Chór Konsonans — Boże Narodzenie w Małej Ojczyźnie

Małe Ojczyzny tak jak i Wielkie, mogą pochwalić się wspaniałymi artystami. Chociaż mniej sławnymi to nie mniej utalentowanymi. I wcale nie ustępują tym wielkim pod żadnym względem artystycznym, aranżacyjnym czy wokalnym. A przede wszystkim umilającym życie naszej Wspólnoty.

Już od dziesię­ciu lat, dzię­ki gościn­noś­ci ks. Pio­tra Sro­gi, pro­boszcza parafii pw. bł. Doroty z Mątów w Doro­towie, mogliśmy goś­cić chór Kon­so­nans, który umil­ił nam świę­towanie Bożego Nar­o­dzenia.

Chór Kon­so­nans (łac. zgod­nie brzmią­cy – rzeczy­wiś­cie) pow­stał z chę­ci wspól­nego kolę­dowa­nia kilku entuz­jastów miłu­ją­cych muzykę i śpiew.

Dzisi­aj rozrósł się do praw­ie trzy­dziestoosobowego zespołu zrzesza­jącego muzyków z Tomaszkowa, Doro­towa, Majd, Kręs­ka, a nawet Olsz­ty­na.

Pier­wszym Dyry­gen­tem był śp. Kaz­imierz Arciszews­ki, po którym batutę prze­jęła jego cór­ka Emil­ia Arciszews­ka. Obec­nie zespołem dyrygu­je Natalia Kacz­mar­czik.

W swoim reper­tu­arze posi­a­da pieśni nie tylko sakralne i ludowe, ale i muzykę rozry­wkową oraz szan­ty. W doro­towskim koś­ciele wykon­ał znane kolędy — również w języku ang­iel­skim.

Spotkanie zakończyło wspólne odśpiewanie Pieśni o Nar­o­dze­niu Pańskim, znanej jako Bóg się rodzi, autorstwa Fran­cisz­ka Karpińskiego, ze znami­en­ną zwrotką:

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław krainę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i majętność całą, i Twoje wioski z miastami, a Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.

Antoni Górs­ki

Chór Konsonans na Boże Narodzenie
Chór Kon­so­nans na Boże Nar­o­dze­nie

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *