Dziennikarze służą temu, kto płaci! Łukasz Adamski

Przed zadaniem pytania zaproszonym gościom, Jan Rosłan przedstawił kłamliwe informacje, które pojawiły się ostatnio w mediach. Informacja o śmierci papieża Benedykta XVI, ukazała się na dwóch portalach: onet.pl i republika.

Na naszym olsz­tyńskim pod­wórku. Fałszy­we lub niepełne infor­ma­c­je o Dni­ach Sew­ery­na Pieniężnego zamieś­ciła Gaze­ta Olsz­tyńs­ka. Także por­tal olsztyn24 zamieś­cił kłam­li­wą i niepełną infor­ma­cję o tych wydarzeni­ach.

Skąd się biorą tak fałszywe informacje na portalach, świadome przeinaczanie, niedoinformowanie albo pomijanie, między innymi także Dni Seweryna Pieniężnego przez niektórych wydawców, niektóre media?

Ireneusz Iwański: (skrót KP)

Dzisi­aj nie ma dzi­en­nikarst­wa! Dzi­en­nikarst­wo to jak­iś zabobon, jak twierdz­ił ze 30 lat temu ksiądz pro­fe­sor Bocheńs­ki. Zgadzam się z tym wszys­tkim, co ksiądz pro­fe­sor napisał. 

Nie ma dzi­en­nikarst­wa. Mamy ludzi, którzy źle infor­mu­ją, nie infor­mu­ją. To jest pro­dukt, który uda­je trochę gazetę, trochę radio i również stację telewiz­yjną. 

Gaze­ta nie jest gazetą, tylko pro­duk­tem reklam­owym. Najważniejsze jest to, ile wydaw­ca zaro­bi. 

Mamy dzisi­aj do czynienia z erą free­lansera w dzi­en­nikarst­wie. Wol­nego strzel­ca, który musi gdzieś tam zaro­bić i się utrzy­mać. Ja współczu­ję tym wszys­tkim, którzy mają etaty w takich tytułach, jakich wspom­ni­ałem na początku…

Muszą zas­paka­jać potrze­by nie czytel­ników, a wydaw­ców. Wydaw­ca sobie życzy, że ma być tak i tak, o tym i o takim…

Łukasz Adamski

Wypowiedź Łukasza Adamskiego była równie ciekawa, obfi­tu­ją­ca w przykłady z wielo­let­niego już doświad­czenia zawodowego dzi­en­nikarza, i moż­na ją pod­sumować stwierdze­niem, które wypowiedzi­ał: dzi­en­nikarze służą temu, kto płaci!

Zapraszam Was wszys­t­kich do obe­jrzenia całych wypowiedzi doświad­c­zonych dzi­en­nikarzy, byś­cie wiedzieli, że nie ma już wol­nych dzi­en­nikarzy na etat­ach!

I pociesza­ją­ca wiado­mość przekazana przez Łukasza Adamskiego. Tomasz Lis dostał ulti­ma­tum od kon­cer­nu Axel Springer. Jeśli nie pod­niesie nakładu Newswee­ka to wyle­ci z naczel­nego! Czyli jest pewne, że wkrótce Tomasz Lis będzie szukał nowego… pra­co­daw­cy 😉

To wszystko, co mówili doświadczeni dziennikarze na tej debacie, bardzo koresponduje z tekstami Jerzego Jaśkowskiego: Papugi zwane dziennikarzami. i Kupno dziennikarza tańsze od prostytutki. Dziennikarze służą temu, kto płaci! Hm… mi nikt nie płaci! Znaczy nie jestem dziennikarzem?! Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Jestem ignorantem, jak to stwierdził SKRYBA w Debatce. Dziękuję księże Janie za słowa… PRAWDY 😉

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *