Czy znacie swoje spółdzielcze prawa i obowiązki?

Członkowie i mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowych! Czy znacie podstawowe dane o działalności Spółdzielni Mieszkaniowej (SM), w której zasobach mieszkacie? O swoim Osiedlu, nieruchomości, budynku, mieszkaniu? Czy znacie swoje spółdzielcze prawa i obowiązki?

Pod­stawy prawne dzi­ałal­noś­ci każdej SM określa­ją głównie ustawy: Pra­wo spółdziel­cze (PS); o spółdziel­ni­ach mieszkan­iowych (UoSM); o włas­noś­ci lokali (UoWL)

Ustawy reg­u­lu­jące funkcjonowanie SM wielokrot­nie now­eli­zowano i nadal w wielu aspek­tach są ułomne. Na przykład:

UoWL zaw­iera dobre zapisy wynika­jące z fak­ty­cznej włas­noś­ci lokali, jed­nak w zasobach SM właś­ci­ciele mieszkań (tzw. odręb­nych) są na mocy UoSM trak­towani, jak­by byli właś­ci­ciela­mi niższej kat­e­gorii.

W zasobach SM Wspól­no­ty mieszkan­iowe nie mogą pow­stać po wyo­dręb­nie­niu pier­wszego lokalu w nieru­chomoś­ci! Czyli tak, jak to się dzieje poza zasoba­mi SM.

Dopiero po wyo­dręb­nie­niu 100% lokali lub wolą więk­szoś­ci, wg udzi­ałów w nieru­chomoś­ci.

Czy znacie swój tytuł prawny do zajmowanego lokalu?

Około połowy w zasobach SM to tzw. lokale spółdziel­cze: loka­torskie lub włas­noś­ciowe – one nadal są włas­noś­cią spółdziel­ni, choć w całoś­ci spła­cone, a włas­noś­ciowe częs­to nad­pła­cone przez mieszkańców!

Dru­ga połowa lokali już jest włas­noś­cią odręb­ną użytkown­i­ka – wtedy podatek od nieru­chomoś­ci płaci się nie za pośred­nictwem SM, a samodziel­nie do mias­ta.

Użytkown­i­cy spółdziel­czych lokali, na swój wniosek, mogą dokon­ać prze­niesienia włas­noś­ci z SM na siebie.

Koszt u notar­iusza ok. 1.000 zł (tak­sa notar­i­al­na, podatek, księ­ga wieczys­ta) oraz nieco pon­ad 100 zł do SM za grunt wyku­pi­ony od mias­ta z bonifikatą.

Wystar­czy wypełnić wniosek i odd­ać w biurze SM.

Od aktywności Członków zależą konieczne zmiany w ich SM!

Wąs­ka gru­pa doty­chczas trzy­ma­ją­ca władzę w każdej SM, dzię­ki zwięk­sze­niu iloś­ci Członków SM i ich akty­wnoś­ci — może zostać odsunię­ta od kory­ta!

Na przeszkodzie w zre­wolucjoni­zowa­niu dzi­ałal­noś­ci każdej SM, sta­je brak ele­men­tarnej wiedzy prawnej i przeświad­cze­nie o braku możli­woś­ci skutecznego wpły­wu na istotne decyz­je organów SM, w tym wal­nego zgro­madzenia.

Niewiedza praw­na bierze się z zaw­iłoś­ci poję­ciowych oraz inter­pre­ta­cyjnych ustaw spółdziel­czych i statutów SM.

Niemoc mieszkańców w zasobach SM wyni­ka także z… oglą­da­nia się na innych! Tumi­wi­sizm i przeko­nanie, że to inni mają za nich załatwić ich żywotne sprawy!

Jak zostać aktywnym Członkiem SM?

W 2017 roku  zmieniono istotne zapisy UoSM. Zmi­any przy­go­towane przez Min­is­terst­wo Infra­struk­tu­ry i Budown­ict­wa wraz z bard­zo korzyst­ny­mi dla mieszkańców poprawka­mi Sen­atu — z inic­jaty­wy Lidii Staroń  — obwiązu­ją od 09.09.2017 r.

Z mocy tej now­eliza­cji UoSM, Członka­mi SM stali się wszyscy, dotąd nie będą­cy nimi, a mają­cy loka­tors­ki lub włas­noś­ciowy lokal. Bez składa­nia wniosku i bez jakiejkol­wiek opłaty!

Zarządy SM niezbyt sko­re są do bieżącego infor­mowa­nia. Nowi, tak pozyskani Członkowie SM, z braku infor­ma­cji zostali pozbaw­ieni możli­woś­ci korzys­ta­nia ze swych praw!

Obec­nie właś­ci­ciele lokali wyo­dręb­nionych, którzy nie byli doty­chczas Członka­mi SM, mogą złożyć deklarację członkowską bez jakiejkol­wiek opłaty.

Co daje członkostwo w SM?

Na walne zgro­madze­nie Członków SM moż­na mieć pisemne pełnomoc­nict­wo od innego Człon­ka. Tylko obec­ni mają głos!

Ważkie decyz­je powin­na pod­jąć więk­szość spółdziel­ców, a nie nikła mniejs­zość. Są tam też uch­walane uch­wały, w tym zmi­any w Statu­cie SM.

Nie tylko zarząd, lecz także Członkowie  SM mogą przedłożyć wcześniej swo­je pro­jek­ty uch­wał. Do tego wystar­czy popar­cie pod­pisa­mi co najm­niej 10 Członków. Im więcej osób w zebra­niu uczest­niczy, tym lep­iej.

Na corocznym wal­nym zgro­madze­niu, co trzy lata, odby­wa­ją się wybo­ry rady nad­zor­czej SM.

Rada powołu­je Zarząd, usta­la wyna­grodzenia i w imie­niu, i w intere­sie spółdziel­ców powin­na nieza­leżnie nad­zorować całą admin­is­trację SM.

Chcesz współde­cy­dować o swo­jej SM? Chodź i bądź akty­wny na wal­nym zgro­madze­niu Członków SM. Dwór preze­sa z pewnoś­cią stawi się w 100 %!

Trzeba znać prawa członkowskie i korzystać z nich!

Każdy Członek SM ma pra­wo:

otrzymać bezpłatnie statut i regulaminy; otrzymać protokoły i uchwały organów SM; protokoły lustracji z ważnymi, ciekawymi załącznikami.
do udostępnienia umów i faktur na wszelkie usługi w tym remonty! Nie tylko odnośnie swej nieruchomości oraz z dowolnego okresu!
do wglądu i samodzielnego kopiowania wyżej wymienionych dokumentów — np. poprzez fotografowanie — bezpłatnie!

Kopie doku­men­tów Członek SM otrzy­mu­je po 9 groszy za stronę. Wybór formy i zakres udostęp­nienia doku­men­tów należy do Człon­ka, gdy dowie się, ile stron zaw­iera doku­ment i poz­na jego treść!

Każdy mieszkaniec może doma­gać się wyda­nia Ewidencji kosztów eksploat­acji i Ewidencji i rozliczenia fun­duszu remon­towego swej nieru­chomoś­ci za dowol­nie wybrane lata.

Każdy mieszkaniec może doma­gać się dokład­nej Kalku­lacji opłat mieszkan­iowych. Według wszel­kich możli­wych szczegółowych tytułów kosztów, bez ogól­ników, do każdej pozy­cji opłat!

Indy­wid­u­alne wnios­ki o udostęp­nie­nie doku­men­tów moż­na składać w formie papierowej do biu­ra zarzą­du – dwa egzem­plarze, w tym jeden dla siebie dla potwierdzenia wpły­wu, bądź drogą elek­tron­iczną.

Podob­nie inne dowolne wnios­ki, pis­ma doty­czące funkcjonowa­nia SM. Wnios­ki powin­ny zaw­ier­ać dane iden­ty­fiku­jące człon­ka oraz jas­no sfor­mułowaną treść.

Nie musi się podawać pod­stawy prawnej wniosku. Jed­nak w razie potrze­by może to być art. 8. 1 UoSM bądź inny. Licz­ba wniosków nie jest ogranic­zona. Zależy to od potrze­by zain­tere­sowanego.

Ciekawe i wielce wymowne mogą okazać się odpowiedzi. Zakres wniosków jest bard­zo duży. Do wyboru a bywa, że i do odkrycia przez zain­tere­sowanego spółdziel­cę.

Każdy Członek SM powinien mieć minimum wiedzy o faktycznym stanie funkcjonowania jego SM, by na walnym zgromadzeniu głosować z rozeznaniem!

Czy w lat­ach 2002–2011 na bieżą­co infor­mowano mieszkańców ocieplanych budynków o kredy­tach i o pre­mi­ach budże­towych na każdy budynek osob­no? O kosz­tach robót? O pomi­ja­niu pre­mii w rozlicza­niu spłat z mieszkań­ca­mi? Itd.

Aby około 3% kwo­rum nie pode­j­mowało ważnych decyzji za ogół członków, a bywa, że o Twoim życiu decy­du­je jeszcze mniej Członków SM!

Warto wymieni­ać się z sąsi­ada­mi infor­ma­c­ja­mi, bo zarząd­cy potrafią roz­maicie reagować i różnie trak­tować spółdziel­ców. Oni niezbyt lubią komu­nikowanie się pomiędzy mieszkań­ca­mi.

Andrzej Cieś­likows­ki

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *