Popieram dobrowolność szczepień! Beata Bagińska

19 czerwca 2017 r. przed wejściem do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zgromadzili się członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach STOP-NOP z naszego województwa. Celem spotkania było wręczenie wojewodzie petycji, wnoszącej o zaprzestanie karania rodziców grzywnami, za odmowę poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom.

Bea­ta Bag­ińs­ka z Ełku — odpowiedzi­ała na moje pytanie: jaka jest Two­ja praw­da o dzisiejszym wydarze­niu?

Bea­ta Bag­ińs­ka: Całkowicie popier­am dobrowol­ność szczepień dlat­ego, że to są zabie­gi medy­czne, które są po pros­tu ryzykowne. Stwarza­ją różne powikła­nia u niek­tórych dzieci. Nie wszys­tkie dzieci jed­nakowo znoszą każdą szczepi­onkę. Trze­ba indy­wid­u­al­nie trak­tować każde dziecko z osob­na. Najlep­szym obser­wa­torem dziec­ka jest jego rodz­ic. On widzi — z dnia na dzień — co się z nim dzieje, i tak naprawdę to on powinien decy­dować, czy pode­j­mu­je następ­ne szczepi­e­nie, czy zaprzes­ta­je szczepień. 

Mam obok syna, który doświad­czył powikłań poszczepi­en­nych, tuż zaraz po urodze­niu. Urodz­ił się z zielony­mi woda­mi i z kon­flik­tem sero­log­icznym. Mimo tego został zaszczepi­ony w pier­wszej dobie, co się skończyło bard­zo sil­ny­mi bóla­mi. Później to się rozwinęło w bard­zo głęboką alergię, która doprowadz­iła do stanów zapal­nych mózgu dziec­ka. Dostal­iśmy diag­nozę autyz­mu. 

W 2007 spotkaliśmy na swo­jej drodze ludzi, którzy udostęp­nili nam wiedzę ze Stanów Zjed­noc­zonych na tem­at leczenia dzieci z autyzmem. Od tamtej pory mój syn powoli, powoli wraca do zdrowia. Usuwamy met­ale ciężkie, które są obec­ne w szczepi­onkach, leczymy alergie, leczymy stany zapalne mózgu. Krok po kroku wychodz­imy na prostą.

Beata Bagińska z Ełku całkowicie popiera dobrowolność szczepień. Jako matka dziecka z autyzmem walczy o jego zdrowie, i informuje innych rodziców, że mają wybór. To rodzic powinien decydować o szczepieniu dziecka, a nie urzędnik!

 

Czy szczepi­enia dzieci powin­ny być obow­iązkowe?
419 votes
Gło­suj

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *