Fałszywe reklamy koncernów

Jednym z istotnych elementów naszego codziennego życia są wszechobecne reklamy. Pomimo istnienia jakiś tam komisji kontrolujących poprawność tych reklam, ich podstawowym zadaniem jest takie ogłupianie telewidza, aby kupował to, co starsi i mądrzejsi chcą mu sprzedać, a nie to, czego naprawdę potrzebuje.

Całe szta­by spec­jal­nie szkolonych ludzi pracu­ją nad tym, w jaki sposób oszukać kupu­ją­cych. Dawniej ist­ni­ało powiedze­nie: jak rekla­mu­ją, to nie kupuj, widocznie to sza­js. Obec­nie szta­by pijarowskie poprzez reklamy, kieru­ją wprost sug­estie koniecznoś­ci zakupu niech­cianego i niepotrzeb­ne­go towaru.

W Polsce reklam­owano Danon­ki jako najlep­sze dla dzieci. Czego to niby, te Danon­ki nie robiły pozy­ty­wnego w orga­nizmie dziec­ka? Tym­cza­sem w tym samym okre­sie, sąd w USA skazał Danon­ki na grzy­wnę w wysokoś­ci 30 mil­ionów dolarów za kłamst­wo reklam­owe. Oczy­wiś­cie w Polsce żad­na z insty­tucji rzeko­mo sto­ją­cych na straży oby­wa­teli, nie zareagowała na ten wyrok, i dalej Danon­ki są rozprowadzane po kra­ju. Ba… nawet onkolodzy i pedi­atrzy zale­ca­ją je dla ciężko chorych i rekon­wales­cen­tów.

Masz więc Szanowny Czytelniku, obraz polskiej medycyny, ponieważ owi lekarze reklamują coś, co nigdy nie było nawet ocenianie pod kątem odżywek dla chorych.

Podob­nie reklamy telewiz­yjne zachę­ca­ją do zakupu Ruti­noscorbiny na przez­ię­bi­enia. Cho­ci­aż już 25 lat temu udowod­niono, że brak danych, wskazu­ją­cych na skuteczność przyj­mowa­nia tego preparatu. A w ogóle, to ok. 1975 roku został on wyco­fany z klinik, z powodu powikłań, szczegól­nie u kobi­et w ciąży. Podob­nie nieste­ty jest z inny­mi preparata­mi reklam­owany­mi w TV, czy innych medi­ach, jako skuteczne na wszelkie dolegli­woś­ci. W zde­cy­dowanej więk­szoś­ci przy­pad­ków zakup takiego preparatu to wyrzu­cony pieniądz, nie wspom­i­na­jąc o możli­woś­ci powikłań.

dr n. med. Jerzy Jaśkows­ki

Fałszywe reklamy koncernów to szara rzeczywistość nie tylko polskich stacji telewizyjnych, czy radiowych. Rozsądek i zdrowie przegrywają z kasą, a hasło: reklama dźwignią handlu, chyba nigdy nie straci na prawdziwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *