Ewa Śniarowska winna napaści na trzech policjantów!

18 czerwca 2018 r. — byłem świadkiem ogłoszenia wyroku w sprawie, którą już relacjonowałem w artykułach: Zostałam oskarżona o napaść na trzech policjantów!, Naruszyła nietykalność trzech policjantów! i Nie było żadnej interwencji! To było działanie na zlecenie!

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsz­tynie Anna Pałasz orzekła, że Ewa Śniarows­ka jest win­na napaś­ci na trzech polic­jan­tów z Komendy Powia­towej Policji w Lidzbarku Warmińskim i warunk­owo umorzyła postępowanie karne na okres jed­nego roku, tytułem pró­by.

Jako czyn­nik wzmac­ni­a­ją­cy odd­zi­ały­wanie prewen­cyjne wyroku na oskarżoną, SSR Anna Pałasz zasądz­iła 500 zł na rzecz Fun­duszu Pomo­cy Osobom Pokrzy­wd­zonym oraz Pomo­cy Post­pen­i­tenc­jarnej.

Po ogłosze­niu wyroku, kilko­ro zain­tere­sowanych osób, wysłuchało ust­nych moty­wów takiego rozstrzyg­nię­cia.

Gdy SSR Anna Pałasz stwierdz­iła, że:

początek tego filmu — który Ewa Śniarowska dostarczyła do sądu (przyp. KP) — i wymiana zdań pomiędzy policjantem i Ewą Śniarowską w ocenie sądu wskazuje, że do psikania gazem doszło już po okazaniu odznaki, a w środku legitymacji…

jej prze­mowę prz­er­wał głośny śmiech Bogusława Owoca. Nie czeka­jąc na… repry­mendę od prze­wod­niczącej, Bogusław Owoc opuś­cił salę rozpraw.

Cóż, polic­jant ma obow­iązek okaza­nia legi­t­y­macji, a nie odz­na­ki z legi­t­y­macją w środ­ku! Jed­nak zdaniem olsz­tyńs­kich sędz­iów, polic­jan­ci nie muszą stosować się do prawa… co już prz­er­abi­ałem na swo­jej spraw­ie.

Polic­jant może składać fałszy­we zez­na­nia, jak mł. insp. Adam Kall i nad­kom. Jacek Stankiewicz, a sąd skazu­je ofi­arę ich przestępst­wa!

Ewa Śniarowska winna napaści na trzech policjantów! To wyrok SSR Anny Pałasz. Po wyjściu z budynku sądu, zadałem swoje firmowe pytanie oskarżonej Ewie Śniarowskiej, Jolancie Kapelan i Bogusławowi Owoc. Filmy wkrótce na moim kanale YT. Zapraszam.

 

2 thoughts on “Ewa Śniarowska winna napaści na trzech policjantów!

 • 25 czerwca 2018 at 22:30
  Permalink

  Moim zdaniem wyrok jest spraw­iedli­wy i Pani Śniarows­ka powin­na się cieszyć że została tak łagod­nie potrak­towana przez sąd.
  Nie będę się szerzej rozpisy­wać, bo już wielokrot­nie zamieszcza­łem komen­tarze doty­czące tej sprawy i każdy kto chce może je prześledz­ić. Niem­niej jed­nak z pewną satys­fakcją zauważyłem, że zde­cy­dowana więk­szość moich uwag i wąt­pli­woś­ci związanych z zachowaniem młodych ludzi zare­je­strowanych na tym nieszczęs­ny filmiku została podzielona przez sąd.
  Poz­draw­iam.

  Reply
  • 25 czerwca 2018 at 22:57
   Permalink

   Dzięku­ję! Cóż… grat­u­lu­ję trafnych uwag! Ja nie wyrażałem doty­chczas swoich uwag, co do zachowa­nia się oskarżonej, ale w 100% przewidzi­ałem wyrok 😉 Cóż… nie było to trudne, zna­jąc szczegóły sprawy, tok myśle­nia i wyrokowa­nia olsz­tyńs­kich sędz­iów. Uważam wyrok za… niespraw­iedli­wy. Szczegóły będą… w przyszłoś­ci 😉

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *