Czy będzie cud nad Białą? “Osrane gacie” w Sądzie Apelacyjnym

12 października 2018 roku, odwiedziłem gród nad Białą, czyli Białystok. Niestety, nie pojechałem tam aby odwiedzić rodzinę, a musiałem uczestniczyć w rozprawie w procesie Osrane gacie.

W pier­wszej instancji — w olsz­tyńskim Sądzie Okrę­gowym — wyrok w tej spraw­ie zapadł 8 wrześ­nia 2017 r.

Pomi­mo, że SSO Olga Rybus orzekła, że ja wygrałem sprawę w 60 pro­cen­tach, to jed­nak takie rozstrzyg­nię­cie mnie nie satys­fakcjonowało.

W wyz­nac­zonym ter­minie złożyłem apelację i… 26 październi­ka 2018 roku — praw­dopodob­nie — usłyszę wyrok.

Czy cud nad Łyną może się powtórzyć w Białym­stoku? Przy­pom­nę, że wygrałem sprawę karną — bez pomo­cy jakiegokol­wiek prawni­ka — z podin­sp. Adamem Kall zastępcą komen­dan­ta wojew­ódzkiego policji, wspo­ma­ganym przez takie tuzy olsz­tyńskiej palestry jak Andrzej Szy­dz­ińs­ki i Jarosław Sztachańs­ki.

Czy będzie cud nad Białą? Czy białos­toc­cy sędziowie uchylą wyrok SSO Olgi Rybus? Gdy­bym na to nie liczył… to bym nie składał apelacji.

Szczegółową relację z tej rozprawy z pewnoś­cią zaprezen­tu­ję po wyroku. Dzisi­aj prezen­tu­ję kil­ka zdań, które wypowiedzi­ałem w sądzie, na koniec… swo­bod­nej wypowiedzi.

Proszę Wysokiego Sądu…

… tak jak przed wyrok­iem w pier­wszej instancji — w spraw­ie karnej — liczyłem na cud nad Łyną — i tak się stało. Sąd stwierdz­ił, że ja piszę prawdę!

Tak samo tutaj. Liczę na cud nad Białą! Że Wyso­ki Sąd też stanie na wysokoś­ci zada­nia i pochyli się nad tą sprawą. Oby­wa­tel zasługu­je aby być trak­towanym ucz­ci­wie. 

Proszę o wyrok zgod­ny z prawem — na pewno taki będzie — ale przede wszys­tkim zgod­ny z logiką i spraw­iedli­woś­cią społeczną. 

Pow­tarzam jeszcze raz na koniec: ten pan — Adam Kall — nie intere­su­je mnie jako oso­ba fizy­cz­na… jego życie nieza­wodowe mnie nie intere­su­je. 

Mnie nie intere­su­je czy to jest przestęp­ca w todze, czy w mundurze. Jeżeli ktoś przy­właszcza 50 zło­tych — czy­jeś — to jest przestępcą. Moim marze­niem jest, żeby wszyscy przestęp­cy znaleźli się za krata­mi! 

I za to marze­nie sąd mnie zobow­iązu­je do zapłace­nia mu odszkodowa­nia? 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *