J. Jaśkowski spotkał się z rodzicami z Warmii i Mazur

Czytając artykuł Jaśkowski kontra Czachorowski można było odnieść wrażenie, że wszystkie POstępowe siły w Olsztynie, POwstały by bronić nasze miasto przed przyjazdem — wichrzyciela i szarlatana w jednej osobie — Jerzego Jaśkowskiego.

Pod Lis­tem otwartym do rek­to­ra UWM, opub­likowanym na stron­ie biologiaolsztyn.blogspot.com, nie było żad­nego pod­pisu, ale olsz­tyńs­cy żacy byli ponoć super zor­ga­ni­zowani, i w try miga zebrali 500 pod­pisów popar­cia.

Stanisław Cza­chorows­ki ten wyczyn stu­den­tów sko­men­tował w następu­ją­cy sposób:

Osobiście jestem zbudowany umiejętnością współpracy międzywydziałowej. Szybko, sprawnie, merytorycznie i skutecznie. Zebranie ponad pół tysiąca podpisów w kilka godzin to bardzo dobry wynik. Świadczy także o dużym zaangażowaniu wszystkich studentów.

A nie przyszło niko­mu z UWM do głowy, żeby wyko­rzys­tać zaist­ni­ałą sytu­ację i “dele­gować” na to spotkanie najbardziej kumat­ego pro­fe­so­ra w zakre­sie wak­cynologii czy epi­demi­ologii, by pod­jąć mery­to­ryczną dyskusję z dr Jerzym Jaśkowskim? Z pewnoś­cią to by rozsław­iło UWM!  A może takich tęgich umysłów na UWM nie sta­je?

Orga­ni­za­torzy spotka­nia z dr Jerzym Jaśkowskim nie mieli prob­le­mu ze znalezie­niem innej sali, która mogła pomieś­cić 200 osób. 18 listopa­da o godzinie 11 — z mały opóźnie­niem — Jerzy Jaśkows­ki rozpoczął swo­ją… pogadankę.

Poruszył te tem­aty, który­mi zaj­mu­je się od lat. Nie był­by sobą, gdy­by oprócz omówienia kwesti epi­demii i szczepień, nie naświ­etlił poli­ty­cznego tła tej prob­lematy­ki. Czyli dużo było o his­torii ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem znaczenia City of Lon­don Cor­po­ra­tions.

Po pogadance była też seria pytań do dok­to­ra. Tu Jerzy Jaśkows­ki pod­kreślał, że nie udziela porad lekars­kich, a wskazu­je w jaki sposób należy postępować aby chorób uniknąć.

Mi najbardziej przy­padła do gus­tu pora­da, że aby dziecko było zdrowe, musi prze­by­wać i spać w odpowied­nio dużym poko­ju z dobrą wenty­lacją. Wkładanie dziec­ka do wóz­ka z kabiną zamykaną plas­tikową szy­bką, to umieszczanie go w komorze gazowej! Później dzi­wicie się, że łapie grypę, czy krew leci mu z nosa?

Całe spotkanie uwieczniłem na filmie, ale organizator z obawy na spodziewane reperkusje wobec uczestników spotkania, cofnął zgodę na publikację filmu. Wobec tego muszę opracować nagrany materiał wycinając ujęcia, na których widać inne osoby niż Jerzy Jaśkowski. To wymaga czasu. Zrobię to, jeżeli pod tym artykułem pojawią się komentarze. Jeżeli nie będzie zapotrzebowania… to po co miałbym to robić? 😉

 

 

 

 

28 myśli na temat “J. Jaśkowski spotkał się z rodzicami z Warmii i Mazur

 • 20 listopada 2017 o 16:25
  Permalink

  Dzięku­je­my, że był Pan z nami na spotka­niu z dok­torem. Ja oso­biś­cie nie mam nic prze­ci­wko, żeby mój wiz­erunek był na filmie, ale wiem, że niek­tórzy się boją, więc z góry dzięku­ję za pracę włożoną w mon­towanie fil­mu.

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:38
   Permalink

   Dzięku­ję! Swo­ją pracą dzi­en­nikarską niko­go nie chcę skrzy­wdz­ić! Chcę poma­gać!

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 14:34
  Permalink

  Nawet jak­by Uwm podesłał “najbardziej kumat­ego pro­fe­so­ra” ever.. Dr Jaskows­ki znokau­tował­by go mery­to­rycznie jed­nym zdaniem…

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:34
   Permalink

   Dzięku­ję! Tak jak “zmasakrował” posłankę I. Arent stwierdze­niem, że HIV w Afryce, to każ­da sracz­ka, która trwa tydzień 🙂

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 12:22
  Permalink

  Dele­gowanie wak­cynolo­ga na pogadankę to był­by wyraz uzna­nia, że Dr Jaśkows­ki może być równym part­nerem w dyskusji i mieć jakieś poję­cie w dziedzinie wak­cynologii (jego anty­naukowa dzi­ałal­ność na to nie wskazu­je). Zresztą Dr Jaśkows­ki dawniej miał dawniej więk­sze anty­naukowe odlo­ty niż sama tylko antyszczepi­onkowość. Ciekawe czy nadal uważa, że Ziemia ma nieco pon­ad 6 tys. lat, że ewolucji nie było tylko kreac­ja, a wszys­tko to spisek Żydów.

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:32
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… każdy może mieć odlo­ty, ale czy słysza­łeś na własne uszy wypowiedzi JJ w tych tem­at­ach, o których piszesz? Czy znasz je tylko z przekazów szep­tanych? 😉

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 11:29
  Permalink

  Jest zapotrze­bowanie! Każdy z obec­nych jak i tych, co nie mogli uczest­niczyć w spotka­niu na pewno chęt­nie obe­jrzy całość:) tak więc prosimy o nagranie

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:30
   Permalink

   Dzięku­ję! A już myślałem, że odzew będzie zerowy… dobrze, że się myliłem 😉

   Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:28
   Permalink

   Dzięku­ję! Sko­ro Naród tak chce… to filmik będzie!

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 11:25
  Permalink

  Ja też z niecier­pli­woś­cią czekam na film

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:25
   Permalink

   Dzięku­ję! Jed­nak proszę o cier­pli­wość… poprosiłem JJ o prezen­tację, którą wkle­ję do fil­mu w miejsce zdjęć z uczest­nika­mi spotka­nia 😉

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 10:15
  Permalink

  Film należy opub­likować. Ku prawdzie. Twarze uczest­ników abso­lut­nie nie. Zbyt dużo pra­cy i stre­su kosz­tu­je nas ta nierów­na wal­ka z sys­te­mem…

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:23
   Permalink

   Dzięku­ję! Sko­ro orga­ni­za­tor się nie zgodz­ił… to ja nie mam alter­naty­wy 😉

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 10:05
  Permalink

  Jak najbardziej jest taka potrze­ba. Musimy szerzyć wiedzę na tem­at szkodli­woś­ci szczepi­onek i będę bard­zo wdz­ięcz­na jeśli opracu­je Pan ten film i udostęp­ni. Poz­draw­iam serdecznie Jol­ka.

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:22
   Permalink

   Dzięku­ję! Też jestem tego samego zda­nia… wiedzę trze­ba szerzyć… nie tylko aka­demicką 😉

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 08:29
  Permalink

  Z chę­cią obe­jrzę film:) lubimy infor­ma­c­je z różnych źródeł:)

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:20
   Permalink

   Dzięku­ję! O właśnie… to mnie się podo­ba… wiedzę trze­ba czer­pać z różnych źródeł!!! 😉

   Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:19
   Permalink

   Dzięku­ję! Nagłośnie­nie było marnej jakoś­ci ale po obro­bi­e­niu mate­ri­ału może da się wysłuchać 😉

   Odpowiedz
 • 20 listopada 2017 o 01:20
  Permalink

  Poprosi­mo o film, nieste­ty nie moglam byc na spotka­niu.

  Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:17
   Permalink

   Dzięku­ję! Z tą myślą fil­mowałem, żeby inni mogli zobaczyć dr JJ w akcji 😉

   Odpowiedz
  • 20 listopada 2017 o 17:16
   Permalink

   Dzięku­ję! Trój­ka już jest chęt­na… chy­ba się zde­cy­du­ję 😉

   Odpowiedz
 • 19 listopada 2017 o 23:02
  Permalink

  Jest i resz­ta. Czekamy.

  Odpowiedz
  • 19 listopada 2017 o 23:06
   Permalink

   Dzięku­ję! No proszę… nie każdy ma cyko­ra 😉

   Odpowiedz
 • 19 listopada 2017 o 22:45
  Permalink

  no jacha, że jest potrze­ba!!!

  Odpowiedz
  • 19 listopada 2017 o 22:47
   Permalink

   Dzięku­ję! Cio­ciu, a gdzie resz­ta rodziny? 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *