Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 roczni­ca utworzenia PO cicho prze­biegła w szer­szym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegli­wych jej medi­ach. Grze­gorz

Czytaj dalej

Terytorialsi złożą przysięgę w Olsztynie — 3 lutego

Blisko 130 kole­jnych żołnierzy 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej wypowie słowa roty przysię­gi wojskowej pod­czas niedziel­nej uroczys­toś­ci, która odbędzie się

Czytaj dalej