Depopulacja Polski trwa!

O tym, że przyrost naturalny w Polsce spada drastycznie, po raz pierwszy pisałem w roku 1980. Już w 1972/3 brałem udział w badaniach, które miały uzasadnić dokonywanie aborcji na życzenie. Wyniki były jednoznaczne, wprowadzenie mordowania dzieci na życzenie, spowoduje zmniejszenie liczby ludności.

Dokony­wanie mor­dowa­nia dziec­ka na życze­nie, czyli abor­c­ja,  jest neol­o­gizmem wprowad­zonym do obro­tu przez eunuchów intelek­tu­al­nych, a mają­cym za zadanie uza­sad­nić depop­u­lację wybranego nar­o­du lub grup społecznych.

Depop­u­lac­ja może się odby­wać za pośred­nictwem szczepi­onek o czym mówi otwar­cie B. Gates i jego Fun­dac­ja, lub dyskret­nie, tak obniża­jąc wyna­grodze­nie w rodzinie, aby kosz­ty życia przewyższa­ły pen­sje.

Dziet­ność  kobi­et w Polsce spadła do ok. 1.2 — czyli prak­ty­cznie za trzy pokole­nia nie będzie Polaków. Licz­ba plem­ników u mężczyzn spadła do poziomu 50 mil­ionów w jed­nym ejaku­lac­ie, czyli do wielkoś­ci uznawanej w lat­ach 70 — 80 ubiegłego wieku, za wartość określa­jącą bezpłod­ność.

A co robi rząd warszawski?

Rząd warsza­ws­ki, zaraz po ustaw­ce służb spec­jal­nych, zwanej Okrągłym Stołem,  zez­wolił na wprowadze­nie na rynek preparatu ran­dap czyli gli­fost.

Gli­fos­at, dzi­ała­jąc na kobi­ety w wieku rozrod­czym, czyli nawet przed zajś­ciem w ciążę,  powodu­je zmi­any poziomu testos­teronu i wpły­wa na mor­fologię jąder. Bada­nia wykaza­ły, że nawet tak małe iloś­ci jak 500 cząstek na mil­iard, może zakłó­cić funkc­je endokrynne.

Rząd warsza­ws­ki dop­uś­cił także do hand­lu w Polsce szczepi­onką Gar­dasil — firmy Mer­ck,  pod pretek­stem wal­ki z rakiem szyj­ki maci­cy.

Ciekawe jest to, że dr Harp­er bada­ją­ca związek szczepi­on­ki z rakiem,   już w 2007 roku powiedzi­ała, że nigdy nie był badany związek raka ze szczepi­onką!

Wiado­mo nato­mi­ast, na pod­staw­ie prac wyko­nanych w Izraelu, że szczepi­onka ta, powodu­je wys­tąpi­e­nie menopauzy już u 16 let­nich dziew­czynek. Czyli depop­u­lac­ja na całego. Baby nie będą rodz­iły, mogą się tylko bzykać!

Gwóźdź do trum­ny szczepi­on­ki Gar­dasil, wbił Depar­ta­ment Zdrowia i Opie­ki Społecznej USA orzecze­niem, że:

szczepionka Gardasil powoduje problemy autoimmunologiczne, które powodują nagłe osłabienie  lub śmierć.

Wszys­tko doty­czyło nagłego zgonu 21 let­niej kobi­ety Christin Richell Tarsell, która zmarła  na skutek zaburzeń pra­cy ser­ca,  po szczepi­e­niu otrzy­manym kil­ka dni wcześniej.

Zawartość aluminium w szczepionkach przeciw HPV jest wielokrotnie większa aniżeli wielkości dopuszczalne wg normy FDA

W amerykańskiej bazie powikłań poszczepi­en­nych, zna­j­du­je się lista 271 kobi­et, zmarłych po tej szczepi­once i pon­ad 57 520 doniesień o cięż­kich powikła­ni­ach.

Gdy­by taka rzeź wys­tąpiła po strze­laninie, to ogłos­zono by stan wojen­ny itd. Proszę sobie wyobraz­ić strze­lan­inę, w której zosta­je  ciężko ran­nych pon­ad 57 000 ludzi.

Toż to była­by woj­na jak w Kosowie, czy na Ukrainie. A tutaj legal­nie, w majesta­cie prawa, prze­cież CDC dop­uś­ciło to do obro­tu, a rząd warsza­ws­ki, poprzez Głównego Inspek­to­ra San­i­tarnego wprowadz­ił na rynek w Polsce i.…. całkowi­ta cisza.

Mało tego! Cały czas zachę­ca się poprzez  trol­li intelek­tu­al­nych z Sanepidów, do zakupu tej szczepi­on­ki i masowego szczepi­enia dzieci w szkołach. To nieważne, że dziew­czyn­ki nie otrzy­mu­ją żad­nych doku­men­tów o szczepi­e­niu. Nie dosta­ją numeru serii szczepi­on­ki, składu chemicznego itd.

Przed szczepieniem nie są badane, a wiadomo, że przy niskim poziomie żelaza i słabej morfologii, nie wolno wykonywać tego szczepienia

Inny­mi słowy, dziew­czyn­ka powin­na najpierw wykon­ać bada­nia lab­o­ra­to­ryjne w rodza­ju: mor­folo­gia, żela­zo, białko CRP. 25 OHD, a dopiero potem moż­na by, gdy­by rodzi­cie wyrazili zgodę, a wyni­ki badań lab­o­ra­to­ryjnych pozwalały,  przeprowadz­ić szczepi­e­nie.

W Polsce robi się to po uważa­niu szkoły, bez wyko­na­nia badań, czyli gen­er­al­nie chodzi o depop­u­lację, czyli zmniejsze­nie płod­noś­ci kobi­et. Chłopaków już załatwiono.

W 2009 roku, w prowincji Andhra Prades, znany depopulacjonista B. Gates, przyczynił się do szczepienia tą szczepionką 16000 dziewczynek, w wieku 9- 15 lat

Był to typowy ekspery­ment, ponieważ wcześniejsze prace dopuszcza­ły do szczepi­enia tylko dziew­czyn­ki ok. 16 roku życia. Oczy­wiś­cie niko­mu nic nie powiedziano o tym ekspery­men­cie. Dziew­czynkom powiedziano, że to dla ich dobrego samopoczu­cia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy 5 dziew­czynek zmarło.

Podob­nie zan­otowano 4 zgony wśród 14 000 dziew­czynek, zaszczepi­onych w innym stanie — Gujarat, szczepi­onką Cer­var­ic, firmy GSK.

Ok. 120 dziew­czynek lec­zono z powodu napadów padaczkowych, cięż­kich skur­czów żołąd­ka. Inne dziew­czyn­ki po Gar­dasilu doświad­czyły bezpłod­noś­ci.

Sąd Najwyższy w Indii prowadzi sze­roko zakro­jone dochodze­nie w sto­sunku do Fun­dacji B. Gate­sa.

Podobne objawy powikłań wystąpiły u młodych dziewcząt szczepionych w Kolumbii, po szczepionce przeciwko HPV

Niepiśmi­en­nych rodz­iców trzy­mano w niewiedzy o prawdzi­wym celu szczepień. „więk­szość spośród nich pod­pisy­wała zgodę odciskiem kciu­ka”. W Polsce nawet tego nie przestrze­ga się.

Szczepi­enia prowadz­iła orga­ni­za­c­ja PATH, finan­sowana przez B. Gate­sa. Ta sama orga­ni­za­c­ja PATH przeprowadza bada­nia o skutecznoś­ci szczepi­on­ki prze­ci­wko rotawiru­som i penumokokom w Afryce i Azji. Jak wiemy, rząd warsza­ws­ki dop­uś­cił te szczepi­on­ki do stosowa­nia w Polsce.

Bada­nia przeprowad­zone w Japonii na skutek poważnych powikłań zostały zabro­nione. Te powikła­nia to zapale­nie mózgu, śle­pota, par­al­iż, zapale­nia trzust­ki, utra­ta pamię­ci czy zgony.

Na początku tego roku, chińs­ka gru­pa Med­watch­er, oskarżyła Mer­ck pro­duku­jącego Gar­dasil, po tym, jak były pra­cown­ik Mer­ck nazwał szczepi­onkę Gar­dasil „najwięk­szym skan­dalem medy­cznym wszech cza­sów”.

Gardasil jest bezużyteczny i kosztuje fortunę

Japonia zakaza­ła stosowa­nia szczepi­on­ki MMR po tym, jak po zaszczepi­e­niu 1.8 milona dzieci wys­tąpiła reko­r­dowa licz­ba niewiru­sowego zapale­nia opon móz­gowych i innych powikłań. Powikła­nia te to: autyzm, zgony, uszkodze­nie słuchu, śle­pota, par­al­iż.

Japonia, to pon­ad 100 mil­ionow ludzi, a Pol­s­ka to ok. 30 mil­ionów. Tak więc, aby otrzy­mać te same zys­ki, trze­ba wszys­t­kich zaszczepić i to najlepiej kilka­krot­nie.

Alfiego Evansa zamor­dowano po szczepi­onkach Infan­ter­ix IPV Hib Pre­ve­nar 13, Bexsero, Rotar­ix. Urzęd­nik podał mu 09.09 2016 roku, aż  sie­dem tych szczepi­onek jed­nego dnia! Trud­no się więc dzi­wić, że woleli zamor­dować dziecko, aniżeli prze­nieść je do szpi­ta­la we Włoszech, gdzie praw­da wyszła­by na jaw.

Pomi­mo odłączenia od res­pi­ra­to­ra, Alf żył jeszcze 5 dni, a zmarł w 2 godziny po poda­niu mu zas­trzyku pod nieobec­ność rodz­iców.

Uni­w­er­syteck­ie cza­sopis­mo IJME 2018, 037 opub­likowało pracę pt: „zwięk­szona częs­tość wys­tępowa­nia raka  maci­cy w Szwecji, możli­wy związek ze szczepi­eni­a­mi HPV.

Centrum profilaktyki raka Szyjki Macicy w Szwecji odnotowało w swoim rocznym raporcie wzrost zachorowań na inwazyjnego raka szyjki macicy w okresie 2 lat  tj. 2014 — 2015.

Wykazano, że wzrost zachorowań na rak szyj­ki maci­cy  jest najbardziej widoczny wśród kobi­et w  wieku 20 — 49 lat, nato­mi­ast nie zaob­ser­wowano wyraźnego wzros­tu wśród kobi­et powyżej 50 roku życia.

Ist­nieje związek cza­sowy pomiędzy rozpoczę­ciem szczepień, a pojaw­ie­niem się raka. Więk­szość młodych kobi­et zaczę­to szczepić poczy­na­jąc od 2007 do 2013.

Po drugie udowod­niono, że szczepi­e­nie osób już zrażonych wirusem HPV powodu­je raka zami­ast zapo­b­ie­ga­nia nowot­worowi.

A Szwec­ja była państ­wem, w którym już przed dwoma dekada­mi upo­ra­no się z prob­le­mem raka za pomocą badań cyto­log­icznych.

W Polsce szczepi się dziewczęta w wieku szkolnym bez przeprowadzenia żadnych badań na obecność wirusa HPV. Moim zdaniem, jest to po prostu nie tylko testowanie szczepionki ale działanie depopulacyjne na społeczeństwie. Depopulacja Polski trwa w najlepsze!

Dowodzi to, że jesteśmy państ­wem tylko teo­re­ty­cznie. Dowodzi to, że real­izu­je się pos­tu­lat Klubu Rzym­skiego  o tym, że Pol­s­ka ma być zalud­niona przez 15.300 000 mieszkańców.

Dowodzi to całkowitego upad­ku nau­ki i oświaty w naszym nieszczęśli­wym kra­ju, ponieważ 23000 pro­fesurów licencjonowanych nie próbu­je nawet zaprotestować prze­ci­wko temu uszkadza­niu dziew­czynek.

Jedynym chlub­nym wyjątkiem jest prof. Rudolf Klimek, ale to stara szkoła, a nie nuworysze.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

2 myśli na temat “Depopulacja Polski trwa!

 • 7 czerwca 2018 o 14:34
  Permalink

  Stanisław Olsz­tyn, thank you ever so for you post. Much thanks again.

  Odpowiedz
  • 7 czerwca 2018 o 14:39
   Permalink

   Thanks! I am not ask­ing for more… 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *