Europę zaleją miliony Turków, którzy po turecku nie mówią ani be, ani me, ani kukuryku!

Przemysław Wipler przewiduje, że od czerwca Europę zaleją miliony Turków, którzy po turecku nie mówią ani be, ani me, ani kukuryku! Taką prognozę przedstawił na spotkaniu ze studentami UWM i mieszkańcami Olsztyna, 9 maja 2016 r. w odpowiedzi na pytanie Łukasza Zakrzewskiego ze Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15.

Chci­ałem się pana zapy­tać: co myśli pan o inic­jaty­wie Kukiz’15 przeprowadzenia ref­er­en­dum w spraw­ie nie przyj­mowa­nia uchodźców do Unii Europe­jskiej w ramach relokacji?

Jeżeli chodzi o propozy­cję ref­er­en­dum, my ją odrzu­cil­iśmy jeszcze w kam­panii wybor­czej. Moim zdaniem, za chwilę to, pod czym zbiera­cie pod­pisy będzie przeter­mi­nowane i niebyłe. W dniu, w którym wejdzie w życie mech­a­nizm kara­nia mil­ionem zło­tych za każdego niele­gal­nego emi­gran­ta, którego miała­by przyjąć Pol­s­ka, to trze­ba będzie zbier­ać pod­pisy, ale pod ref­er­en­dum w spraw­ie wyprowadzenia Pol­s­ki z Unii Europe­jskiej! 

Zgod­nie z postanowieni­a­mi ostat­niego szczy­tu europe­jskiego, od czer­w­ca Tur­cy będą mogli korzys­tać z ruchu bezwiz­owego. Gwaran­tu­ję Wam, że do Europy przy­jadą mil­iony Turków, którzy nie mówią ani be ani me ani kukuryku po turecku. Będą to ludzie, którzy turec­ki będą mieli tylko pasz­port. Oni przy­jadą przez Tur­cję, i Tur­cy na tym zaro­bią bard­zo duży pieniążek. Na prz­erzuce­niu nam tego gigan­ty­cznego prob­le­mu. 

Rząd pani pre­mier Beaty Szy­dło poparł te rozwiąza­nia. Tak samo, jak wcześniej poparł rozwiąza­nia pozwala­jące na dyskrymi­nację Polaków na Wys­pach Bry­tyjs­kich. Jako cenę za to, że pre­mier Cameron musi coś dać Bry­tyjczykom, żeby nie było Brex­i­tu. On wywal­czył wtedy dla Bry­tyjczyków pra­wo do dyskrymi­nacji Polaków. Polak po wejś­ciu w życie tych przepisów, będzie płacił takie same skład­ki i podat­ki, jak płaci Anglik w Anglii. Ale za pracę będzie dostawał dużo mniej. 

Tak jak wcześniej Jarosław Kaczyńs­ki i śp. Lech Kaczyńs­ki, zgodzili się na wprowadze­nie i przyję­cie Trak­tatu lizbońskiego. Ter­az będzie moż­na Pol­skę przegłosować w spraw­ie tych kar. Zgod­nie z Trak­tatem nice­jskim Pol­s­ka mogła wal­nąć w stół i powiedzieć veto.  

Już od czerwca Europę zaleją Turcy, którzy nie mówią ani be, ani me, ani kukuryku po turecku. To prognoza Przemysława Wiplera, wygłoszona 9 maja 2016 r.,  na spotkaniu ze studentami UWM i mieszkańcami Olsztyna. Przemysław Wipler nie zostawia suchej nitki na PiS-ie w zakresie polityki, zmierzającej do uwzględnienia naszego narodowego interesu, w poczynaniach UE z uchodźcami.

 

 

10 myśli na temat “Europę zaleją miliony Turków, którzy po turecku nie mówią ani be, ani me, ani kukuryku!

 • 19 maja 2016 o 08:02
  Permalink

  To miłe, że ktoś zrzu­ci z siebie ciężar. Wyga­da się nabierze spoko­ju ducha ale to i tak nie zmieni stanu fak­ty­cznego.

  Odpowiedz
  • 19 maja 2016 o 10:57
   Permalink

   Dzięku­ję! Naresz­cie coś zrozu­mi­ałeś… “pokrzy­cza­łeś” na blogu… przes­pałeś się z tem­atem i już widać poprawę stanu ducha 🙂 Grat­u­lu­ję!

   Odpowiedz
 • 18 maja 2016 o 22:50
  Permalink

  Dzi­wią mnie takie twory które krzy­czą z otwarta przyłbicą a potem łka­ją do poduchy. Zwłaszcza,że masz Olsz­tyn na nazwisko.Skoro mam pra­wo ( jeszcze ) uży­wać pseudon­imu ( ustawa o praw­ie autorskim i prawach pokrewnych ) to do dias­ka czemu mam z tego prawa nie korzys­tać?

  Odpowiedz
  • 18 maja 2016 o 23:32
   Permalink

   Dzięku­ję! Nie rozu­miesz jed­nej sprawy… że jaki komen­tarz ukaże się na moim blogu a jaki nie, decy­du­ję JA a nie Kon­sty­tuc­ja czy ustawa! 😉

   Odpowiedz
   • 19 maja 2016 o 08:03
    Permalink

    mały napoleon taki dyk­ta­tor blo­gowy?

    Odpowiedz
    • 19 maja 2016 o 11:00
     Permalink

     Dzięku­ję! Może być Napoleon, Hitler, Stal­in, Josip Broz Tito, Ki Mir Sen, Cas­tro, Kadafi i każdy inny dyk­ta­tor — wg Ciebie… a ja jestem OLSZTYN, i to powin­no Tobie wystar­czyć 😉

     Odpowiedz
     • 20 maja 2016 o 08:32
      Permalink

      Oj nie dzi­wie się, że cie z robo­ty wywalono. taka postawa to jedynie w Puti­nolandzie i do tego gdy jest się Putinem.

      Odpowiedz
      • 20 maja 2016 o 10:26
       Permalink

       Dzięku­ję! Ja też nie dzi­wię się, że mnie wywalono z robo­ty! Puti­noland w pełnej krasie 😉

       Odpowiedz
 • 18 maja 2016 o 21:49
  Permalink

  Myślałem, że to blog człowiek o aspirac­jach mają­cych dawać wiarę tym co wal­czą o słuszne sprawy z nieczułym, częs­to sko­rumpowanym wymi­arem spraw­iedli­woś­ci a okazu­je się, że to blog dla ruchu nar­o­dowoś­ciowego i wiel­bi­enia VIPlera a przez to samego Kor­wina. Braku­je jeszcze czarnej ban­dery z białą czachą i skrzyżowany­mi piszczela­mi. 😉

  Odpowiedz
  • 18 maja 2016 o 22:26
   Permalink

   Dzięku­ję! Odsyłam do strony “Kim jestem”.. nie będę pow­tarzał tego, co tam napisałem i czego się trzy­mam, i dzię­ki czemu mam stale się pow­ięk­sza­jące grono czytel­ników 😉 Ludziom pokrzy­wd­zonym daję pełną szan­sę na wypowiedzi z otwartą przyłbicą… pod swoim imie­niem i nazwiskiem fir­mowanym obliczem! Patrz wpis Oszust oszustem poga­nia — Jan­i­na Jagiełło czy wypowiedzi T. Bed­nar­czy­ka i inne. Szczekać jak burek z budy, każdy potrafi ale dla mnie to tchórz, który nie potrafi nawet w obliczu total­nej klęs­ki zachować reszt­ki god­noś­ci! Jak jesteś wal­czą­cym ze sko­rumpowanym wymi­arem spraw­iedli­woś­ci, to napisz do mnie na adres mailowy, podaj nami­ary, ja przy­jadę i zadam Ci pytanie: jaka jest Two­ja praw­da? I będziesz mógł powiedzieć wszys­tko co Ci leży na ser­cu… bez wyzwisk i kłamstw, bo za to moż­na tylko… ober­wać 😉 Poz­draw­iam i zapraszam. Jutro jestem już umówiony z jed­ną osobą, która zde­cy­dowała się opowiedzieć o swo­jej krzy­wdzie Ku Prawdzie 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *