Zonia — spektakl sonokinetyczny — Izabela Kościesza i Jarek Kordaczuk

25 listopa­da w Muzeum Nowoczes­noś­ci obe­jrza­łem spek­takl na głos, zespół wokalno-kine­ty­czny i elek­tron­ikę. Wari­ac­je his­teryczne mnie nie zach­wyciły, ale zaskoczyły

Czytaj dalej

Chór Konsonans — Boże Narodzenie w Małej Ojczyźnie

Małe Ojczyzny tak jak i Wielkie, mogą pochwal­ić się wspani­ały­mi artys­ta­mi. Cho­ci­aż mniej sławny­mi to nie mniej utal­en­towany­mi. I wcale

Czytaj dalej

Malowaliśmy trzciny na kolor spalonego słońca

W środę, idąc na spotkanie Sto­warzyszenia Dzi­en­nikarzy Pol­s­kich do Staromiejskiej, nieopa­trznie wstąpiłem do olsz­tyńskiej Wojew­ódzkiej Bib­liote­ki Pub­licznej.  I wpadłem! W

Czytaj dalej

Maraton Komandosa 2018 — Nie było łatwo, ale warto było!

W sobotę, 24 listopa­da br., w Lublińcu pon­ad 450 osób ukończyło leg­en­darny Mara­ton Koman­dosa. Bard­zo dobre wyni­ki osiągnęli przed­staw­iciele Wojsk

Czytaj dalej

Wariacje histeryczne — Jarek Kordaczuk w Muzeum Nowoczesności

23 listopa­da uczest­niczyłem w spotka­niu z Mar­ią Peszek w Amfiteatrze im. Czesława Nieme­na, by następ­nie szy­bko przemieś­cić się do Muzeum

Czytaj dalej

Czy Zofia Kossak była sekretarką Bieruta? — Joanna Jurgała-Jureczka

21 listopa­da w olsz­tyńskiej Książni­cy Pol­skiej miałem przy­jem­ność uczest­niczenia w spotka­niu z Joan­ną Jur­gała-Jureczką, autorką książ­ki “Kos­sakowie. Biały mazur”.

Czytaj dalej