Czy podatki mogą i powinny być sprawiedliwe?

24 kwietnia 2017 roku, w olsztyńskiej Książnicy Polskiej, odbyła się IV Debata z Debatą. Po trzech spotkaniach dotyczących naszych stosunków z sąsiadami, nadszedł czas na temat pozornie dużo mniej intrygujący dla przeciętnego obywatela. De facto dotykający każdego: Czy podatki mogą i powinny być sprawiedliwe?

Spotkanie w zastępst­wie Adama Sochy — wyjazd do Izraela — poprowadz­ił Bog­dan Bach­mu­ra — redak­tor Debaty i przed­siębior­ca, bard­zo zain­tere­sowany pol­skim sys­te­mem podatkowym. W tej pod­wójnej roli Bog­dan Bach­mu­ra czuł się znakomi­cie, i ze swadą przepy­ty­wał uczest­ników debaty.

Deba­towali: Adam Abramow­icz, poseł PiS, prze­wod­niczą­cy Par­la­men­tarnego Zespołu na rzecz Wspiera­nia Przed­siębior­c­zoś­ci i Patri­o­tyz­mu Eko­nom­icznego. Janusz Cichoń, poseł PO, były wicem­i­nis­ter finan­sów. Wiesław Łubińs­ki, kan­clerz Loży Olsz­tyńskiej BCCRyszard Małkiewicz, dorad­ca podatkowy, wiceprze­wod­niczą­cy Kra­jowej Rady Dorad­ców Podatkowych.

Debatę rozpoczęło przed­staw­ie­nie przez posła Adama Abramow­icza propozy­cji reformy podatków, przy­go­towywanej przez PiS. Ale o tym napiszę, i przed­staw­ię film z tej częś­ci debaty, w następ­nej kole­jnoś­ci.

Clou dyskusji — moim zdaniem — były odpowiedzi zapros­zonych goś­ci na pod­sta­wowe pytanie, które było przy­czynkiem do tej debaty: czy podat­ki mogą i powin­ny być spraw­iedli­we?

Jak z odpowiedzią na to pytanie poradzili uczestnicy debaty? Warto poświęcić 15 minut na obejrzenie poniższego filmowego zapisu. Zapraszam. Szczególnie polecam historyczne peregrynacje Bogdana Bachmury, podsumowujące wypowiedzi dyskutantów. Podatki — to nie najbardziej frapująca tematyka dla laika. Jednak  ja, na tej debacie się nie nudziłem 😉

Krzysztof Piekarski
źródło: Face­book
Dziękuję! Polecam jednak obejrzenie całego filmiku… ku prawdzie 😉

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *