Czynił przygotowania do obalenia konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej!

Wojciech Dariusz K. — w okresie co najmniej od 22 września 2014 roku, do 26 stycznia 2017 roku w Marcinkowie, czynił przygotowania do podjęcia działalności zmierzającej bezpośrednio do usunięcia przemocą konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej… to jest członków Sejmu, Senatu, członków Rady Ministrów, a także PrezydentaSSO Andrzej Kamiński.

20 wrześ­nia w olsz­tyńskim Sądzie Okrę­gowym zapadł wyrok w głośnej spraw­ie Woj­ciecha Dar­iusza K. z Marcinkowa. Ten czyn­ny zawodowo kominiarz, został oskarżony o przy­go­towywanie zamachu na kon­sty­tucyjne organy Rzecz­pospo­litej Pol­skiej.

Woj­ciech Dar­iusz K. w młodoś­ci był zawodowym żołnierzem, spec­jal­istą od uzbro­je­nia. Pasję z wojs­ka kon­tyn­uował także w cywilu.

Do tej niebez­piecznej pasji dołożył niezad­owole­nie z sytu­acji poli­ty­cznej w kra­ju, które wyrażał w Internecie, dlat­ego szy­bko stał się obiek­tem zain­tere­sowa­nia Agencji Bez­pieczeńst­wa Wewnętrznego.

Gdy agen­ci ABW wzięli sprawę w swo­je łapy, Woj­ciech Dar­iusz K. stał się zwierzyną łatwą do upolowa­nia. Inter­ne­towe groź­by kierowane do konkret­nych poli­tyków, stały się pod­stawą do mon­i­torowa­nia całej akty­wnoś­ci Woj­ciecha Dar­iusza K.

Woj­ciech Dar­iusz K. został zatrzy­many w czer­w­cu 2016 roku. W miejs­cu zamieszka­nia znaleziono gotowe sub­stanc­je wybu­chowe oraz sub­stanc­je chemiczne służące do ich preparowa­nia.

Znaleziono także pokaźny arse­nał broni, przy czym nie na wszys­tkie sztu­ki broni Woj­ciech Dar­iusz K. miał stosowne poz­wole­nie.

SSO Andrzej Kamiński nie miał wątpliwości, że Wojciech Dariusz K. z Marcinkowa, czynił przygotowania do zamachu i wymierzył mu za to karę w wysokości 4 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *