Naterki 2018 — Turniej Piłki Nożnej o Puchar Danuty Siedzikówny ps. Inka

18 sierp­nia uczest­niczyłem w nad­er sym­pa­ty­cznej imprezie. Daw­id Mis­zczak zaprosił mnie do drużyny z Olsz­tyn­ka, która uczest­niczyła w II Turnieju

Czytaj dalej

Prawdziwi bohaterowie spoczywają w mogiłach bezimiennych!

1-go mar­ca 2018 roku. Piotr Barańs­ki odczy­tał list kap­i­tana Luc­jana Denizia­ka ps. Orzeł do uczest­ników V Olsz­tyńskiego Marszu Pamię­ci Żołnierzy

Czytaj dalej

A ten kręgosłup wciąż się nam wyrywa! Tadeusz Płużański

1 mar­ca 1951 roku komu­nisty­czne władze zamor­dowały w więzie­niu moko­towskim w Warsza­w­ie członków IV Zarzą­du Zrzeszenia Wol­ność i Nieza­w­isłość. Razem

Czytaj dalej