Dopóki jesteś naczelnikiem! Zastraszanie metodą zarządzania w Policji!

W sprawie karnej o pomówienie, którą wytoczył mi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinsp. Adam Kall, stanął — jako świadek — mój bezpośredni przełożony Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia nadkom. Jacek Stankiewicz.

Po co wnosiłem o przesłuchanie nad­kom. Jac­ka Stankiewicza? Chodz­iło o potwierdze­nie zachowa­nia się oskarży­ciela podin­sp. Adama Kalla w sto­sunku do niego, i do mnie, 27 lutego 2014 roku.

W dniu, kiedy wszyscy w Komendzie Wojew­ódzkiej Policji w Olsz­tynie dowiedzieli się o pub­likacji Lis­tu otwartego do J. Dziewul­skiego.

W tym dniu, a także wcześniej, podin­sp. Adam Kall - moim zdaniem — popełnił kil­ka przestępstw. Jed­nak według oce­ny jego przełożonych, czyny te przestępst­wa­mi nie były. Ter­az już wiem dlaczego.

Ponieważ zas­traszanie i zamordyzm, to cały czas obow­iązu­ją­ca meto­da zarządza­nia w Policji. Akcep­tu­ją ją wszyscy, łącznie ze służba­mi kon­trol­ny­mi, proku­raturą i sądown­ictwem.

Co gorsza, akcep­tu­ją taką metodę zarządza­nia zasoba­mi ludzki­mi pod­wład­ni! Akcep­tu­ją ze stra­chu przed utratą stanowiska, co się dzieje w przy­pad­ku funkcjonar­iuszy “wyższego stop­nia”, lub ze stra­chu przed utratą pra­cy, w przy­pad­ku pra­cown­ików cywilnych.

Jeśli nie wiesz, jak należy się w jakiejś sytuacji zachować, na wszelki wypadek zachowuj się przyzwoicie!

To wiekopomne stwierdze­nie Antoniego Słon­im­skiego doskonale obrazu­je postawę funkcjonar­iuszy i pra­cown­ików cywilnych KWP w Olsz­tynie wobec mnie, po napisa­niu Lis­tu otwartego do J.D.

Od niko­go nie oczeki­wałem, że stanie ze mną — ramię w ramię — do wal­ki z podin­sp. Adamem Kallem.

Już  wtedy, gdy moi pod­wład­ni — na fali wzbud­zonego entuz­jaz­mu, i danej im nadziei na zmi­anę ku prawdzie w Policji — przys­zli do mnie, z propozy­cją akcji protes­ta­cyjnej w mojej obronie.

Powiedzi­ałem im, że sam rzu­ciłem rękaw­icę, i sam będę toczył walkę. Od obec­nie już byłych pod­wład­nych i współpra­cown­ików, oczeki­wałem tylko przyz­woitego zachowa­nia się.

Oskarżyciel dostał informację ode mnie i dzwonił do mnie, rozmawialiśmy przez telefon. On zapytał: co robi Olsztyn w tej chwili, kazał by odsunąć go od wykonywania obowiązków… To było dosyć ostro powiedziane — żeby go zwolnić czy odsunąć od pracy. Powiedział mi też, że mam to uczynić, dopóki jestem naczelnikiem.

Tak zez­na­jąc — nad­kom. Jacek Stankiewicz — potwierdz­ił w Sądzie Karnym, że podin­sp. Adam Kall pod­jął próbę naty­ch­mi­as­towego zwol­nienia lub odsunię­cia mnie od pra­cy pomi­mo, że nie miał do tego uprawnień.

Nad­kom. Jacek Stankiewicz potwierdz­ił także, że został przez podin­sp. Adama Kalla zas­traszony.

Sfor­mułowanie w ustach przełożonego: zrób coś dopó­ki jesteś naczel­nikiem, dla każdego myślącego log­icznie pod­wład­nego jest zapowiedz­ią, że jeżeli nie wykona tego polece­nia, to szy­bko przes­tanie być naczel­nikiem.

Jest to ewident­na groź­ba kar­al­na przełożonego, mają­ca na celu wymusze­nie określonego postępowa­nia przez pod­wład­nego.

Że to była skutecz­na meto­da zarządza­nia jaką sto­su­je podin­sp. Adam Kall, świad­czy późniejsze postępowanie nad­kom. Jac­ka Stankiewicza w mojej spraw­ie pra­cown­iczej, ale o tym, po wyroku Sądu Najwyższego.

Tym­cza­sem dzięku­ję Jack­owi za słowa prawdy przed sądem!

Dopóki jesteś naczelnikiem! Groźba karalna, która jest akceptowaną przez służby kontrolne, prokuraturę i sądownictwo, metodą zarządzania w Policji! Podinsp. Adam Kall udowadnia swoim postępowaniem, że wierny republice kolesiów “żołnierz-kretyn”, może liczyć na wsparcie każdej opcji politycznej.

2 mar­ca 2017 r. — poniżej pier­wsza roz­mowa: moja z nad­kom. Jack­iem Stankiewiczem.

 

 

 

14 myśli na temat “Dopóki jesteś naczelnikiem! Zastraszanie metodą zarządzania w Policji!

 • 8 marca 2017 o 20:05
  Permalink

  Stanisław­ie widzę że kole­jnego przy­ja­ciela prze­r­o­biłeś na wro­ga

  Odpowiedz
  • 8 marca 2017 o 20:15
   Permalink

   Dzięku­ję! Dobre! Już Riche­lieu mod­lił się: Boże, strzeż mnie od przy­jaciół, z wroga­mi poradzę sobie sam! Tak twierdz­iłem już 3 lata temu… i o to proszę Boga nadal 😉

   Odpowiedz
 • 7 marca 2017 o 19:25
  Permalink

  To może dosad­nie, bo widać, że nie rozu­miesz. Uważam, że nagry­wanie po kryjo­mu osób z włas­nego otoczenia jest zwykłym świństwem(tzn. niemoralne). Pon­ad­to olśnienia dostałeś kiedy nie udało Ci się wygrać konkur­su. Przez kilka­naś­cie lat jakoś nie przeszkadzał Ci ten “układ”. Rozu­miem… (cen­zu­ra KP)

  Odpowiedz
  • 7 marca 2017 o 21:04
   Permalink

   Dzięku­ję! Jak chcesz “endr­ju” tykać moją rodz­inę… to nie bądź tchórzem. A, że nie kumasz bazy, to już nie mój prob­lem. Zan­im coś napiszesz, to lep­iej zas­tanów się… gwiazd­ki na pag­o­nach niczego nie zmieni­a­ją w głowie 😉

   Aaaaa jeżeli Ty “endr­ju” jesteś tym “endr­ju”… i twierdzisz, że ja prze­grałem konkurs… to za wysoko oce­ni­ałem Twój poziom inteligencji 😉 Sor­ry!

   Odpowiedz
   • 8 marca 2017 o 12:42
    Permalink

    Widzę, że praw­da boli. Mogę i sto razy przeczy­tać Twój list do J. Dziewul­skiego. Ktoś kto zna prawdzi­we intenc­je jego napisa­nia nie uwierzy w Two­ją walkę o prawdę… (cen­zu­ra KP)

    Odpowiedz
    • 8 marca 2017 o 14:04
     Permalink

     Dzięku­ję! Nie wiedzi­ałem, że czy­tanie ze zrozu­mie­niem tek­stu, napisanego w miarę poprawną pol­szczyzną, spraw­ia Tobie trud­ność, taką jaką spraw­iło to dla Kalla i Gdańskiego. A może z zasady: komen­dan­tów praw­da się nie ima 😉 Sko­ro Ty “endr­ju” znasz moje intenc­je lep­iej ode mnie, to próżny Twój trud w prowokowa­niu mnie. To mój blog i moja praw­da 😉 Wy od swo­jej prawdy macie rad­ców prawnych i “Infor­ma­to­ra”. Poz­draw­iam.

     Odpowiedz
      • 8 marca 2017 o 20:10
       Permalink

       Dzięku­ję! Tak jak w aforyzmie Stanisława Jerzego Leca… 😉

       Odpowiedz
 • 7 marca 2017 o 08:17
  Permalink

  Sko­ro jesteś taki pra­worząd­ny to rozu­miem, że przed roz­mową poin­for­mowałeś Jac­ka Stankiewicza o nagry­wa­niu roz­mowy? No właśnie. Czy to nie w Bib­lii napisane jest o rzu­ca­niu kamie­niem? Zda­je się, że na to też jest para­graf. Ciekaw jestem czy ktoś będzie chci­ał z Tobą pra­cow­ać mając świado­mość, że wszys­tko pokryjo­mu nagry­wasz? Może w końcu opowiesz jakie były prawdzi­we intenc­je Two­jego “lis­tu otwartego”?

  Odpowiedz
  • 7 marca 2017 o 09:19
   Permalink

   Dzięku­ję! Przeczy­taj ze zrozu­mie­niem mój list otwarty do JD, a zna­jdziesz w nim odpowiedzi na swo­je pyta­nia. No chy­ba, że Two­ja inteligenc­ja, jest rów­na inteligencji rad­cy prawnego KWP w Olsz­tynie Jarosława Sztachańskiego… wtedy masz prob­lem 😉 Poz­draw­iam!

   Odpowiedz
   • 7 marca 2017 o 10:36
    Permalink

    Może zami­ast obrażać tych co mają inne zdanie zaczniesz mery­to­rycznie odpowiadać. Rozu­miem, że uważasz się za najbardziej kom­pe­tent­ną osobę do spra­wowa­nia najwyższych stanowisk w KWP. Nieste­ty Twoich poglądów nie popier­ali inni. I taka więc jest two­ja praw­da. I to były prawdzi­we intenc­je do napisa­nia “lis­tu otwartego”. Jeszcze na początku Two­jej dro­gi ku prawdzie przyz­nawałem Ci rację. Po tym co widzę mam zupełnie inne zdanie. Chcesz po pros­tu pociągnąć wszys­t­kich na dno.

    Odpowiedz
    • 7 marca 2017 o 12:37
     Permalink

     Dzięku­ję! Hm… “endr­ju”… widzę, że masz aut­en­ty­czny prob­lem! Jak więk­szość naszego społeczeńst­wa nie możesz pojąć, że są jeszcze jed­nos­t­ki w tym kra­ju, które nad pry­watę, interes repub­lik kole­siów itp. itd., przed­kłada­ją “dobro ogółu” lub tzw “interes społeczny”. Sko­ro dla Ciebie te impon­der­abil­ia to… “dno”… to rzeczy­wiś­cie… ja tam już jestem 😉

     Odpowiedz
 • 4 marca 2016 o 15:43
  Permalink

  Stanisław a ty chcesz wró­cić pod skrzy­dła Jac­ka?

  Odpowiedz
  • 4 marca 2016 o 18:05
   Permalink

   Dzięku­ję! Polic­ja to nie Jacek czy Kał… ja chcę wró­cić do pra­cy by udowod­nić, że żaden przestęp­ca — w gar­ni­turze czy w mundurze — nie ma więk­szych praw od zwykłego ucz­ci­wego oby­wa­tela RP 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *