Epokowe wydarzenia w PiS! Niezbadane wyroki Prezesa!

Na wniosek rzecznika dyscyplinarnego europosła Karola Karskiego Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wyrzucił ze swoich szeregów trzech posłów. PiS jednogłośnie zdecydował o wyrzuceniu z partii Adama Hofmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Decyzja to skutek ujawnienia machinacji posłów przy rozliczaniu delegacji do Madrytu. 

Ci z Was, co intere­su­ją się choć w min­i­mal­nym stop­niu poli­tyką, z pewnoś­cią zauważyli to wydarze­nie. Prezes przes­tał chronić kole­siów. Dla mnie to wydarze­nie epokowe! Dlaczego? Bo wresz­cie i małe spraw­ki stały się pod­stawą do wyrzuce­nia kole­si z repub­li­ki! Oni nie sprze­niewierzyli mil­ionów, czy setek tysię­cy zło­tych. Jak na ich apanaże to przy­gar­nęli do siebie nędzne grosze!

Daję se obciąć paznok­cie u stóp, że po jakimś cza­sie będzie komu­nikat z proku­ratu­ry, czy jakiejś komisji, że tak naprawdę to oni zwró­cili już te pieniądze i praw­dopodob­nie jedyną ich winą pozostanie fakt, że wyko­rzys­tali niepre­cyzyjność przepisów! Oni nie zła­mali prawa tylko postąpili nieety­cznie!

Ot tacy spry­t­ni jak ci z Art-B co stworzyli bankowy oscy­la­tor. Nie wnikam, na ile decyz­ja o wyrzuce­niu kole­siów z PiS jest oblic­zona na pok­lask opinii pub­licznej, na ile jest moty­wowana dban­iem o PR, i na ile deter­mi­nowały ją wybo­ry samorzą­dowe. Dla mnie najważniejsze jest to, że ta decyz­ja, to efekt nieety­cznej postawy kolesiów/posłów! Bra­wo Preze­sie!

Następ­na sen­sac­ja, czy też epokowe wydarze­nie z tym związane, to infor­ma­c­ja nowego rzeczni­ka PiS Marci­na Mastaler­ka. Ten następ­ca wyrzu­conego Hof­mana poin­for­mował społeczeńst­wo, że komitet wyrzu­cił kole­si z par­tii na pod­staw­ie infor­ma­cji pra­sowych! Opier­al­iśmy się na fak­tach. Rozu­miem, że fak­ty przed­staw­iane przez media są rzetelne. Dzi­en­nikarz opub­likował infor­ma­c­je, i oni bez sprawdza­nia uznali to za prawdę! Wyrzu­cili kole­si bo dzi­en­nikarz o tym napisał! No naprawdę, chy­ba przeniosłem się znów do… matrixu!

Musi to być matrix, bo proszę przeczy­tać kto jest rzecznikiem dyscy­pli­narnym PiS-u! Karol Kars­ki, który ośmieszył siebie, PiS i Pol­skę swoi­mi wyczy­na­mi na Cyprze! Ten co korzys­tał z uroków bycia posłem, ter­az ich osądza! Zaiste niezbadane są wyro­ki… Preze­sa ;)

Na koniec wpisu reflek­s­ja oso­bista. Ja w liś­cie otwartym do Jerzego Dziewul­skiego opisałem bard­zo ogól­nikowo o wyczy­nach kole­si z pier­wszej repub­li­ki, którą odkryłem. Opisałem klasy­cznego kole­sia, który nieety­czną postawą szkodzi całej repub­lice. Nieste­ty prezes tej repub­li­ki, przedłożył interes kole­sia nad słowa… dzi­en­nikarza!

Epokowe wydarzenia w PiS, przeniosły mnie do matrixu — państwa, gdzie moralność i etyka — tyle samo znaczą — co prawo. Zostanę tam na stałe, jeżeli wygram sprawy w sądzie.

 

8 myśli na temat “Epokowe wydarzenia w PiS! Niezbadane wyroki Prezesa!

 • 14 listopada 2014 o 19:45
  Permalink

  Oszust­wo na każdą kwotę jest zła­maniem prawa. Sko­ro bile­ty na samolot kupili wcześniej niż rozliczyli podróż samo­choda­mi to pra­wo zła­mali ewident­nie. Inna sprawa, że z okazji wyborów i obawy przed utratą częś­ci głosów wszys­tko potoczyło się nienor­mal­nie szy­bkim trybem.

  Odpowiedz
  • 14 listopada 2014 o 21:25
   Permalink

   Dzięku­ję! Poży­je­my… zobaczymy!

   Odpowiedz
 • 14 listopada 2014 o 08:52
  Permalink

  Witam (dziś piłkarze kadry w Gruzji zda­ją egza­min czy podążamy we właś­ci­wym kierunku czy mieliśmy trochę szczęś­cia) Del­e­gac­je służbowe zawsze były i są doro­bi­e­niem do pen­sji dzi­wne że takie dzi­ałanie jest tolerowane w więk­szoś­ci firm Brak pre­cyzyjnych norm prawnych Umoczeni posłowie nie tylko z PIS naty­ch­mi­ast powin­ni zrezyg­nować z man­datów.… Władze PIS zachowały się ok. Szko­da że PO broni swoich „umoc­zonych” w bez­nadziejnych sytu­ac­jach Takie tam stan­dardy poz­draw­iam

  Odpowiedz
  • 14 listopada 2014 o 09:57
   Permalink

   Dzięku­ję! Myślę, że na stan­dardy takie, o których napisałeś musimy poczekać jeszcze kil­ka kadencji Sej­mu. Posłowie nieza­leżnie od opcji z tru­dem rezygnu­ją z immu­nite­tu a man­datu trzy­ma­ją się do ostat­niej kro­pli … potu! 🙂

   Odpowiedz
   • 14 listopada 2014 o 22:15
    Permalink

    Pamięta­cie jak przed “dojś­ciem do kory­ta”, P. D. Tusk obiecy­wał znieść immu­nite­ty, zlik­wid­ować sen­at, wprowadz­ić JOW-y, zmniejszyć liczbę Posłów do 230? Obiecy­wał.

    Odpowiedz
    • 14 listopada 2014 o 23:21
     Permalink

     Dzięku­ję! Kto by to pamię­tał 🙂 To zasa­da poli­ty­ka: obiecy­wać to czego oczeku­ją wybor­cy! A real­i­zować to czego oczeku­je repub­li­ka kole­siów!

     Odpowiedz
     • 17 listopada 2014 o 13:24
      Permalink

      Tak się skła­da, że ja bard­zo przy­wiązu­ję wagę do składanych obiet­nic trak­tu­jąc je jak rodzaj umowy społecznej. Nigdy nie zau­fam temu co skła­da dużo obiet­nic bez pokrycia ani temu co zaw­iódł. To było pod­stawą moich wybor­czych decyzji i dlat­ego dostałeś mój głos. Mam nadzieję, że takich sytu­acji było dużo. Poz­draw­iam.

      Odpowiedz
      • 17 listopada 2014 o 18:06
       Permalink

       Dzięku­ję Tobie i każde­mu z osob­na, kto mimo wszys­tko postaw­ił na mnie… krzyżyk 🙂 Ilu WAS było — to się jeszcze okaże.

       Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *