Grypa — Choroba samo ustępująca!

Grypa objawia się po ok. 2–3 dniowym okresie wylęgania, wzrostem temperatury do 39–40 stopni, silnymi bólami głowy, mięśni i zawrotami głowy. Niekiedy występuje ból w stawach. Stwierdza się wyraźne osłabienie. Często dodatkowo występuje opryszczka. Nieżyt tchawicy daje suchy, męczący, napadowy kaszel, podobny do kokluszu.

Choro­ba trwa zwyk­le kil­ka dni. Gorącz­ka nagle spa­da. Po spad­ku tem­per­atu­ry, osła­bi­e­nie i kaszel nie zawsze ustępu­ją. Podręczni­ki poda­ją, że grypę wywołu­ją wirusy grupy A i B. Wybuchy epi­demii ogniskowej zdarza­ją się co 1–3 lata. Więk­sze epi­demie co 10–15 lat. Najbardziej czyn­ny jest wirus A. Epi­demie wys­tępu­ją w okre­sie zimowym (brak słoń­ca-wit­a­m­i­na D-3). Objawy ustępu­ją po około 5–7 dni­ach. Powikła­nia są bard­zo rzad­kie i doty­czą 1–5% cho­ru­ją­cych. Wys­tępu­ją głównie u osób stara­ją­cych się “prze­chodz­ić” grypę.

Lecze­nie. Gry­pa jest zwyk­le chorobą samo ustępu­jącą! Wystar­cza lecze­nie obja­wowe, lecze­nie w łóżku. U dorosłych moż­na podawać sal­i­cy­lany (aspirynę). W przy­pad­ku kas­zlu sto­su­je się leki prze­ci­wkas­zlowe — kodeinę. Nie sto­su­je się anty­bio­tyków ani sul­fon­amidów. Aż tyle w podręczniku dla stu­den­tów! Oxfordz­ki podręcznik medy­cyny klin­icznej, w ogóle nie wymienia grypy jako istot­nej choro­by, cho­ci­aż zna­j­du­je­my takie jed­nos­t­ki chorobowe jak: róży­cz­ka, ospa, odra, tężec. Tyle infor­ma­cji na tem­at grypy w podręczniku dla lekarzy.

W 2009 roku, prze­mysł szczepi­onkars­ki rozpę­tał kam­panię dez­in­for­ma­cji na tem­at tzw. meksykańskiej — świńskiej grypy. Straszono ludzi, że to jest pan­demia i w samych Stanach umrze 100 000 ludzi. Praw­da była taka, że w USA w cza­sie tej okrut­nej, gaze­towej epi­demii, real­i­zowanej przez posłusznych urzęd­ników WHO, zmarło w USA 18 osób na grypę, w pop­u­lacji 320 mil­ionowej.

Ot taki przekręt za pieniądze podat­ni­ka. A potem się dzi­wisz, że na zwykłą oper­ację zaćmy, musisz czekać 3 lata, z powodu braku pieniędzy. Twoich pieniędzy, które urzęd­nik min­is­terst­wa prze­lał wcześniej do pry­wat­nych kieszeni pro­du­cen­tów szczepi­onek.

O braku pod­sta­wowej wiedzy w zakre­sie chorób zakaźnych Min­is­tra Zdrowia Kon­stan­tego Radzi­wiłła, świad­czy jego wypowiedź:

Jeżeli chodzi o choroby wirusowe, a grypa nią jest, to szczepienie jest nie tylko najlepszym ale w zasadzie jedynym narzędziem walki z tą chorobą.

I mamy kole­jne prob­le­my z zakre­su wiedzy mery­to­rycznej. Po pier­wsze, wyraźnie widać, że min­is­ter jest na baki­er ze współczes­ną wiedzą medy­czną, ponieważ do lecze­nie takich chorób — grypy i gry­popodob­nych — wystar­czy zwykły węgiel medy­czny. Po drugie, nie zna nawet reklam wak­cynologów, ponieważ tacy „spec­jal­iś­ci” jak prof. Szen­born czy Wysoc­ki, jeszcze niedawno namaw­iali, nawet do podawa­nia dzieciom, leków prze­ci­wwiru­sowych w rodza­ju Tam­i­flu [oseltami­wir]. Czyli z jed­nej strony min­is­terst­wo wpuszcza na rynek lek, który rzeko­mo jest lekiem — między inny­mi — prze­ci­w­gry­powym, a po kilku lat­ach min­is­ter zaprzecza temu. Lek kosz­tował pon­ad 200 zło­tych i był przez określone grupy lekarzy częs­to przepisy­wany. Na ile kasy naciąg­nię­to podat­ni­ka?

Kole­jnym praniem mózgów Służ­bie Zdrowia jest stwierdze­nie:

Nie ma żadnej wątpliwości, że wszyscy profesjonaliści medyczni, a przede wszystkim lekarze, mają obowiązek informowania o szczepieniach i zachęcania do nich.

To jest już zupełne pomieszanie z poplą­taniem. Jeżeli mają obow­iązek, co jest oczy­wiste, to muszą podawać prawdę, a nie pro­pa­gandę z reklamówek. Jeżeli podadzą prawdę, to na jakiej pod­staw­ie mają potem okaleczać ludzi?

Min­is­ter Zdrowia Kon­stan­ty Radzi­wiłł już nie raz wykazał się niewiedzą! Zaprzeczał leczniczemu dzi­ała­niu mar­i­huany, w momen­cie gdy jego odpowied­ni­cy w Izraelu czy Kanadzie, potwierdza­ją lecznicze dzi­ała­nia konopi i orga­nizu­ją kon­fer­enc­je między­nar­o­dowe, mające tą wiedzę przy­bliżyć lekar­zom. Zwal­czał admin­is­tra­cyjnie home­opatię, zami­ast zor­ga­ni­zować kon­fer­encję, na której zwolen­ni­cy i prze­ci­wni­cy tej metody, mogli­by przed­staw­ić swo­je argu­men­ty.

NaturalNews.com — 05 lip­ca 2012 r. — Bry­tyjs­ka fir­ma Glax­o­SmithK­line, została skazana na 3 mil­iardów dolarów kar z powodu najwięk­szego oszust­wa opie­ki zdrowot­nej w his­torii. GSK przyz­nała, że lekarze zostali przekupi­eni, aby naciskać na sprzedaż potenc­jal­nie niebez­piecznych leków, w zami­an za bile­ty na Madon­nę, hawa­jskie wakac­je i lukraty­wne wyciecz­ki. CDN

dr Jerzy Jaśkowski

Ku Prawdzie: Dr Jerzy Jaśkowski argumentuje tezę, że w Polsce — w państwie istniejącym tylko teoretycznie — nie zdrowie Narodu jest najważniejsze, a interes koncernów farmaceutycznych. Pamiętajmy: grypa jest zwykle chorobą samo ustępującą! A każde nagłe zainteresowanie się urzędników jakąś chorobą, jest uwarunkowane naciskiem firm produkujących leki!

 

źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ogary poszły w las! Super!
źródło: facebook
źródło: face­book
Grażyna Adamczyk
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Ludzie są różni i różnie reagują na szczepionki i na… wpisy w internecie! 😉
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Słuchać i czytać dr Jaśkowskiego zapewne warto! Natomiast postępować, każdy powinien zgodnie ze swoim… sumieniem 😉
źródło: facebook
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! O grypie z 1918 r. dr Jaśkowski też mówił. Będzie to w mojej następnej relacji ze spotkania na temat: dlaczego rodzice boją się szczepić dzieci. Zapraszam.
waclawa-skrzypinska
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! No cóż… poproszę dr. Jaśkowskiego by odniósł się do… hiszpanki, wpisem na blogu 😉 O pandemiach grypy rzeczywiście we wpisie nic nie ma. Mnie też to zaciekawiło… 😉
Grażyna Duszczak
źródło: face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Reklama dźwignią przemysłu farmaceutycznego! 😉 A naturalną metodę zwalczania grypy właśnie przechodzę… tylko bez wódki 🙁

4 myśli na temat “Grypa — Choroba samo ustępująca!

 • 4 listopada 2016 o 04:01
  Permalink

  Co do home­opatii, to jest oczy­wiste, że to ściema.

  Jak się wal­czy z ciem­notą, to samemu trze­ba uważać, by jej nie podle­gać, szanowny autorze tego tek­stu.

  Odpowiedz
  • 4 listopada 2016 o 09:42
   Permalink

   Dzięku­ję! Piszę szcz­erze… jestem chy­ba za… ciem­ny, by zrozu­mieć zarzut, w sto­sunku do dr JJ. Toć we wpisie nic nie ma o glo­ry­fikowa­niu home­opatii, a jedynie zarzut do KR, że zwal­cza ją, bez… wysłucha­nia racji obu stron. Ewen­tu­al­nie proszę o… roz­jaśnie­nie tem­atu 😉

   Odpowiedz
  • 3 listopada 2016 o 23:30
   Permalink

   Dzięku­ję! Proszę przeczy­tać uważnie początek wpisu… i chy­ba wszys­tko jasne 😉

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *