Dzięki postawie sędziów, próba anarchizacji życia w Polsce się nie powiodła!

26 września 2018 r. — wraz z Andrzejem AdamowiczemEcho Purdy — udałem się do Sądu Rejonowego w Olsztynie, by porozmawiać z sędzią dr Maciejem Nawackim. Maciej Nawacki został Prezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie w grudniu ubiegłego roku, po przeglądzie pracy wszystkich Sądów w Polsce dokonanym przez Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości. Przypominam, że olsztyński sąd uplasował się na 271 pozycji w rankingu sprawności Zbigniewa Ziobry, o czym pisałem w artykule: A. Bartczak odwołany. Kto posprząta stajnię Augiasza?

Panie Prezesie — mija 10 miesięcy od momentu, kiedy został pan powołany na Prezesa. Co panu udało się — przez te 10 miesięcy — usprawnić w pracy Sądu Rejonowego w Olsztynie?

Maciej Nawac­ki:

Przede wszys­tkim nie są to zmi­any, które mogą wydawać się — w pewnym sen­sie — absorbu­jące czy fas­cynu­jące.

Zmi­any te, które wprowadza­my sprowadza­ją się do zarządza­nia kadra­mi. Czyli dos­tosowywa­nia kadr w zależnoś­ci od potrzeb w konkret­nych wydzi­ałach. 

Żeby obciąże­nie było równe, co pozwala na przyspiesze­nie rozpoz­nawa­nia spraw, zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci. Tego nie widać… w sen­sie spek­taku­larnych zmi­an. 

Ze zmi­an więk­szych. Połączyliśmy trzy wydzi­ały karne w jeden wydzi­ał. Po to, żeby umożli­wić losowanie wszys­t­kich spraw przez wszys­t­kich sędz­iów kar­nistów. Ter­az losu­ją i wykroczenia, i sprawy karne. To wyrównu­je obciąże­nie między sędzi­a­mi…

Skutku­je to także tym, że jest rzeczy­wista losowość przy­dzi­ału spraw. Sprawa trafi nie do jed­nego z czterech sędz­iów, a do jed­nego z czter­nas­tu sędz­iów…

Czy w statystyce już jest odbicie, czy nie?

W statystyce widać zmi­any, jeżeli chodzi o sprawy cywilne. Tam zmniejszyły się refer­aty sędz­iów.  Widać też ruch, jeżeli chodzi o sprawy reje­strowe w KRS-ie. Nastąpiła poprawa iloś­ci spraw reje­strowanych. Na bieżą­co są reje­strowane sprawy najważniejsze.

Nastąpiła też drob­na poprawa… w księ­gach wieczystych. Od sty­cz­nia 2019 roku mamy przyz­nane 2 nowe etaty, które poz­wolą nam na zwięk­sze­nie efek­ty­wnoś­ci. 

Aczkol­wiek w księ­gach wieczystych czeka nas duża zmi­ana. Sza­cu­je­my — 40 tysię­cy wpisów — związanych z przek­sz­tałce­niem wieczys­tego użytkowa­nia w pra­wo włas­noś­ci...

Reasumując: przeciętny klient Sądu jeszcze nie odczuwa tej zmiany…

Może odczuć choć­by rejestru­jąc spółkę z ogranic­zoną odpowiedzial­noś­cią. Dokonu­jąc wpisu o zmi­an­ie zarzą­du… Może to odczuć w zakre­sie spraw wykroczeniowych… 

Na pewno powin­no być odczuwalne, jeżeli chodzi o sprawy gospo­dar­cze. Dawniej czekano na wyz­nacze­nie pier­wszego ter­minu rozprawy nawet 8 — 9 miesię­cy.  Ter­az okres ten ule­ga skróce­niu, mimo zwięk­sza­nia się iloś­ci spraw… 

Panie Prezesie — czy dzisiejsza sytuacja wokół Sądów wywoła jakieś reperkusje w odniesieniu do funkcjonowania Państwa i społeczeństwa w przyszłości?

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie sądów powszech­nych to ta bieżą­ca sytu­ac­ja się nie przekła­da na sposób funkcjonowa­nia tych sądów. Bowiem spór toczy się o Sąd Najwyższy.  

Izba Dyscy­pli­nar­na została uru­chomiona. Czekamy na uru­chomie­nie Izby Spraw Nadzwycza­jnych. Jeżeli ta Izba zostanie uru­chomiona, to będzie pozy­tyw. Oby­wa­tele będą mogli wzruszać te sprawy, gdzie ludzie zostali dotknię­ci określoną niespraw­iedli­woś­cią! (To coś dla mnie! - przyp. KP )…

Spór… o wiek emery­tal­ny sędz­iów, o panią Prezes SN… nie powinien rzu­tować na pracę sędz­iów, więc dla oby­wa­teli nie powin­no być negaty­wnych zmi­an. 

Dzię­ki postaw­ie sędz­iów — przede wszys­tkim — którzy rozsąd­nie pod­chodzą do tego rodza­ju sporów, nie rozlała się fala w Polsce, jakichś pytań prejudy­c­jal­nych, związanych z zaw­iesze­niem postępowań… Ta pró­ba anar­chiza­cji życia w Polsce się nie powiodła! I bard­zo dobrze. 

Cała wypowiedź Preze­sa na poniższym filmie.

 

 

Jedna myśl na temat “Dzięki postawie sędziów, próba anarchizacji życia w Polsce się nie powiodła!

 • 27 września 2018 o 22:39
  Permalink

  Ja nieste­ty mam wąt­pli­woś­ci, kto w dzisiejszych cza­sach anar­chizu­je sądy. Dla Pana Preze­sa Sądu Rejonowego w Olsz­tynie, Macie­ja Nawack­iego jest to oczy­wiste.
  Moje poglądy w tej spraw­ie są odmi­enne!!!
  Andrzej Adamow­icz Echo Pur­dy

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *