Polska jest głównym pozyskiwaczem ślimaków z natury! Grzegorz Skalmowski

25 kwietnia 2017 r. — o roli ślimaka w dziedzictwie kulinarnym Warmii i Mazur, opowiedział twórca firmy Snails Garden — ślimaki mazurskie Grzegorz Skalmowski.

Grze­gorz Skalmows­ki: Gen­er­al­nie śli­ma­ki były jadane w Polsce już od 1682 roku! Co ciekawe, w najs­tarszej książce kucharskiej, jest więcej pol­s­kich przepisów na śli­ma­ka, jak na wieprzow­inę. A Pol­s­ka jest głównym pozyski­waczem śli­maków z natu­ry. My zaj­mu­je­my się ich hodowlą przede wszys­tkim. 

Ślimaka kulinarna podróżOd dwóch lat propagowal­iśmy ideę kon­sumpcji śli­ma­ka w Polsce. Wspól­nie z kucharza­mi napisal­iśmy pier­wszą książkę kucharską na tem­at śli­maków. Jest ich 64 mis­trzów kuchars­kich z telewiz­ji. Tych znanych, i mniej znanych. Książ­ka się nazy­wa: Śli­ma­ka kuli­nar­na podróż — o tym, co zapom­ni­ane, a przy­pom­nienia warte.

Jako cieka­wostkę dodam — chci­ałbym żeby wszyscy, cały region trzy­mał kciu­ki — 28 maja, w Chi­nach, będzie wyło­niona najlep­sza książ­ka kuchars­ka. Takie Oscary dla książek, a tylko trzy książ­ki z Pol­s­ki zostały nomi­nowane. I właśnie książ­ka Śli­ma­ka kuli­nar­na podróż, jest jed­ną z nich.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *