Czerwona “Gazeta Olsztyńska”? Andrzej Dramiński

22 lutego 2018 roku, w olsztyńskiej Książnicy Polskiej odbyła się kolejna Debata z Debatą. Tym razem debatowano w ramach Dni Seweryna Pieniężnego, których organizatorem jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Tem­at debaty był bard­zo ambit­ny i zgod­ny z przesłaniem Dni Sew­ery­na Pieniężnego: Współcześni spad­ko­bier­cy Sew­ery­na Pieniężnego – czy jeszcze ist­nieją? Pró­ba reflek­sji o stanie pol­skiego dzi­en­nikarst­wa.

Wszys­t­kich przy­byłych na debatę przy­witał Ireneusz St. Brus­ki — prezes Warmińsko Mazurskiego-Odd­zi­ału SDP.

Wprowadze­nie do debaty wygłosił Andrzej Dramińs­ki — prawnik i dzi­en­nikarz.

Z wpowiedzi Andrze­ja Dramińskiego mnie najbardziej zain­tere­sowały jego dywa­gac­je na tem­at… koloru napisu Gaze­ta Olsz­tyńs­ka na tabl­i­cy infor­mu­jącej o siedz­i­bie redakcji.

Za cza­sów prus­kich, to była czer­wona Gaze­ta Olsz­tyńs­ka na białym tle. Wiado­mo… naw­iązanie do naszych barw nar­o­dowych.

Obec­nie napis ten jest… czarny! Wiado­mo… naw­iązanie do barw nar­o­dowych pra­co­daw­cy dzi­en­nikarzy nieza­leżnych?! 😉

Duża część wypowiedzi Andrze­ja Dramińskiego poświę­cona była… dzi­en­nikarskiemu krę­gosłupowi! O pię­ciu prawach Polaków spod znaku Rodła, uch­walonych 80 lat temu, na  Kon­gre­sie Berlińskim.

Kto je dzisi­aj pamię­ta? Pytanie reto­ryczne 😉 1 — Jesteśmy Polaka­mi. 2 — Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. 3 — Polak Polakowi bratem. 4 — Co dzień Polak Nar­o­dowi służy. 5 — Pol­s­ka Matką naszą, nie wol­no o Matce mówić źle.

Wpowiedzi prowadzącego debatę Jana Rosłana, zaproszonych gości: Łukasza Adamskiego i Ireneusz Iwańskiego, oraz słuchaczy debaty… wkrótce. Zapraszam.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *