Bardzo się zawiodłam na Prezydencie! Marta Kamińska

1 października 2017 r. w Olsztynie — tak jak w wielu innych miastach regionu i Polski — Komitet Obrony Demokracji zorganizował kolejny protest pod miejscowym Sądem Rejonowym.  Tym razem protestowano pod hasłem: Suweren mówi NIE! 

Ku Prawdzie: Marto, jaka jest Twoja prawda o dzisiejszym wydarzeniu?

Mar­ta Kamińs­kaKiedy w lipcu Prezy­dent zawe­tował dwie ustawy: ustawę o Sądzie Najwyższym i KRS, miałam nadzieję, że złożone przez niego pro­jek­ty, które zapowiedzi­ał, będą szły w innym kierunku. Niełamiące trójpodzi­ału władz, niełamiące Kon­sty­tucję.

Nieste­ty bard­zo się zaw­iodłam! Po raz kole­jny, my oby­wa­tele musimy wyjść na ulice. To my oby­wa­tele musimy bronić wol­nych sądów.

Andrzej Duda przed­staw­ił dwa pro­jek­ty. Pro­jekt o KRS jest właś­ci­wie tym samym, co zawe­tował w lipcu. Jego pro­jekt o Sadzie Najwyższym jest co najm­niej tak samo zły, jak ten co zawe­tował. Jedyne co się zmieniło, to w miejsce Zbig­niewa Zio­bry wszedł Andrzej Duda, jako oso­ba, która może decy­dować kto orze­ka w Sądzie Najwyższym.

Do tego dochodzi skar­ga nadzwycza­j­na, która poz­woli na pod­ważanie wyroków sprzed 20 lat. To jest moim zdaniem niedo­puszczalne. To jest pod­ważanie porząd­ku prawnego. Pewnoś­ci prawa. Zau­fa­nia oby­wa­teli do prawa. 

Kiedy Prezy­dent w ten sposób postępu­je, kiedy Prezy­dent, który jest strażnikeim Kon­sty­tucji, który przysię­gał tą Kon­sty­tucję bronić, łamie tą Kon­sty­tucję. Zgłasza pro­jek­ty, które łamią Kon­sty­tucję, łamią trójpodzi­ał władzy, to my oby­wa­tele musimy wyjść na ulice. To do nas w tym momen­cie należy obrona Kon­sty­tucji. Nie ma niko­go innego, który to za nas zro­bi. Nieste­ty, ale taka jest w tym momen­cie rzeczy­wis­tość w Polsce. 

Jeżeli ter­az my nie wyjdziemy na ulice naszych miast, nie obron­imy wol­nych sądów, to za jak­iś czas nie będzie sądów, które mogły­by bronić naszych wol­noś­ci i naszych praw.

Ku Prawdzie: Wolność, demokracja to są górnolotne słowa… O co teraz konkretnie walczycie?

Mar­ta Kamińs­ka: Bard­zo konkret­ny cel jest taki, żeby Par­la­ment tych ustaw nie uch­wal­ił. Żeby te pro­jek­ty prezy­denck­ie odrzu­cił. Żeby one nie stały się prawem i nie weszły w życie!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *