Duda jest d…! Rzepliński o Prezydencie

22 maja 2018 r. na zaproszenie warmińsko-mazurskiego Komitetu Obrony Demokracji, do Olsztyna przybył prof. Andrzej Rzepliński.

Cały wykład prof. Andrze­ja Rzeplińskiego poświę­cony był aktu­al­nie obow­iązu­jącej Kon­sty­tucji RP.

Podzielam w całej roz­ciągłoś­ci opinię, którą wygłosiła Mar­ta Kamińs­ka pod­sumowu­jąc to wydarze­nie:

warto by każdy obywatel Konstytucję znał!

Andrzej Rzeplińs­ki pod­czas blisko 2 godzin­nego wykładu, wyjaśnił znacze­nie kilku najbardziej istot­nych artykułów z Kon­sty­tucji RP.

Dla mnie naj­ciekawsze były… kulisy pisa­nia i wprowadza­nia do Kon­sty­tucji konkret­nych artykułów. Ale o tym… w przyszłoś­ci.

Po odczy­cie, Andrzej Rzeplińs­ki pod­pisy­wał egzem­plarze Kon­sty­tucji, które moż­na było otrzy­mać za dar­mo od orga­ni­za­torów spotka­nia.

Jako skrót całego wykładu, chci­ałem zadać pro­fe­sorowi swo­je fir­mowe pytanie: jaka jest Two­ja praw­da o aktu­al­nie obow­iązu­jącej Kon­sty­tucji?

To dzi­ało się już przed godz­iną 22, dlat­ego odmowa pro­fe­so­ra wydała się… nat­u­ral­na. Pro­fe­sor pole­cił mi zajrze­nie do jego najnowszej książ­ki, wywiadu — rze­ki: Sędzia gorszego sor­tu.

Tak naprawdę to odpowiedz­ią na moje pytanie był cały wykład.

Gdy zapy­tałem się pro­fe­so­ra o postawę Prezy­den­ta Andrze­ja Dudy i jego pomysł z ref­er­en­dum na tem­at nowej Kon­sty­tucji, usłysza­łem krótką ale bard­zo treś­ci­wą odpowiedź:

Duda jest d… ! Wymyślił sobie to dojeżdżając do Kolumny Zygmunta i myśląc: co ja tu d… mam powiedzieć ludziom? I wpadł na pomysł! Konstytucja jest postkomunistyczna! Musimy mieć nową! I powiedział. Nie uzgodnił tego z nikim! Nawet ze sobą nie!

PS. Andrzej Rzeplińs­ki mówiąc o pomyśle Prezy­den­ta na ref­er­en­dum, osadza to wydarze­nie w konkret­nym dniu.… 3 maja 2017 roku. Wtedy Andrzej Duda przemówił do zebranych ludzi na placu Zamkowym.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *