Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko! Zgłoś się po pieniądze!

Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko dla kobiet urodzonych po 1949 roku!

Jeśli macie w rodzinie cór­ki, siostry, mamy, bab­cie czy cio­cie, które urodz­iły się po 1949 roku i pobier­a­ją emery­turę lub ren­tę na nowych zasadach, przekaż­cie im proszę infor­ma­cję, aby udały się do ZUS-u po druk ZUS-ER-WPS-02.

W maju weszła w życie ustawa (uch­walona w mar­cu 2015 r.) na pod­staw­ie której — kobi­etom tym — należy się dodatek do świad­czenia, za każde urod­zone przez nie dziecko! Nieste­ty usta­wodaw­ca zapom­ni­ał tego fak­tu nagłośnić!

Udostęp­ni­j­cie infor­ma­cję, aby jak najwięcej osób mogło sko­rzys­tać z tego “tajnego” dodatku. Konkret­nie chodzi o bezpłat­ny urlop macierzyńs­ki, który nal­iczany był jako nieskład­kowy a ter­az liczy się jako skład­kowy. Kokosów nie dolicza­ją ale dlaczego darować Państ­wu to, co kobi­etom należy się z mocy prawa?

Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko, dla kobiet urodzonych po 1949 roku.

październik 2018 — sprawdziłem na stronie ZUS, że przywołany we wstępie artykułu formularz… już nie jest dostępny. Pamiętam, że w 2016 roku, zamieściłem w artykule odnośnik do tego formularza… czyżby sprawa się zdezaktualizowała?

32 myśli na temat “Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko! Zgłoś się po pieniądze!

 • 10 lutego 2019 o 11:59
  Permalink

  Matkom, które urodz­iły czworo dzieci należy się hon­o­rar­i­um 1100 zł. od 1 mar­ca.. a jakie hon­o­rar­i­um przysługu­je matkom, które urodz­iły sześ­cioro i więcej dzieci w tym jed­no niepełnosprawne?

  W cza­sie wojen­nym ciężko było wychować gro­mad­kę dzieci, gdy w sklepach były puste haki a na półkach tylko ocet i musz­tar­da …

  Obec­nie nasze dzieci są na rynku pra­cy i odprowadza­ją skład­ki, tylko nieste­ty nie dla swoich mam ale dla “o zgro­zo” dla nier­obów!!!

  Oczeku­je­my od Rzą­du spraw­iedli­wego trak­towa­nia rodzin wielodziet­nych i osób niepełnosprawnych. W prze­ci­wnym razie wraz z wios­ną wyleg­niemy na ulice Warsza­wy jak przysłowiowa ston­ka ziem­ni­aczana.

  Z żalem i nadzieją Kaz­imiera mat­ka sześ­cior­ga dzieci…

  Odpowiedz
  • 10 lutego 2019 o 12:41
   Permalink

   Dzięku­ję! Kaz­imiero, grat­u­lu­ję odwa­gi i wytr­wałoś­ci w wychowa­niu 6 potomków! I mam nadzieję, że wychowałaś je tak, że ter­az nie musisz się martwić o emery­turę 😉 Poz­draw­iam!

   Odpowiedz
   • 10 lutego 2019 o 18:16
    Permalink

    Witam! Pochy­lam głowę nisko dla mat­ki, która urodz­iła i wychowała 6 dzieci w tym jed­no niepełnosprawne. Wiem jak jej było ciężko, jak brakowało na chleb i na pod­sta­wowe środ­ki do życia. Pra­cow­ała razem z mężem ciężko, nie się­gała po pomoc od Państ­wa. Swo­ją biedę dźwigała razem z mężem i dzieć­mi. Podzi­wiam ją za to, że nie pod­dała się i wychowała swo­je dzieci na bard­zo dobrych oby­wa­teli naszego kra­ju. Takie mat­ki powin­no się nagradzać!!!!!

    Odpowiedz
    • 10 lutego 2019 o 20:50
     Permalink

     Dzięku­ję! Każ­da mat­ka powin­na być nagrod­zona przede wszys­tkim przez męża i dzieci! Oczy­wiś­cie i Ojczyz­na nie może swoich oby­wa­teli lekce sobie ważyć 😉 Ale jak to pisze od lat dr Jerzy Jaśkows­ki… depop­u­lac­ja pol­skiego Nar­o­du trwa!

     Odpowiedz
 • 28 grudnia 2018 o 23:06
  Permalink

  Urodz­iłam 4 dzieci byłam na płat­nym maciezyn­skim czy należy mi sie dodatek do ren­ty ‚urodz­iłam sie po 1948.

  Odpowiedz
 • 18 grudnia 2018 o 15:45
  Permalink

  Urodz­iłam i wychowałam ośmioro dzieci, w tym dziecko niepełnosprawne. Przy tym cały czas pra­cow­ałam na kopal­ni, odd­zi­ał prz­eróbczy 1 kat­e­go­ria. Ter­az ZUS przyz­nał mi 1200 zł. emery­tu­ry. Czy dostanę jak­iś dodatek?

  Odpowiedz
  • 18 grudnia 2018 o 16:00
   Permalink

   Dzięku­ję! Mylisz Mario cza­sopis­mo Ku Prawdzie z ZUS-em. Tam udzielą Ci szczegółowych infor­ma­cji! Poz­draw­iam 🙂

   Odpowiedz
 • 13 grudnia 2018 o 23:07
  Permalink

  Dolicze­nie okre­su spra­wowa­nia opie­ki nad dzieck­iem / dzieć­mi bez ograniczenia do 1/3 udowod­nionych okresów skład­kowych (art. 174 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grud­nia 1998 r. o emery­tu­rach i rentach z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych)

  Proszę sobie tą ustawę wkleić kub wpisać w gogle. Tam wszys­tko dokład­nie jest opisane, a doty­czy to kobi­et, które opiekowały się dzieć­mi pod­czas stu­diowa­nia lub pra­cow­ały, a za ten okres nie pobier­ały wypłaty, a nie dla wszys­t­kich kobi­et. Poz­draw­iam 🙂

  Odpowiedz
  • 13 grudnia 2018 o 23:22
   Permalink

   Dzięku­ję! Mam nadzieję, że każdy czy­ta­ją­cy ten wpis, przeczy­ta także Twój komen­tarz… dodałem link do ustawy. Poz­draw­iam 😉

   Odpowiedz
   • 30 stycznia 2019 o 23:49
    Permalink

    Ja tez urodz­iłam 4 dzieci pra­cow­ałam 42 lata pra­ca nie była łat­wa etat 48 godz na dobę popracuj potem, pra­ca w domu gotowanie sprzą­tanie opieka nad dzieć­mi żeby czys­to chodz­iły, do szkoły przy­go­tować śni­ada­nia, oj nie było łat­wo. Dzieci w szkole ja w pra­cy 8 godz. potem w domu pra­ca do wiec­zo­ra. Kiedy spać? Kiedy odpocząć?

    To jest cięż­ka pra­ca wychować 4 dzieci i jeszcze pra­cow­ać podat­ki płaciłam i mar­na emery­turę dostałam! A tu słyszę mat­ki urodz­iły 4 dzieci nigdy nie pra­cow­ały podatków nie odprowadza­ły mają dostać emery­turę za co? Że miały czas na wszys­tko, dzieci do szkoły wybrały i pełny luz w domu na ławkach plotkowały kawę piły, żena­da. A ja w tym cza­sie ciężko pra­cow­ałam, to nie jest spraw­iedli­we! My mat­ki pracu­jące dzieci wychowu­jące żądamy pod­wyż­ki i to zadawala­jącej nas !!!!!!

    Odpowiedz
    • 31 stycznia 2019 o 01:09
     Permalink

     Dzięku­ję! Cóż… wszys­tko poli­ty­ka 😉 Ja życzę zdrówka przede wszys­tkim i oczy­wiś­cie pod­wyżek… wszys­tkim matkom i ojcom!!! 😉

     Odpowiedz
 • 10 grudnia 2018 o 20:49
  Permalink

  A jeżeli byłam ubez­piec­zona w KRUS

  Odpowiedz
  • 10 grudnia 2018 o 22:12
   Permalink

   Dzięku­ję! To i w KRUS-ie trze­ba się dopy­ty­wać o szczegóły… ale proszę czy­tać komen­tarze 😉

   Odpowiedz
 • 30 listopada 2018 o 18:13
  Permalink

  Ja się urodz­iłam w listopadzie 1948r. Mam tro­je dzieci , w czym jestem gorsza od kobi­et urud­zonych po 1948r.

  Odpowiedz
  • 30 listopada 2018 o 19:54
   Permalink

   Dzięku­ję! Te urod­zone po 1948 są… młod­sze 😉

   Odpowiedz
 • 29 listopada 2018 o 17:18
  Permalink

  czy ten dodatek należy się również dla oso­by , która pobiera ren­tę rodzin­ną po mężu

  Odpowiedz
  • 29 listopada 2018 o 17:26
   Permalink

   Dzięku­ję! O szczegóły proszę pytać w ZUS-ie… i proszę przeczy­tać wcześniejsze komen­tarze czytel­ników Ku Prawdzie i moje odpowiedzi 😉

   Odpowiedz
  • 27 listopada 2018 o 20:56
   Permalink

   Dzięku­ję! O ile sprawa się nie zdeza­k­tu­al­i­zowała to coś tam doda­ją do emery­tu­ry, ale potrzeb­ne są szczegółowe wyliczenia. Nie ma staw­ki “za dziecko” 😉

   Odpowiedz
 • 26 listopada 2018 o 00:32
  Permalink

  Czy oso­by urod­zone w mar­cu 1949 roku dostaną ten wniosek
  Moja mama urodz­iła 3 dzieci i ja jako ostat­nia 1991 roku.
  Czy należy i dostanie wyższą ren­tę.

  Odpowiedz
  • 26 listopada 2018 o 16:18
   Permalink

   Dzięku­ję! Z tymi pyta­ni­a­mi to bezpośred­nio do ZUS-u. Z moich infor­ma­cji wyni­ka, że ten wniosek już jest nieak­tu­al­ny… nieste­ty 🙁

   Odpowiedz
 • 22 listopada 2018 o 09:33
  Permalink

  To kłamst­wo proszę nie wprowadzać Pan w błąd! Dodatek hm 🤔 owszem inny przelicznik za wychowanie ale i tu para­no­ja! Jeśli wychowałaś dwo­je dzieci dosta­niesz wyższy przelicznik. Proszę nie pisać o dodatku za wszys­tkie wychowane dzieci! Przed 1999r urodz­iłam czworo dzieci ale liczy się na dwo­je czyli 6 lat. Pol­s­ka spraw­iedli­wość.

  Odpowiedz
  • 22 listopada 2018 o 15:51
   Permalink

   Dzięku­ję! Tak jak napisałem w październiku: sprawa chy­ba się… zdeak­tu­al­i­zowała 😉

   Odpowiedz
 • 15 listopada 2018 o 22:40
  Permalink

  Czy ten dodatek dla matek urod­zonych po 49 roku to, to samo co ponowne przelicze­nie kap­i­tału i emery­tu­ry ze wzglę­du na korzyst­niejsze przeliczni­ki za okresy opie­ki nad dzieć­mi /urlop wychowaw­czy, bezpłatny/:-, i tu pytanie czy pod­ję­cie pra­cy po wychowa­niu dzieci do pewnego wieku, a nie w trak­cie pra­cy też kwal­i­fiku­je do korzyst­niejszego przeliczenia?
  Są to oczy­wiś­cie dwie różne sprawy — ale o żad­nej nie ma właś­ci­wej infor­ma­cji.

  Odpowiedz
  • 16 listopada 2018 o 17:15
   Permalink

   Dzięku­ję! Z tymi pyta­ni­a­mi proszę się zwró­cić bezpośred­nio do ZUS-u. Ja tylko przekaza­łem infor­ma­cję, której w żaden sposób nie wery­fikowałem.

   Odpowiedz
 • 22 października 2018 o 10:58
  Permalink

  przeszłam na emery­ture 1 pazdzierni­ka 2017 mam bard­zo niska emery­ture czy na urodze­nie piat­ki dzieci nalezy mi sie ten dodatek bo go nie dostałam,i nikt w ZUSie mie nie poin­for­mował o czyms takim jak powin­nam sie o niego ubie­gac . prosze o pok­ierowanie mie z góry Dzieku­je

  Odpowiedz
  • 22 października 2018 o 16:59
   Permalink

   Dzięku­ję! Szanow­na Pani Genowe­fo — nic, poza infor­ma­c­ja­mi zawarty­mi w artykule, nie mogę dodać. Jako dzi­en­nikarz rozpy­tam w ZUS-ie o ten dodatek i for­mu­la­rz. Zapraszam do odwiedza­nia Ku Prawdzie

   Odpowiedz
 • 17 września 2018 o 17:58
  Permalink

  Zas­tanaw­iam się czy moja mama rodz­iła w inny sposób niż kobi­ety po 1949 roku ?

  Odpowiedz
  • 17 września 2018 o 20:32
   Permalink

   Dzięku­ję! Z pewnoś­cią rodz­iła w… innych cza­sach 😉

   Odpowiedz
 • 5 stycznia 2018 o 02:27
  Permalink

  Ta strona to nastep­na Żydows­ka dez­in­for­ma­c­ja jak mówi Trump fake news

  Odpowiedz
  • 5 stycznia 2018 o 16:52
   Permalink

   Dzięku­ję! … za trud w napisanie fake komen­tarza… co mnie niezmiernie radu­je! Tak jak infor­ma­c­je o moim żydowskim rodowodzie 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *