Światowe Dni Bajki to wydarzenie, które integruje! Bożena Kwiatkowska-Butrym

2 czerwca 2017 r., w olsztyńskim Parku Centralnym spotkałem Bożenę Kwiatkowską-Butrym. Zadałem jej pytanie: jaka jest Twoja prawda o wydarzeniu, którego byliśmy uczestnikami?

Boże­na Kwiatkows­ka-Butrym: Obser­wu­ję to wydarze­nie od 10 lat, ponieważ szkoła w której pracu­ję, od 10 lat uczest­niczy w kole­jnej edy­cji Świa­towych Dni Baj­ki. Na dwa lata wyjechała Baj­ka do Ostródy, wtedy nie byliśmy akty­wny­mi uczest­nika­mi. 

Jest to wydarze­nie, które bard­zo fajnie inte­gru­je środowisko dziecięce. Dzieje się w tych dni­ach wiele atrak­cyjnych imprez dla dzieci. Nabiera to takiego roz­machu. Coraz więcej placówek włącza się, cho­ci­aż mimo wszys­tko, przy tak dużym mieś­cie, chci­ało­by aby nas tutaj, w tym gronie było więcej! 

Moi uczniowie — z naszej szkoły — zawsze odbier­a­ją władzę od prezy­den­ta mias­ta. Te sym­bol­iczne klucze do bramy. Jest to chy­ba ogromne wyróżnie­nie dla nas. Co roku tej trady­cji dochowu­je­my. Jest to udzi­ałem uczniów naszej szkoły. Reprezen­tu­ję Szkołę Pod­sta­wową nr 32 w Olsz­tynie im. Jana Brzech­wy.

Bożena Kwiatkowska-Butrym wyjaśniła, jakie wydarzenie obserwowałem dzisiaj w olsztyńskim Parku Centralnym. XI Światowe Dni Bajki. Dziękuję!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *