Malowaliśmy trzciny na kolor spalonego słońca

W środę, idąc na spotkanie Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich do Staromiejskiej, nieopa­trznie wstąpiłem do olsz­tyńskiej Wojew­ódzkiej Bib­liote­ki Pub­licznej.  I wpadłem! W

Read more

Maraton Komandosa 2018 — Nie było łatwo, ale warto było!

W sobotę, 24 listopa­da br., w Lublińcu pon­ad 450 osób ukończyło leg­en­darny Mara­ton Koman­dosa. Bard­zo dobre wyni­ki osiągnęli przed­staw­iciele Wojsk

Read more

Wariacje histeryczne — Jarek Kordaczuk w Muzeum Nowoczesności

23 listopa­da uczest­niczyłem w spotka­niu z Mar­ią Peszek w Amfiteatrze im. Czesława Nieme­na, by następ­nie szy­bko przemieś­cić się do Muzeum

Read more