Gusen — Wojna o pamięć

Szanowni Państwo,

dziś mija 72. roczni­ca wyz­wole­nia obozu KL Gusen przez armię amerykańską w 1945 r. KL Gusen to niemiec­ki nazis­tows­ki obóz kon­cen­tra­cyjny, który zak­wal­i­fikowany był jako obóz o naj­cięższych warunk­ach, z najm­niejszy­mi szansa­mi na przeży­cie.

Do Gusen depor­towano łącznie 71 tys. osób 27 nar­o­dowoś­ci (do całego kom­plek­su KL Mau­thausen-Gusen 190 tys. osób 40 nar­o­dowoś­ci). Życie w Gusen straciło pon­ad 35 tys. więźniów (w całym kom­plek­sie pon­ad 80 tys.), 60 proc. zamor­dowanych stanow­ili Pola­cy.

Sami SS-mani nazy­wali obóz „obozem zagłady dla pol­skiej inteligencji”. Obóz jest jed­nym z najwięk­szych miejsc mar­ty­rologii Polaków w cza­sie II wojny świa­towej. Obok Palmir i sowieck­iego Katy­nia był jed­nym z najwięk­szych miejsc ekster­mi­nacji pol­skiej inteligencji.

Chce­my się z Państ­wem podzielić krótkim filmem z pod­sumowaniem liczbowym: Roz­grze­wamy pol­skie ser­ca. Doce­ni­amy też inic­jaty­wy przy­pom­i­na­jące naszą his­torię, szczegól­nie te nieco zapom­ni­ane.

Kil­ka dni temu w Par­la­men­cie Europe­jskim w Bruk­seli odbył się uroczysty wernisaż wys­tawy przy­go­towanej m.in. przez Muzeum His­torii Pol­s­ki Gusen. Gran­it i śmierć, pamięć i zapom­nie­nie. Jesienią br. wys­tawa ta będzie dostęp­na także na tere­nie Miejs­ca Pamię­ci i Muzeum Auschwitz-Birke­nau.

Prezen­tacji wys­tawy towarzyszy pokaz fil­mu doku­men­tal­nego Gusen – woj­na o pamięć, w reży­serii Rafała Gerem­ka. Doku­ment wypro­dukowało Muzeum His­torii Pol­s­ki i TVP His­to­ria.

Tekst: Redu­ta Dobrego Imienia

 

Rafał Sziagór
źródło: Face­book
Dziękuję! Czytałem. Świetna lektura. Polecam także pozostałe części trylogii Stanisława Grzesiuka: Boso, ale w ostrogach i Na marginesie życia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *