Bracia J. usiłowali przerwać robienie zdjęć dziennikarzowi!

15 października 2018 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Wacław Bryżys, ogłosił wyrok w sprawie: Andrzej AdamowiczEcho Purdy, kontra bracia J. z Purdy.

Bra­cia J. z Pur­dy — oskarżeni byli o to, że 28 sierp­nia 2016 roku w miejs­cowoś­ci Klew­ki, gmi­na Pur­da, zmusili Andrze­ja Adamow­icza do zaniecha­nia inter­wencji pra­sowej poprzez uży­cie prze­mo­cy oraz uży­wanie w sto­sunku do niego słów wul­gar­nych i obraźli­wych, oraz wykony­wanie znieważa­ją­cych gestów.

Pisząc po pol­sku… bra­cia J. nie wyrażali zgody na robi­e­nie zdjęć w przestrzeni pub­licznej przez dzi­en­nikarza. Od słów przes­zli do czynów i naruszyli stre­fę bez­pieczeńst­wa dzi­en­nikarza. Sprawa miała dzisi­aj finał w sądzie. Wyrok nie jest pra­wom­oc­ny.

W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej SSO Wacław Bryżys orzeka:

na podstawie art. 1 § 2 kodeksu karnego umarza postępowanie w stosunku do oskarżonych Damiana J. i Huberta J.
na podstawie art. 628 pkt 1 kpk, w związku z… zasądza od oskarżonych na rzecz oskarżyciela subsydiarnego Andrzeja Adamowicza koszty procesu…

 Z uzasadnienia:

Co to jest umorze­nie? Nie jest to uniewin­nie­nie, nie jest to też skazanie. Sąd uznał, że czyn zarzu­cony obu oskarżonym — jako taki miał miejsce — jed­nak zaw­iera znikomy stopień społecznej szkodli­woś­ci. 

Zgod­nie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wykony­wanie zdjęć w tego typu sytu­ac­jach, nie wyma­ga zez­wole­nia ze strony osób, które są  uwiecz­ni­ane na fotografi­ach. Takie są zasady i nie moż­na z tym dysku­tować.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *