Echa artykułu “Prowincjonalna nadzwyczajna kasta”

31.08.2018 w lokalnych mediach internetowych ukazał się mój artykuł: Prowincjonalna nadzwyczajna kasta. Ten artykuł przesłałem także do Prokuratury Krajowej z prośbą: o uważne przyjrzenie się działaniom nadzwyczajnej kasty na Prowincji.

Proku­ratu­ra Kra­jowa przyglą­da się uważnie ocza­mi… Proku­ratu­ry, której właśnie też trze­ba się przyjrzeć!

Mam poważne wąt­pli­woś­ci, że zajmie się ona uważnie, bo będzie prze­cież sędz­ią we włas­nej spraw­ie!

A już w starożyt­nym Rzymie – 2 000 lat temu – przestrzegano zasady: nemo iudex in causa sua!

We wspom­ni­anym artykule zwró­ciłem uwagę na jej własne niepraw­idłowoś­ci. I zaczy­na się papierkowa karuzela.

Ja do PK o PR, PK do PO, PO do PR i czekam aż: PR do mnie, by się kółko zamknęło. Jak w PRL-u. Istne déjà vu.

Mam wąt­pli­woś­ci, bo już wkradła się nieś­cisłość. Chcę uprze­jmie, delikat­nie zwró­cić uwagę Proku­ratu­ry Okrę­gowej, że żad­nego zaw­iadomienia nie składałem.

Opisałem tylko, a właś­ci­wie podałem do pub­licznej wiado­moś­ci cytaty z uza­sad­nień proku­ratur i sądów, który­mi te organa same się kom­pro­mi­tu­ją.

Moim zdaniem uza­sad­nień kuri­ozal­nych, a świad­czą­cych — co najm­niej — o niepro­fesjon­al­nym przy­go­towa­niu wymienionych osób w prow­incjon­al­nym Wymi­arze Spraw­iedli­woś­ci.

No cóż, będę czekał na dal­szy rozwój wypad­ków.

Antoni Górs­ki

Ku Prawdzie:

Tobie Antoni i Czytel­nikom, którzy jeszcze wierzą w dobrą zmi­anę w mafii pol­i­cyjno-proku­ra­torsko-sądown­iczej — nie tylko olsz­tyńskiej — pole­cam mój artykuł z 2015 roku: Unia Europe­js­ka żąda ochrony ludzi ujaw­ni­a­ją­cych niepraw­idłowoś­ci!

A zdanie z Echa artykułu… :

Chcę uprzejmie, delikatnie zwrócić uwagę Prokuratury Okręgowej, że żadnego zawiadomienia nie składałem

- odbier­am jako rejter­adę z szeregu bojown­ików o… prawdę! Szko­da. Antoni… myślałem, że masz jaja  😉 

 

2 myśli na temat “Echa artykułu “Prowincjonalna nadzwyczajna kasta”

 • 27 września 2018 o 10:38
  Permalink

  Po to proku­ratu­ry i resz­ta wymi­aru spraw­iedli­woś­ci została przewłaszc­zona wiado­mo przez kogo i po co, by włas­nie mieć poczu­cie, jako oby­wa­tel bezsil­noś­ci, i prawa wg tych co zwal­cow­ali tak Kraj jaki i pra­wo w Polsce

  Odpowiedz
  • 27 września 2018 o 16:44
   Permalink

   Dzięku­ję! Jeszcze dzisi­aj wywiad z M. Nawackim — preze­sem Sądu Rejonowego w Olsz­tynie. Pytam się o zmi­any w Sądzie mu podległym. Zapraszam 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *