Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach

12 kwietnia 2016 w Hotelu Warmińskim odbyła się konferencja mająca na celu promowanie działań na rzecz akceptacji i wspierania różnorodności narodowej, kulturowej i wyznaniowej w regionie oraz przeciwdziałania przejawom dyskryminacji. Konferencja tym samym podsumowała 2-letni projekt Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach.

Do udzi­ału w niej zaproszeni zostali przed­staw­iciele władz rzą­dowych i samorzą­dowych oraz eksper­ci z zakre­su prawa kon­sty­tucyjnego, wielokul­tur­owoś­ci na Warmii i Mazu­rach oraz dzi­ałań anty­dyskrymi­na­cyjnych. Oso­by, które na tere­nie powiatów odpowiada­ją za sprawy oświaty, przed­staw­iciele mniejs­zoś­ci, fun­dacji i sto­warzyszeń dzi­ała­ją­cych na rzecz mniejs­zoś­ci nar­o­dowych i etnicznych oraz zaj­mu­ją­cych się prze­ci­wdzi­ałaniem dyskrymi­nacji.

Do udzi­ału w kon­fer­encji zapros­zono także uczest­ników warsz­tatów – nauczy­cieli szkół gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych oraz polic­jan­tów z komend miejs­kich i powia­towych. Celem pro­jek­tu była pró­ba budowa­nia koal­icji różnych pod­miotów społecznych na rzecz akcep­tacji i wspiera­nia różnorod­noś­ci kul­tur­owej społeczeńst­wa oraz prze­ci­wdzi­ałanie prze­ja­wom dyskrymi­nacji.

Pomysło­daw­cą i part­nerem pro­jek­tu była warmińsko–mazurska polic­ja, a jej lid­erem Sto­warzysze­nie Wspól­no­ta Kul­tur­owa „Borus­sia”.

W ramach pro­jek­tu przez dwa lata prowad­zone były warsz­taty – w każdym powiecie po jed­nym spotka­niu. Każ­do­ra­zowo w spotka­niu brało udzi­ał 25 nauczy­cieli, w tym dyrek­torzy szkół, oraz po dwóch polic­jan­tów z danego powiatu. Otrzy­mali oni wiedzę i umiejęt­noś­ci inter­ak­ty­wnej pra­cy z młodzieżą na rzecz tol­er­ancji oraz dzię­ki współpra­cy Komendy Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie na tem­at sposobów reagowa­nia w sytu­ac­jach o cechach dyskrymi­na­cyjnych. 

Pod  koniec września 2014 roku w Domu Mendelsohna w Olsztynie odbyły się pierwsze z 21 warsztatów. Jako pierwsi szkolili się nauczyciele i policjanci z Olsztyna.

Pod­czas nich Alek­sander Suhak oraz Ewa Romanows­ka ze Wspól­no­ty Kul­tur­owej „Borus­sia” poruszyli społeczne aspek­ty kul­tur­owoś­ci, przeprowadzili ćwiczenia z anty­dyskrymi­nacji oraz wspól­nie z nauczy­ciela­mi wypra­cow­ali sposób włączenia zagad­nień z wielokul­tur­owoś­ci i tol­er­ancji do pro­gramów naucza­nia.

Z kolei Jacek Purs­ki zaj­mu­ją­cy się mon­i­toringiem zdarzeń o charak­terze nacjon­al­isty­cznym opowiedzi­ał o zjawisku faszyz­mu, neon­az­iz­mu obec­nie w Polsce. 

Kom. Sebas­t­ian Kajczyńs­ki Pełnomoc­nik Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie ds. Ochrony Praw Człowieka zapoz­nawał nauczy­cieli z zagad­nieni­a­mi tzw. przestępstw z nien­aw­iś­ci, sym­bo­l­i­ki mowy nien­aw­iś­ci, odpowiedzial­noś­ci prawnej nielet­nich oraz obow­iązków szkoły w przy­pad­ku zaist­nienia zdarzenia moty­wowanego uprzedzeni­a­mi.

Pod­czas zajęć nauczy­ciele w opar­ciu o  przy­go­towane przykłady mieli możli­wość wypra­cow­a­nia dzi­ałań pode­j­mowanych przez szkoły zarówno tych wynika­ją­cych z przepisów, jak i tych nie­s­tandar­d­owych, indy­wid­u­al­nych, nie mieszczą­cych się w ściśle określonych ramach. 

Pod­czas kon­fer­encji omówione zostały doświad­czenia zdobyte przez insty­tuc­je i orga­ni­za­c­je uczest­niczące w pro­jek­cie oraz przykłady inic­jatyw pode­j­mowanych przez szkoły w lokalnych środowiskach Warmii i Mazur.

Przed­staw­iono także możli­woś­ci i propozy­c­je dal­szych dzi­ałań eduka­cyjnych o zasięgu region­al­nym, między­nar­o­dowym, w które mogą angażować się szkoły i uczniowie z naszego regionu oraz środowiska eduka­cyjne. 

Efek­tem pro­jek­tu, jest również wprowadze­nie zagad­nień edukacji międzykul­tur­owej do pro­gramów szkół, real­iza­c­ja przez nie pro­jek­tów anty­dyskrymi­na­cyjnych oraz porad­nik metody­czny zaw­ier­a­ją­cy sposo­by postępowa­nia w sytu­ac­jach wys­tępowa­nia zjawiska dyskrymi­nacji na tere­nie szkół na Warmii i Mazu­rach i pro­ce­dury współpra­cy z Policją w tym zakre­sie. 

Dzię­ki współpra­cy z TVP Olsz­tyn i inny­mi pod­mio­ta­mi została przeprowad­zona kam­pa­nia edukacyjno–informacyjna na rzecz tol­er­ancji. Odd­zi­ał Terenowy  TVP Olsz­tyn real­i­zował i emi­tował na swo­jej ante­nie spo­ty i audy­c­je tem­aty­czne, przy­bliża­jące tem­atykę różnorod­noś­ci kul­tur­owej i inte­gracji społecznoś­ci regionu oraz uwrażli­wia­jące na prze­jawy dyskrymi­nacji. 

Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pracować przy tak dużym projekcie, unikalnym w skali kraju. Gdy rozpoczynaliśmy to przedsięwzięcie nie byliśmy świadomi, jak bardzo zagadnienie przygotowania na wielokulturowość stanie się aż tak aktualne, szczególnie w obliczu pojawienia się kwestii związanych uchodźcami. Ponadto mamy już informacje zwrotne, że dzięki naszemu projektowi, szkoły zmieniają swoje oblicze, m.in. dzięki realizacji mini-projektów z zakresu praw człowieka i wielokulturowości. Mamy nadzieję, że nasza wspólna praca na rzecz kształtowania postaw młodych ludzi w duchu tolerancji sprawi, że będziemy czuli się w naszym regionie jeszcze bezpieczniej – podsumował kom. Sebastian Kajczyński. 

Bezpieczna różnorodność — nie tylko na Warmii i Mazurach — bardzo mnie interesuje, dlatego zamieściłem na blogu powyższy tekst autorstwa Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tak trzymać!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *