Dawny Morąg… — Sonia Solarz-Taciak i Piotr Taciak

Dzisiaj, zupełnie przypadkowo — idąc na spotkanie z Paulem Cameronem — trafiłem do Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Zbieg okoliczności, szczęśliwy dla mnie, jako dziennikarza Stanisława Olsztyna, pisującego o wydarzeniach w moim grodzie 😉 

Wszedłem do Galerii, i trafiłem na końcówkę spotka­nia z autora­mi książ­ki: Dawny Morąg w stu ilus­trowanych opowieś­ci­ach Sonią Solarz-Taci­ak i Piotrem Taci­akiem. Spotkanie prowadz­ił Tadeusz Prusińs­ki.

Gdy zori­en­towałem się, że może jeszcze coś ciekawego uda mi się utr­wal­ić, wyciągnąłem z pokrow­ca aparat, i nagrałem krót­ki film. Już w domu, pogrze­bałem w internecie, i na stron­ie Zespołu Szkół Liceal­nych w Morągu znalazłem ten tekst:

W Ofi­cynie Wydawniczej „Ret­man” czeka przy­go­towana do druku książ­ka „Dawny Morąg w stu ilus­trowanych opowieś­ci­ach”. Jej autora­mi są Piotr i Sonia Taci­ak, redak­torem zaś Tadeusz Prusińs­ki. Piotr i Tadeusz to absol­wen­ci morąskiego liceum, obaj mieszka­ją dzisi­aj w Olsz­tynie. „Dawny Morąg” to albu­mowa pra­ca ukazu­ją­ca mias­to przed 1945 rok­iem, jego dzieje, architek­turę i mieszkańców. Książ­ka, przy­go­towana do wyda­nia na najwyższym poziomie edy­torskim, zaw­iera sto, częs­to niez­nanych ilus­tracji i obsz­ernych opowieś­ci do nich. Po pros­tu dawny Morąg w ilus­trowanej, his­to­rycznej, dobrze napisanej pigule. Pra­ca wzbo­ga­cona została o indeksy (nazw geograficznych, dwu­języ­czne spisy ulic) oraz szczegółowe infor­ma­c­je o pochodze­niu ilus­tracji. Książ­ka pięk­na i potrzeb­na, do tego w twardej opraw­ie, albu­mowego for­matu (19,5×28,5 cm), w kolorze, przy­go­towana do druku na papierze świet­nej jakoś­ci. W Ofi­cynie „Ret­man” (www.mojabibliotekamazurska.pl) takie książ­ki mają już Węgorze­wo i Dąbrówno. W przy­pad­ku tej drugiej miejs­cowoś­ci aktu­al­ny jest czas przeszły, bo cały nakład rozszedł się w ciągu kilku miesię­cy.

I chyba wszystko jasne 😉 Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach to z pewnością książka dla każdego mieszkańca Morąga. Także dla każdego miłośnika historii Warmii. Gratuluję autorom… samozaparcia. Życzę dalszych sukcesów w dokumentowaniu historii miejscowości z powiatu morąskiego. Książka wydana, i co dalej? Pytał się Tadeusz Prusiński. Odpowiedział Piotr Taciak. TV Ku Prawdzie utrwaliła 😉

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *