Fundamenty niemieckiego cudu gospodarczego

20 października 2017 roku, tym razem na zaproszenie Stowarzyszenia Endecja, pojawił się w Olsztynie dr Rafał Brzeski. Fundamenty niemieckiego cudu gospodarczego — to tytuł wykładu, który sam autor określił jako: o historii.

Dr Rafał Brzes­ki — dla zachę­ty przy­taczam frag­men­ty wykładu. Całość do obe­jrzenia na załąc­zonym filmie:

Według mitu lan­sowanego od dziesię­ci­ole­ci przez media i his­to­ri­ografię niemiecką, tzw cud gospo­dar­czy, czyli Wirtschaftswun­der, to dzieło pra­cow­itoś­ci, energii i zdol­noś­ci orga­ni­za­cyjnych Niem­ców, oraz genial­nego min­is­tra gospo­dar­ki, a później kan­clerza Lud­wiga Erhar­da.

Dyskret­nie nie wspomn­i­na się przy tym, że w cza­sie wojny Erhard był pupilkiem najwyższego kierown­ict­wa SS. Napisał on długie mem­o­ran­dum o sta­bi­liza­cji powo­jen­nej gospo­dar­ki Niemiec, które zaak­cep­tował szef służ­by bez­pieczeńst­wa Otto Ohlen­dorf…    

W ostat­nich miesią­cach wojny, ewakuac­ja majątku III Rzeszy trwa już pełną parą…

Wios­ną 45 roku z Budapesz­tu wyruszył — przez Zachod­nie Wegry w kierunku Aus­trii — tzw zło­ty pociąg, którym admin­is­trac­ja SS wywoz­iła kosz­townoś­ci zrabowane węgier­skiej społecznoś­ci Żydów.  Pociąg liczył 42 wag­ony towarowe…

Według zestaw­ienia sporząd­zonego przez Cen­tral­ną Radę Żydów na Węgrzech, pociągiem wywożono między inny­mi: 10 skrzyń oznakownych jako zło­to; jed­ną skrzynię zło­tych mon­et; 18 skrzyń oznakowanych jako zło­ta biżu­te­ria; 32 skrzynie zaw­ier­a­jące złote zegar­ki; kufer ban­knotów zaw­ier­a­ją­cy praw­ie 45 tysię­cy dolarów, przeszło 50 tysię­cy franków szwa­j­cars­kich i drob­ne kwoty w innych walu­tach; 560 skrzyń zaw­ier­a­ją­cych wyro­by ze sre­bra; 1 skrzy­nia sztabek sre­bra; 100 obrazów; 3 tysiące per­s­kich dywanów; liczne skrzynie pełne futer, koronek, znaczków pocz­towych, aparatów fotograficznych i innych cen­nych przed­miotów.

Co stało się z tzw złotem SS? Dokład­nie nie wiado­mo. 

Prowadzą­cy wojnę eko­nom­iczną z III Rzeszą eksper­ci finan­sowi USA i Wielkiej Bry­tanii, byli świado­mi wycieku z Niemiec do kra­jów neu­tral­nych: zło­ta, walut, różnych akty­wów, cen­nych dzieł sztu­ki oraz tytułów włas­noś­ci nieru­chomoś­ci, które przepisane wydar­to ofi­arom kierowanym do obozów śmier­ci, a lokowano je w Szwa­j­carii. Być może dzisi­aj wraca­ją do Pol­s­ki w ramach repry­wa­tryza­cji…

Ku Prawdzie: Fundamenty niemieckiego cudu gospodarczego — to wykład dr Rafała Brzeskiego, który nie ma wątpliwości, że Wirtschaftwunder zbudowano nie na pracowitości, energii i zdolnościach organizacyjnych Niemców, a na “złocie” zrabowanym ofiarom III Rzeszy podczas II wojny światowej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *