Dobra zmiana? Sumliński i Olsztyn czekają na jej efekty!

Wojciech Sumliński został uniewinniony, po trwającym ponad sześć lat procesie w tzw aferze marszałkowej. Stanisław Olsztyn został uniewinniony, po ponad rocznym procesie w tzw. aferze kałłowej.

W obu proce­sach oskarżali przed­staw­iciele układu, który spra­wował władzę w Polsce, przez osiem ostat­nich lat. W obu proce­sach ofi­ara­mi oskarżonych mieli być wyso­cy urzęd­ni­cy aparatu państ­wowego.

Bro­nisław Komorows­ki — Prezy­dent RP — miał być ofi­arą dociek­li­wego dzi­en­nikarza śled­czego Woj­ciecha Sum­lińskiego.

Podin­sp. Adam Kall — Zastęp­ca Komen­dan­ta Wojew­ódzkiego Policji w Olsz­tynie — miał być ofi­arą niegod­nego zachowa­nia się pod­wład­nego Stanisława Olsz­ty­na.

25 słów usunięto — cenzura Sądu Okręgowego w Olsztynie — wyrok z 8 września 2017 r. w sprawie I C 671/16.

Obaj oskarżeni w ostate­cznoś­ci zostali uniewin­nieni i z chwilą zapowiedzi dobrej zmi­any przez sprawu­jącą władzę par­tię — nomen omen — Pra­wo i Spraw­iedli­wość, oczeki­wali na efek­ty tej zapowiedzi.

I nadal czeka­ją. Dobra zmi­ana jak doty­chczas ograniczyła się do prze­ję­cia synekur i obsadzenia ważnych stanowisk swoi­mi żołnierza­mi. Sym­pa­tię Nar­o­du kupi­ono za 500 zło­tych i to wyciąg­nięte z jego włas­nej kieszeni 😉

A ludzie skrzy­wdzeni przez poprzed­nią repub­likę kole­siów nai­wnie czeka­ją, że może jed­nak coś z prawa i spraw­iedli­woś­ci i im się dostanie. Czekaj tat­ka lat­ka?

Z upły­wem cza­su od ubiegłorocznych wyborów do Sej­mu rośnie frus­trac­ja Woj­ciecha Sum­lińskiego.

Dzi­en­nikarz jeszcze ma cier­pli­wość, ale tak jak mówi w poniżej zamieszc­zonym wywiadzie dla Pio­tra Szlach­tow­icza:

próbuję być cierpliwym  ale na ten moment nie ukrywam jest we mnie narastające rozczarowanie i sporo goryczy.

Stanisław Olsz­tyn cier­pli­wie czekał, licząc na obiecaną pomoc — w szy­bkim i spraw­iedli­wym rozstrzyg­nię­ciu jego sprawy — przez olsz­tyńs­kich par­la­men­tarzys­tów.

Oczy­wiś­cie i tym razem okaza­ły się to… obiecan­ki cacan­ki 😉 Wdep­nąłeś sam w kał — to i sam z niego wyłaź!

14 wrześ­nia Stanisław Olsz­tyn znów spot­ka się z Adamem Kall w Sądzie. Tym razem to Stanisław Olsz­tyn będzie oskarżał wysok­iej ran­gi urzęd­ni­ka i polic­jan­ta, by uzyskać sądowe potwierdze­nie, że jest to przestęp­ca w mundurze.

Dobra zmiana? Śmiech na sali. Tak jak wielu robotników z okresu strajków w latach 70-tych i 80-tych ub. wieku nie doczekało się rehabilitacji i finansowego wsparcia przez 27 lat “wolności”, tak Wojciech Sumliński i Stanisław Olsztyn na dobrą zmianę mogą czekać… do następnych wyborów. Czy dopiero dojście do władzy sił narodowych umożliwi sytuację, że ( 7 słów usunięto — cenzura Sądu Okręgowego w Olsztynie — wyrok z 8 września 2017 r. w sprawie I C 671/16).

 

 

 

2 myśli na temat “Dobra zmiana? Sumliński i Olsztyn czekają na jej efekty!

 • 8 września 2016 o 22:52
  Permalink

  Stanisław­ie. Na pogrze­bie Inki i Zagończy­ka Prezy­dent Duda pytał- jak to się stało że w wol­nej demokraty­cznej Polsce ci niezłom­ni patri­o­ci czekali 27 lat na god­ny pochówek. Ja to rozwinę. Panie Prezy­den­cie, jak to jest że w ponoć wol­nej i demokraty­cznej Polsce nadal stal­i­nows­cy wyz­naw­cy, opraw­cy i ich potomkowie wychowywani w duchu stal­i­nowskiego pro­le­tariatu pias­tu­ją państ­wowe stanowiska, są właś­ci­ciela­mi lub udzi­ałow­ca­mi zagra­bionych majątków i mienia nar­o­dowego, nadal oskarża­ją, orzeka­ją i skazu­ją patri­otów. Żyją tak lub lep­iej , jak za sys­te­mu, którym zniewo­lili Pol­s­ki naród. Jak to się dzieje “dobra” zmi­ano?

  Odpowiedz
  • 8 września 2016 o 23:54
   Permalink

   Dzięku­ję! Na fejsie ktoś napisał w komen­tarzu pod moim wpisem, że trud­no aby już po roku oczeki­wać efek­tów “dobrej zmi­any”. Ja tylko przy­toczę ten znany wszys­tkim fakt: koleś z repub­li­ki został ułaskaw­iony przez Prezy­den­ta jed­nym szy­bkim pod­pisem i poszedł w min­istry, a przy­wróce­nie śledzt­wa w spraw­ie Popiełusz­ki nie może się doczekać tego pod­pisu przez rok… żena­da!

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *