Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko! Zgłoś się po pieniądze!

Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko dla kobiet urodzonych po 1949 roku!

Jeśli macie w rodzinie cór­ki, siostry, mamy, bab­cie czy cio­cie, które urodz­iły się po 1949 roku i pobier­a­ją emery­turę lub ren­tę na nowych zasadach, przekaż­cie im proszę infor­ma­cję, aby udały się do ZUS-u po druk ZUS-ER-WPS-02.

W maju weszła w życie ustawa (uch­walona w mar­cu 2015 r.) na pod­staw­ie której — kobi­etom tym — należy się dodatek do świad­czenia, za każde urod­zone przez nie dziecko! Nieste­ty usta­wodaw­ca zapom­ni­ał tego fak­tu nagłośnić!

Udostęp­ni­j­cie infor­ma­cję, aby jak najwięcej osób mogło sko­rzys­tać z tego “tajnego” dodatku. Konkret­nie chodzi o bezpłat­ny urlop macierzyńs­ki, który nal­iczany był jako nieskład­kowy a ter­az liczy się jako skład­kowy. Kokosów nie dolicza­ją ale dlaczego darować Państ­wu to, co kobi­etom należy się z mocy prawa?

Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko, dla kobiet urodzonych po 1949 roku.

październik 2018 — sprawdziłem na stronie ZUS, że przywołany we wstępie artykułu formularz… już nie jest dostępny. Pamiętam, że w 2016 roku, zamieściłem w artykule odnośnik do tego formularza… czyżby sprawa się zdezaktualizowała?

22 thoughts on “Dodatek do świadczenia za każde urodzone dziecko! Zgłoś się po pieniądze!

 • 13 grudnia 2018 at 23:07
  Permalink

  Dolicze­nie okre­su spra­wowa­nia opie­ki nad dzieck­iem / dzieć­mi bez ograniczenia do 1/3 udowod­nionych okresów skład­kowych (art. 174 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grud­nia 1998 r. o emery­tu­rach i rentach z Fun­duszu Ubez­pieczeń Społecznych)

  Proszę sobie tą ustawę wkleić kub wpisać w gogle. Tam wszys­tko dokład­nie jest opisane, a doty­czy to kobi­et, które opiekowały się dzieć­mi pod­czas stu­diowa­nia lub pra­cow­ały, a za ten okres nie pobier­ały wypłaty, a nie dla wszys­t­kich kobi­et. Poz­draw­iam 🙂

  Reply
  • 13 grudnia 2018 at 23:22
   Permalink

   Dzięku­ję! Mam nadzieję, że każdy czy­ta­ją­cy ten wpis, przeczy­ta także Twój komen­tarz… dodałem link do ustawy. Poz­draw­iam 😉

   Reply
 • 10 grudnia 2018 at 20:49
  Permalink

  A jeżeli byłam ubez­piec­zona w KRUS

  Reply
  • 10 grudnia 2018 at 22:12
   Permalink

   Dzięku­ję! To i w KRUS-ie trze­ba się dopy­ty­wać o szczegóły… ale proszę czy­tać komen­tarze 😉

   Reply
 • 30 listopada 2018 at 18:13
  Permalink

  Ja się urodz­iłam w listopadzie 1948r. Mam tro­je dzieci , w czym jestem gorsza od kobi­et urud­zonych po 1948r.

  Reply
  • 30 listopada 2018 at 19:54
   Permalink

   Dzięku­ję! Te urod­zone po 1948 są… młod­sze 😉

   Reply
 • 29 listopada 2018 at 17:18
  Permalink

  czy ten dodatek należy się również dla oso­by , która pobiera ren­tę rodzin­ną po mężu

  Reply
  • 29 listopada 2018 at 17:26
   Permalink

   Dzięku­ję! O szczegóły proszę pytać w ZUS-ie… i proszę przeczy­tać wcześniejsze komen­tarze czytel­ników Ku Prawdzie i moje odpowiedzi 😉

   Reply
 • 27 listopada 2018 at 20:49
  Permalink

  Witam a ile za każde dziecko

  Reply
  • 27 listopada 2018 at 20:56
   Permalink

   Dzięku­ję! O ile sprawa się nie zdeza­k­tu­al­i­zowała to coś tam doda­ją do emery­tu­ry, ale potrzeb­ne są szczegółowe wyliczenia. Nie ma staw­ki “za dziecko” 😉

   Reply
 • 26 listopada 2018 at 00:32
  Permalink

  Czy oso­by urod­zone w mar­cu 1949 roku dostaną ten wniosek
  Moja mama urodz­iła 3 dzieci i ja jako ostat­nia 1991 roku.
  Czy należy i dostanie wyższą ren­tę.

  Reply
  • 26 listopada 2018 at 16:18
   Permalink

   Dzięku­ję! Z tymi pyta­ni­a­mi to bezpośred­nio do ZUS-u. Z moich infor­ma­cji wyni­ka, że ten wniosek już jest nieak­tu­al­ny… nieste­ty 🙁

   Reply
 • 22 listopada 2018 at 09:33
  Permalink

  To kłamst­wo proszę nie wprowadzać Pan w błąd! Dodatek hm 🤔 owszem inny przelicznik za wychowanie ale i tu para­no­ja! Jeśli wychowałaś dwo­je dzieci dosta­niesz wyższy przelicznik. Proszę nie pisać o dodatku za wszys­tkie wychowane dzieci! Przed 1999r urodz­iłam czworo dzieci ale liczy się na dwo­je czyli 6 lat. Pol­s­ka spraw­iedli­wość.

  Reply
  • 22 listopada 2018 at 15:51
   Permalink

   Dzięku­ję! Tak jak napisałem w październiku: sprawa chy­ba się… zdeak­tu­al­i­zowała 😉

   Reply
 • 15 listopada 2018 at 22:40
  Permalink

  Czy ten dodatek dla matek urod­zonych po 49 roku to, to samo co ponowne przelicze­nie kap­i­tału i emery­tu­ry ze wzglę­du na korzyst­niejsze przeliczni­ki za okresy opie­ki nad dzieć­mi /urlop wychowaw­czy, bezpłatny/:-, i tu pytanie czy pod­ję­cie pra­cy po wychowa­niu dzieci do pewnego wieku, a nie w trak­cie pra­cy też kwal­i­fiku­je do korzyst­niejszego przeliczenia?
  Są to oczy­wiś­cie dwie różne sprawy — ale o żad­nej nie ma właś­ci­wej infor­ma­cji.

  Reply
  • 16 listopada 2018 at 17:15
   Permalink

   Dzięku­ję! Z tymi pyta­ni­a­mi proszę się zwró­cić bezpośred­nio do ZUS-u. Ja tylko przekaza­łem infor­ma­cję, której w żaden sposób nie wery­fikowałem.

   Reply
 • 22 października 2018 at 10:58
  Permalink

  przeszłam na emery­ture 1 pazdzierni­ka 2017 mam bard­zo niska emery­ture czy na urodze­nie piat­ki dzieci nalezy mi sie ten dodatek bo go nie dostałam,i nikt w ZUSie mie nie poin­for­mował o czyms takim jak powin­nam sie o niego ubie­gac . prosze o pok­ierowanie mie z góry Dzieku­je

  Reply
  • 22 października 2018 at 16:59
   Permalink

   Dzięku­ję! Szanow­na Pani Genowe­fo — nic, poza infor­ma­c­ja­mi zawarty­mi w artykule, nie mogę dodać. Jako dzi­en­nikarz rozpy­tam w ZUS-ie o ten dodatek i for­mu­la­rz. Zapraszam do odwiedza­nia Ku Prawdzie

   Reply
 • 17 września 2018 at 17:58
  Permalink

  Zas­tanaw­iam się czy moja mama rodz­iła w inny sposób niż kobi­ety po 1949 roku ?

  Reply
  • 17 września 2018 at 20:32
   Permalink

   Dzięku­ję! Z pewnoś­cią rodz­iła w… innych cza­sach 😉

   Reply
 • 5 stycznia 2018 at 02:27
  Permalink

  Ta strona to nastep­na Żydows­ka dez­in­for­ma­c­ja jak mówi Trump fake news

  Reply
  • 5 stycznia 2018 at 16:52
   Permalink

   Dzięku­ję! … za trud w napisanie fake komen­tarza… co mnie niezmiernie radu­je! Tak jak infor­ma­c­je o moim żydowskim rodowodzie 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *