Brak mi słów! Jadwiga Gut — Wójt Gminy Bartoszyce

Jadwiga Gut — Wójt Gminy Bartoszyce — była załamana po głosowaniu radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i przyjęciu do realizacji Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, z finansowaniem inwestycji lokalnego truciciela środowiska w Bezledach.

Jad­wiga Gut:

Jestem samorzą­dow­cem od lat osiem­nas­tu. Po raz pier­wszy jestem tak zde­gus­towana, będąc na sesji Sejmiku Wojew­ództ­wa Warmińsko-Mazurskiego, że brak mi słów. Ode­bra­no samorzą­dom ich kom­pe­tenc­je. Ode­bra­no część autonomii. Zade­cy­dowano o samorzą­dach.

Rad­ni Sejmiku Wojew­ództ­wa w sposób arbi­tral­ny narzu­cili insta­lac­je niez­godne z kon­sul­tac­ja­mi społeczny­mi. To nie może tak być w państ­wie demokraty­cznym. Dlat­ego też pode­jmę wszelkie stara­nia żeby tą sytu­ację zmienić. 

Reprezen­tu­ję Gminę Wiejską Bar­toszyce, jed­ną z najwięk­szych obszarowo gmin w Polsce. Insta­lac­ja do przetwarza­nia odpadów zielonych i innych biood­padów. Insta­lac­ja, która zlokali­zowana jest w odległoś­ci 250 metrów od pier­wszych zabudów. Insta­lac­ja, która funkcjonu­je od pół­to­ra roku i nie daje ręko­j­mi, co do praw­idłowego prowadzenia dzi­ałal­noś­ci doty­czącej przetwarza­nia odpadów wskazanych w zez­wole­niu Starosty bar­toszy­ck­iego… fir­ma Polfer.

Jadwiga Gut — Wójt Gminy Bartoszyce — po głosowaniu radnych Sejmiku, była autentycznie załamana i stwierdziła: brak mi słów! Ku Prawdzie słów nie brakuje. To, co wysłuchałem na posiedzeniu Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich i na sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mogę skomentować cytatem z mojego Listu otwartego do Jerzego Dziewulskiego: Górą zamordyzm, prywata i republika kolesiów! Od trzech lat, nic się nie zmieniło! O tempora, o mores!

 

 

ryszard-pacak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! O wolność i demokrację trzeba walczyć cały czas i wszędzie! Nic nie jest nam dane, tak z pańskiej łaski  😆 Walka o małą Ojczyznę jest… bardzo trudna, gdyż się walczy z republikami kolesiów wrośniętymi w środowisko 👿

4 myśli na temat “Brak mi słów! Jadwiga Gut — Wójt Gminy Bartoszyce

 • 1 stycznia 2017 o 21:42
  Permalink

  hmm … — jako urzęd­nik to w grani­cach prawa i na pod­staw­ie prawa — ale jako prak­tyk jest biznes jest kasa .…

  Odpowiedz
  • 1 stycznia 2017 o 21:47
   Permalink

   Dzięku­ję! Dwie jaźnie… dwa matrixy! Jak widać w RP tak moż­na 😉

   Odpowiedz
 • 31 grudnia 2016 o 17:16
  Permalink

  Nic dzi­wnego, że robią pod górkę sko­ro w Sejmiku nadal więk­szość stanowi PSL i PO. Oni zro­bią wszys­tko żeby mieszać dla PiS-u. PO i PSL nie służą Polsce i Polakom tylko włas­nym intere­som.

  Odpowiedz
  • 31 grudnia 2016 o 18:24
   Permalink

   Dzięku­ję! Dokład­nie… interes repub­li­ki kole­siów najważniejszy! Naród dla nich — dla PiS-u także — to tylko ciem­no­ta wybor­cza 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *