Wprowadzić cenzusy wyborcze! Marian Zdankowski

06.12.2018 — Marian Zdankowski wypowiada się podczas debaty zorganizowanej przez Fundację Debata na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: Czy Polsce jest potrzebna nowa Konstytucja?

Mar­i­an Zdankows­ki:

Nie wiem czy państ­wo wiedzą, że w Hisz­panii aktu­al­nie jest pow­ięk­szana baza demokracji o ludzi niepełnosprawnych umysłowo i z zakładów psy­chi­a­trycznych. Ta baza będzie pow­ięk­szona o 100 tysię­cy osób.

W Aus­trii mogą głosować w wyb­o­rach od 16 roku życia, a zajadli demokraci idą jeszcze bardziej, że od 15-go mogą głosować, czy od 14-go. 

Czy w drugą stronę nie moż­na by pójść i wprowadz­ić cen­zusy wybor­cze, które by ograniczyły prawa wybor­cze dla wielu osób.

Niek­tórzy ludzie nie intere­su­ją się poli­tyką, Kon­sty­tucją, tym co się dzieje. Jeżeli w kra­ju jest dobrze, to po co mają się wtrą­cać w takie his­to­rie?

Cen­zus wieku — pro­ponu­ję 35 lat, kiedy ludzie trochę wiedzą coś o życiu, kiedy zna­ją niek­tórych poli­tyków.

Cen­zus majątkowy — który zez­wolił by głosować ludziom posi­ada­ją­cym cokol­wiek. 

Powinien być zakaz głosowa­nia dla całej budżetów­ki! Ludzie, którzy siedzą na pieniądzach z budże­tu, toż oni będą głosowani na tego, kto im obieca pod­wyż­ki! A cóż oni wnoszą dla Państ­wa?

Cen­zus wyk­sz­tałce­nia — ludzie mają­cy wyższe wyk­sz­tałce­nie mogli­by głosować, resz­ta…

Oczy­wiś­cie tego się nie da wprowadz­ić demokraty­cznie… bo taka jest demokrac­ja. Może innym sposobem…

Jeżeli ktoś nie intere­su­je się… to po co go zmuszać do głosowa­nia? No po co? Dzięku­ję.

Wypowiedź Mariana Zdankowskiego a propos poszerzania bazy wyborców uzupełnił Adam Socha, który stwierdził, że już się myśli o nadaniu praw wyborczych… zwierzętom. A co do cenzusów wyborczych ripostowała Marta Kamińska. Zapraszam do obejrzenia całego krótkiego filmiku.

 

4 myśli na temat “Wprowadzić cenzusy wyborcze! Marian Zdankowski

 • 16 stycznia 2019 o 10:42
  Permalink

  No z tymi gło­su­ją­cy­mi zwierza­ka­mi to już gru­ba prze­sa­da. Nato­mi­ast IQ jako wyz­nacznik praw wybor­czych… biernego i czyn­nego to super pomysł!

  Odpowiedz
  • 16 stycznia 2019 o 13:00
   Permalink

   Dzięku­ję! Czy dając pra­wo wybor­cze np. szym­pa­n­som… to była­by prze­sa­da? Prze­cież to nasi przod­kowie 🙂 I nie odsta­ją daleko z inteligencją od wielu obec­nych pOSŁÓW 😉

   Odpowiedz
 • 15 stycznia 2019 o 14:12
  Permalink

  Bra­wo p. Mar­i­an­ie… a może tak w ogóle wprowadz­ić dyk­taturę ale nie pro­le­tariatu, bo to już było, a dyk­taturę intelek­tu­al­istów! Zbadać IQ każdego człowieka i dać pra­wo głosowa­nia i być wybier­anym tym, co mają IQ powyżej… 160 — poziom Dody !!!

  Odpowiedz
  • 15 stycznia 2019 o 15:43
   Permalink

   Dzięku­ję! Jestem ZA… a nawet PRZECIW! Muszę najpierw zbadać swo­je IQ 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *