Działania niepożądane występują częściej po szczepieniu przeciwko…

Lata tresury prowadzonej przez powszechne, państwowe, rzekomo bezpłatne ogłupianie zwane edukacją publiczną, robią swoje wśród ludności zamieszkującej jeszcze pomiędzy Odrą i Bugiem. 

Cią­gle słyszysz:

Jak się nie zaszczepisz, to umrzesz z powodu powikłań.
Jak nie będziesz brał statyn, to umrzesz na zawał.
Jak nie będziesz brał chemii, to umrzesz na raka.

I pomi­mo braku prac naukowych potwierdza­ją­cych którąkol­wiek z ww. teorii, pozwala to ścią­gać podat­ki od lud­noś­ci.

Od kilku lat trwa kam­pa­nia wymusza­nia szczepień prze­ci­wko rakowi szyj­ki maci­cy, rzekomą szczepi­onką HPV.

To nic, że główny ekspert od tej szczepi­on­ki już przed 10 laty podała, że nigdy nie badano skutecznoś­ci tej szczepi­on­ki.

To nic, że najw­cześniej będzie moż­na zaob­ser­wować skuteczność tej szczepi­on­ki za 30 lat. Czyli wów­czas, kiedy deal­erów szczepień już nie będzie na tym świecie.

To nic, że w sys­temie amerykańskim w okre­sie tylko 10 lat od wprowadza­nia tej szczepi­on­ki, zan­otowano pon­ad 22000 powikłań, z tego 2587 określono jako ciężkie.

To nic, że badacze izraelscy stwierdzili zanik jajników, czyli bezpłod­ność u dziew­cząt po tej szczepi­once.

To nic, że w biule­tynie medy­cznym Springer Clin­i­cal Rheuma­tol­ogy, ukaza­ła się pra­ca dr M. Mar­tineza – Lavin, zakońc­zona wnioskiem:

Działania niepożądane występują częściej po szczepieniu HPV, w porównaniu do innych szczepień.

Biorąc pod uwagę ofic­jalne dane, że zgłaszane jest tylko od 1 do 5 % powikłań, może­my przyjąć, że poszkodowanych zostało od 440.000 do 2.200.000  dziew­cząt! W tym powikła­nia ciężkie wys­tąpiły u co najm­niej 110.000 dziew­cząt.

Zwolen­ni­cy szczepi­onkowej kas­tracji chcą szczepić także chłopców! Więc licz­by te odpowied­nio wzros­ną. Biorąc pod uwagę, że Pol­s­ka jest ok. 8 razy mniejszym kra­jem od USA, to ekstrapolu­jąc wyni­ki amerykańskie do warunk­ów pol­s­kich, może­my spodziewać się w Kra­ju co najm­niej 50.000 poszkodowanych, być może bezpłod­nych dziew­cząt, plus 15.000 cięż­kich powikłań, wyma­ga­ją­cych leczenia. Oczy­wiś­cie, lecze­nie będzie się odby­wało na koszt podat­ni­ka.

To, że szczepi­e­nie prze­ci­wko rakowi szyj­ki maci­cy szczepi­onką HPV jest zakro­jonym na sze­roką skalę ekspery­mentem medy­cznym, nie ule­ga wąt­pli­woś­ci.

Po pier­wsze: brak badań wskazu­ją­cych na nieszkodli­wość tej szczepi­on­ki. Po drugie: brak badań na korelację tej szczepi­on­ki z  inny­mi, uprzed­nio podany­mi dzieciom. Po trze­cie: brak badań na toksy­czność tej szczepi­on­ki.

Dlaczego tak się dzieje?

Jed­nym z najs­tarszych instru­men­tów pomoc­nych w wprowadza­niu przez kon­cerny swoich planów, jest uch­walanie odpowied­nich ustaw, poprzez przekupst­wo, czyli łapówkarst­wo.

Ostat­nio wyszło na jaw, że prze­wod­niczą­cy więk­szoś­ci w sena­cie — Bill First — otrzy­mał 873.000 dolarów za blokowanie ustaw prze­ci­wko kon­cer­nom.

Podam przykład: do 1943 roku choro­ba zwana AUTYZMEM była niez­nana. Obec­nie w USA jest już pon­ad 500.000 dzieci autysty­cznych. Tak jest w USA.

Pol­s­ka jest kra­jem 8 razy mniejszym, a więc jeżeli dogo­nimy USA w licz­bie szczepi­onek przy­pada­ją­cych na dziecko, to szy­bko dojdziemy do licz­by kilkudziesię­ciu tysię­cy przewlek­le chorych.

I o to chodzi. Będą musieli do koń­ca życia kupować „nasze”, czyli kon­cernów, preparaty, i będą „nam”, czyli City of Lon­don Cor­po­ra­tions, płacić  podatek!

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *