Gdzie się podziała “Deklaracja Krakowska”? A taka POstęPOwa była! Antoni Górski

Jakoś 18 rocznica utworzenia PO cicho przebiegła w szerszym odbiorze. Nie odbiła się też echem w spolegliwych jej mediach. Grzegorz Schetyna na konwencji: Kobieta. Polska. Europa., ledwie napomknął, że PO osiągnęła wiek dojrzały.

Osiem­naś­cie lat temu Maciej Płażyńs­ki, Andrzej Ole­chows­ki i trze­ci Don­ald Tusk stworzyli par­tię:

prawicową, liberalną, wolnorynkową i katolicką, ale taką rozsądną?

Po ode­jś­ciu dwóch tenorów, solista Tusk mógł już rządz­ić nią niepodziel­nie. Wykazał swój tal­ent w zgro­madze­niu wokół siebie lokalnych cwa­ni­aczków typu: Chle­bows­ki, Grad, Graś i zro­bił z nich dużych cwa­ni­aków ogól­nokra­jowych. I tyle dla Pol­s­ki.

Pod­sumowu­jąc jego dzi­ała­nia — kamu­flowane — jako pre­miera pol­skiego rzą­du i obec­ne — już jawne — prze­wod­niczącego Rady Europe­jskiej - to trafny opis — For­eign Pol­i­cy umieś­cił Don­al­da Tus­ka w pier­wszej setce Glob­al­nych Myśli­cieli z uza­sad­nie­niem: kon­fron­tował się ze swoim nar­o­dem!

Ter­az PO rządzi Grze­gorz Schety­na. Na zeszłoroczne wybo­ry samorzą­dowe szedł pod szyl­dem: Plat­for­ma. Nowoczes­na Koal­ic­ja Oby­wa­tel­s­ka.

Gdy PO ukradła sied­miu Nowoczes­nych nazwała się POKOPlat­for­ma Oby­wa­tel­s­ka – Koal­ic­ja Oby­wa­tel­s­ka. Nic dzi­wnego, że od tych zmi­an sami się już poza­krę­cali.

I tak Katarzy­na Lub­nauer została wys­trych­nię­ta na dud­ka, cho­ci­aż twierdzi, że:

nie ma N. – nie ma POKO.

A nie mówiły jaskół­ki, że z Plat­for­mą niedo­bre są spół­ki?

Na Kon­wencji: Kobi­eta. Pol­s­ka. Europa. - Schety­na dał wyraz szcz­erej miłoś­ci:

Od razu musi być normalnie! Inaczej takie wartości jak zaufanie, solidarność, prawda, miłość, czy przyzwoitość utracimy na zawsze… Miłość a nie nienawiść! – dodał.

Gałąz­ka oli­w­na z dziób­ka schetynowego gołąb­ka poko­ju szy­bko wypadła. Zasła­ni­a­jąc się córką, cytu­je ją:

Zabili Pawła, zabili Orkiestrę.

I dalej, w naw­iąza­niu do trag­icznej śmier­ci prezy­den­ta Gdańs­ka, ciąg­nie mord poli­ty­czny. No, ale w wyko­na­niu total­sów to jest prze­cież mowa miłoś­ci.

Ale oto na mównicę wkroczyła ta, co przekopała ziemię w Smoleńsku na metr w głąb — Ewa Kopacz. I się zaczęło!

Poczuła naf­tal­inę od prze­ci­wników abor­cji — zabi­ja­nia dzieci przed nar­o­dze­niem. Tym sposobem przy­pom­ni­ała mi zapach tego wielce pożytecznego środ­ka.

Nie mam przy­na­jm­niej moli w… głowie, w prze­ci­wieńst­wie do odważnej per­sony, bojown­icz­ki o abor­cję — szczegól­nie podłego zabi­ja­nia, bo w sto­sunku do najsłab­szych, którzy nie mogą się bronić.

Ale to jest cechą PO czyli POKO, bo do sil­nych boją się pod­skoczyć. Chci­ała „miłować”? Ale nie wyszło. Wyszło odwrot­nie, jak to u nich wszys­tko.

Tak jak ter­az rozhis­tery­zowali się — jak­by ktoś kop­nął w klatkę z mał­pa­mi Rafał Ziemkiewicz — na Jarosława Kaczyńskiego, a w sum­ie wys­taw­ili mu lau­rkę ucz­ci­woś­ci.

A takie piękne były począt­ki!? W Deklaracji Krakowskiej z 2003 roku zapew­niali:

1. Będziemy walczyć o pełne prawa w Europie dla polskiej tożsamości narodowej, o obecność polskiego języka i równoprawne traktowanie Polski i Polaków przez inne narody Europy.
2. Będziemy zabiegać o rozwój i obecność w Europie polskiej kultury i literatury, polskich książek i dzieł polskich twórców.
3. Będziemy bronić praw religii, rodziny i tradycyjnego obyczaju, bo tych wartości szczególnie potrzebuje współczesna Europa …
U podnóża Wawelu, gdzie złożone są szczątki naszych królów i wieszczów – przysięgamy wszystkim Polakom, że od tych zasad nigdy nie odstąpimy…

Gdzie się podzi­ała ta Deklarac­ja Krakows­ka z 2003 roku? Wsty­dzą się jej? A taka POstęPOwa była!

Posługi­wanie się sylo­giz­ma­mi (dobra szkoła Tus­ka) to chleb powszed­ni Plat­formy. Ewa Kopacz:

Skoro ten rząd jest przeciwko nam, kobietom, to my, polskie kobiety powinnyśmy być przeciwko temu rządowi!

A jeśli ten rząd nie jest prze­ci­wko kobi­etom, pol­skim też? Jak oni jeszcze zna­j­du­ją miejsce na miłość? Co warte są przysię­gi Plat­formy Oby­wa­tel­skiej?

 

Antoni Górski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *