Interes publiczny a Prezydium Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Z wielkim zdzi­wie­niem zapoz­nałem się ze stanowiskiem nr 22 Prezy­di­um Naczel­nej Izby Pielęg­niarek i Położnych z 28 sierp­nia 2018 roku,

Czytaj dalej

Poziom sanitarny urzędników: rozmazać g… na d…!

Ostat­nio widz­imy i słyszymy wzmoże­nie dzi­ałal­noś­ci Państ­wowego Zakładu Higieny — Nar­o­dowego Insty­tu­tu Zdrowia Pub­licznego, w dziedzinie niewiele mającej wspól­nego ze stanem san­i­tarnym,

Czytaj dalej