Ferie w mundurze — Inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej

4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej przygotowała projekt: Ferie w mundurze, dzięki któremu uczniowie i studenci odbędą szkolenia podstawowe nie rezygnując z dotychczasowych obowiązków. Przełom stycznia i lutego to okres międzysemestralnej przerwy w nauce.

W 2019 roku, 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej, wychodząc naprze­ciw oczeki­wan­iom młodych ludzi, postanow­iła zor­ga­ni­zować spec­jalne edy­c­je szkoleń pod­sta­wowych.

Szkole­nie wojskowe orga­ni­zowane pod­czas ferii zimowych to zupełnie nowa ofer­ta 4 Warmińsko-Mazurskiej Obrony Tery­to­ri­al­nej, która jest kierowana przede wszys­tkim do uczniów szkół śred­nich i stu­den­tów.

Jak zaz­nacza dowód­ca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła:

Istotą zarządzania służbą żołnierzy OT w formacji jest jak najlepsze zbalansowanie służby wojskowej z życiem osobistym i zawodowym. Ta zasada dotyczy również uczniów i studentów. Naszym celem jest rozwijanie zdobywanych w szkołach i uczelniach kompetencji. Wzrost liczby żołnierzy i kandydatów do służby będących uczniami szkół średnich, a także studentów jest faktem, którego nie zamierzamy ignorować.

Szkole­nia w ramach pro­jek­tu Ferie w mundurze, odbędą się w wojew­ództ­wa warmińsko-mazurskiego w dwóch ter­mi­nach. Od 19 sty­cz­nia do 3 lutego oraz od 2 lutego do 17 lutego.

Dopa­sowanie ter­minu szkoleń do prz­erw w nauce nie zmienia sys­te­mu szkole­nia przyjętego w Wojskach Obrony Tery­to­ri­al­nej. Szes­nas­tod­niowe szkole­nie pod­sta­wowe ochot­ni­cy zre­al­izu­ją pod­czas ferii zimowych, ich zwieńcze­niem będzie uroczys­ta przysię­ga wojskowa.

To jed­nak dopiero początek dro­gi. Cały cykl szkole­nia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkole­nie indy­wid­u­alne (pier­wszy rok), spec­jal­isty­czne (dru­gi rok) i zgry­wa­jące (trze­ci rok).

Ferie w mundurze dla studentów

W tym cza­sie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rota­cyjnych, orga­ni­zowanych najczęś­ciej w dni wolne od pra­cy i nau­ki w wymi­arze min­i­mum dwóch dni w miesiącu.

W każdym roku żołnierz OT uczest­niczy w dwu­ty­god­niowym szkole­niu zin­te­growanym, prowad­zonym najczęś­ciej w warunk­ach poligonowych.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej powin­ni zgłosić się do Wojskowych Komend Uzu­pełnień.

Od kilku dni wniosek o powołanie do służ­by moż­na też złożyć elek­tron­icznie przez plat­for­mę ePUAP.

Obec­nie w szere­gach Wojsk Obrony Tery­to­ri­al­nej pełni służbę pon­ad 17 tysię­cy żołnierzy, w tym pon­ad 1,5 tysią­ca na Warmii i Mazu­rach. Mis­ją for­ma­cji jest obrona i wspieranie lokalnych społecznoś­ci.

Moni­ka Jabłońs­ka-Bud­er — rzecznik pra­sowy 4 WM BOT

2 myśli na temat “Ferie w mundurze — Inicjatywa Wojsk Obrony Terytorialnej

  • 20 grudnia 2018 o 16:12
   Permalink

   Dzięku­ję! Taka rekla­ma… nawet sym­pa­ty­cz­na, dlat­ego pub­liku­ję z linkiem. Poz­draw­iam YT 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *