Co powinny robić osoby chore na grypę?

W związku z licznymi e-mailami dotyczącymi podawania węgla medycznego w czasie grypy, przeziębienia, poniżej po raz kolejny podaję zasady postępowania. Proszę mi wierzyć, nie mam czasu za każdym razem przepisywać recepty. Zasada jest naprawdę prosta i skuteczna.

Co powin­ny robić oso­by chore na grypę?

Zami­ast wydawać dziesiąt­ki czy set­ki zło­tych, wystar­czy zain­west­ować w zdrowie około 10 zł. Po 24 — 36 godz­i­nach jesteśmy zdrowi. Jeżeli nie, to znaczy, że nie była to choro­ba wiru­sowa. Jed­no jest pewne:

Przyjmując węgiel, nie jesteście w stanie w żaden sposób sobie zaszkodzić!

Co powin­ny robić oso­by chore na grypę, konkret­nie? W pier­wszym rzędzie powin­ny się starać utrzy­mać poziom wit­a­miny D-3 w grani­cach 50 — 60 ng.

Czyli na wszel­ki przy­padek, w listopadzie należy przeprowadz­ić badanie 25 OHD. Poziom praw­idłowy to 50 — 70 ng. Według mojego doświad­czenia zapew­nia to przyj­mowanie dzi­enne ok. 5000 UI, plus co najm­niej 100 mcg K-2.

W chwili ujawnienia się objawów grypy lub choro­by gry­popodob­nej, należy przyjąć 10 tabletek węgla medy­cznego, drzewnego pokrus­zonego, lub zmielonego samodziel­nie.

Jest to 50 razy tańsze, aniżeli kupowane w aptece. Tak więc taką łychę tego miału, należy przyj­mować co 5 godzin, aż kup­ka będzie czarna. Potem jeszcze dwa razy.

Pamię­tać należy, że węgiel nie ma żad­nego ogól­nego dzi­ała­nia. Nie wni­ka z prze­wodu pokar­mowego. Jest tylko odkurza­czem, pochła­ni­aczem toksyn.

W przy­pad­ku wys­tępowa­nia kas­zlu, należy tyl­ną ścianę gardła spryskać kwasem jabłkowym włas­nej robo­ty, z atom­iz­era, co godz­inę.

Wg obec­nego doświad­czenia, po ok 24 — 36 godz­i­nach jesteśmy zdrowi za cenę ok. 10 zło­tych.

Życzę zdrowia!
dr n. med. Jerzy Jaśkowski

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *