Olsztynem rządzą stare układy! Elżbieta Wirska

Elżbieta Wirska — radna Rady Miasta Olsztyn z klubu Prawo i Sprawiedliwość — w programie Po stronie prawdy Telewizji TRWAM emitowanym  na żywo — 14 września — stwierdziła, że Olsztynem nadal rządzą stare układy, a projekt budowy elektrociepłowni jest niebezpieczny!

Adam Ślusars­ki: Czy to prawdą jest, że tu jest tak: tajne przez poufne, że wy jako rad­ni, nie macie prawa dostępu do tego, o czym prezy­dent negocju­je z fir­ma­mi?

Elż­bi­eta Wirs­ka: Ja mam takie odczu­cie, i taki mam żal nieste­ty. Z niepoko­jem przyglą­dam się, że pro­jekt wbrew oporowi społeczne­mu jest prze­suwany dalej. Mias­to wyt­warza kole­jne doku­men­ty, które dostar­cza do min­is­terst­wa celem akcep­tacji tego pro­jek­tu. W oce­nie społeczników, rad­nych mias­ta z klubu PiS, ten pro­jekt po pros­tu jest niez­in­te­growany. On ma zas­paka­jać dwa cele: zabez­piecze­nie mieszkańców w ciepło, oraz praw­idłowa gospo­dar­ka odpada­mi. My uzna­je­my, że te cele będą źle zre­al­i­zowane. Wręcz w sposób niebez­pieczny! Wybra­no najwyższe kosz­ty budowy elek­tro­ciepłowni. Ten pro­jekt jest niebez­pieczny w sen­sie środowiskowym. Mias­to udowad­nia, że nie ma zagroże­nia, ale powszech­na wiedza jest taka, że zarówno opary jak i żużle, są bard­zo niebez­pieczne dla ludzi. 

: Proszę nam wytłu­maczyć. Czegoś tu nie rozu­miem? Jesteś­cie rad­ny­mi opcji rządzącej aktu­al­nie w Polsce, a więc min­is­terst­wa są przez Pra­wo i Spraw­iedli­wość obec­nie obsad­zone. Co takiego się dzieje, przepływ infor­ma­cji nie taki, o co tu chodzi?

EW: Chcieliśmy przesłać syg­nał do góry. Min­is­terst­wo jest najpraw­dopodob­niej otoc­zone gru­pa­mi dorad­czy­mi, które nie sprzy­ja­ją nowe­mu rzą­dowi. Nieste­ty, miastem rządzą jeszcze stare układy. Rad­ni PiS-u nie docier­a­ją do min­is­terstw. My chce­my się prze­bić. Może państ­wa redakc­ja nam pomoże. Bard­zo wierzymy w Telewiz­ję TRWAM. Zawsze nam poma­gała. Min­is­terst­wo roz­wo­ju musi się wsłuchać w głos społeczny. Ja się odwołu­ję jeszcze do pana Jarosława Kaczyńskiego, który był kil­ka lat temu i powiedzi­ał, że ener­gety­ka ciepło nie może nigdy prze­jść w ręce pry­watne.

Dla mnie… bomba! Działacze PiS i koalicjanci przyznają, że nie maj+ kontaktu z “górą”! Panie Jerzy Szmit, bycie podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa chyba do czegoś zobowiązuje?! Czy to już alienacja, czy zwykłe olewanie członków tej samej partii i koalicyjnej, ale działających na… zadupiu, a nie w centrali?

 

 

 

wieslaw-korniejczyk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Też liczę na to, że wreszcie w Olsztynie coś się dobrego zadzieje 😆

 

2 myśli na temat “Olsztynem rządzą stare układy! Elżbieta Wirska

 • 1 października 2016 o 23:38
  Permalink

  Pęd za mamoną i byciem na świeczniku zdomi­nował umysły tzw. dzi­ałaczy. To powodu­je, że stary posko­mu­nisty­czny układ wciąż ma się w Olsz­tynie dobrze i ma ciche wspar­cie wszys­t­kich pomag­dalenkowych klanów. Wszys­t­kich. Czer­wona fla­ga wciąż powiewa nad Olsz­tynem a los mieszkańców nadal w rękach bez­dusznych zakła­manych aparatczyków. Położymy temu kres robiąc trzęsie­nie w mieś­cie. Są przesłan­ki, że część ludzi z układzików prz­er­wie zmowę mil­czenia i zaczną sypać dil­low­ców. Niek­tórzy nie mają już nic do strace­nia i odkry­wa­ją kar­ty. Zatem czeka­jmy bo będzie się dzi­ało.

  Odpowiedz
  • 2 października 2016 o 00:03
   Permalink

   Dzięku­ję! Tadeuszu… podzi­wiam Twój zapał i entuz­jazm w tępi­e­niu w Olsz­tynie “czer­wonej zarazy” i nie tylko 😉 Oby to nie było na zasadzie: czekaj tat­ka lat­ka ;(

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *