Reduta Dobrego Imienia idzie na wojnę z Facebookiem!

Reduta Dobrego Imienia podejmuje akcję wobec Facebooka, propagującego komunizm i obrażającego uczucia religijne Polaków.

Szanowni Państ­wo,

wydarzenia ostat­nich dni zwró­ciły uwagę na rolę mediów społecznoś­ciowych w naszym życiu, a zwłaszcza na rolę Face­booka. W ciągu kilku­nas­tu ostat­nich lat całkowicie zmieniła się for­ma przekazu medi­al­nego, właśnie dzię­ki mediom społecznoś­ciowym. Z jed­nej strony bard­zo obniżyła się bari­era wejś­cia na rynek medi­al­ny.  Z infor­ma­cją moż­na dotrzeć do tysię­cy i mil­ionów odbior­ców przy nieporówny­wal­nie mniejszych nakładach niż w medi­ach trady­cyjnych. Sukces Redu­ty pole­ga m.in. na umiejęt­nym korzys­ta­niu z mediów społecznoś­ciowych.

Face­book, będą­cy w tej chwili glob­al­ną kor­po­racją, z której mech­a­nizmów udostęp­nienia infor­ma­cji korzys­ta powyżej mil­iar­da osób ma coraz więk­szy wpływ nie tylko na sposób przesyła­nia infor­ma­cji, ale też na to, jakie infor­ma­c­je są przesyłane i udostęp­ni­ane. Face­book ope­ru­je także na rynku pol­skim, ma tu spółkę zależną, zare­je­strowaną w KRS.

Okazu­je się, że przy­na­jm­niej w swo­jej pol­skiej częś­ci, Face­book w sposób arbi­tral­ny zezwala na pojaw­ian­ie się jed­nych infor­ma­cji, a inne usuwa, powołu­jąc się na swój wewnętrzny reg­u­lamin. Jed­nak dzi­wnym trafem infor­ma­c­je usuwane i niedo­puszczane do rozpowszech­ni­a­nia pochodzą od zwolen­ników ruchów i orga­ni­za­cji patri­o­ty­cznych, nato­mi­ast dopuszczane do rozpowszech­ni­a­nia są tek­sty, zdję­cia i filmy środowisk negu­ją­cych wartoś­ci patri­o­ty­czne, wyśmiewa­ją­cych je, nierzad­ko znieważa­jące Pol­skę, propagu­jące komu­nizm.

Użytkown­i­cy Face­booka wielokrot­nie poprzez wewnętrzny mech­a­nizm Face­booka zgłasza­li do usunię­cia pro­file i treś­ci znieważa­jące Pol­skę, Żołnierzy Wyk­lę­tych, Pow­stańców Warsza­ws­kich, a także godzące w uczu­cia religi­jne, zwłaszcza znieważa­jące Św. Jana Pawła II.

Z infor­ma­cji, które docier­a­ją do nas wyni­ka, ze Face­book niezwyk­le rzad­ko uwzględ­nia takie zgłoszenia. Nasze doświad­cze­nie to potwierdza. Być może takie dzi­ałanie Face­booka wyni­ka z fak­tu, że Face­book­iem w Polsce kieru­je zaan­gażowana akty­wist­ka KODu Syl­wia de Wey­den­thal, o czym poin­for­mował red. Cezary Gmyz. Dzi­ała­nia cen­zorskie Face­booka w Polsce wzbudza­ją coraz więk­szy sprze­ciw. Sprawa nie doty­czy tylko użytkown­ików tego medi­um społecznoś­ciowego, ale także całoś­ci debaty pub­licznej w Polsce.

Ze wzglę­du na domin­u­jącą pozy­cję Face­book ma prze­możny wpływ na obieg infor­ma­cji i opowiedze­nie się tego medi­um po jed­nej ze stron sporu poli­ty­cznego i cywiliza­cyjnego jest niedo­puszczal­ną ingerencją pod­mio­tu zagranicznego w życie pub­liczne w Polsce. Należy przy tym zaz­naczyć, że cen­zu­ra w Polsce jest zabro­niona (Art. 54 Kon­sty­tucji). To co w Polsce wypraw­ia Face­book jest właśnie cen­zurą prewen­cyjną, ponieważ FB bloku­jąc pro­file użytkown­ików, których wypowiedzi uznał za „niedo­puszczalne dla społecznoś­ci FB” uniemożli­wia im wyrażanie poglądów.

W odpowiedzi na to, moż­na powiedzieć, ze FB jest pry­wat­ną kor­po­racją i jak komuś się nie podo­ba, to może nie korzys­tać. Jed­nakże, ze wzglę­du na pozy­cję domin­u­jącą, FB nie jest już „zwykłą pry­wat­ną kor­po­racją” ponieważ ma prze­możny wpływ na życie pub­liczne. Zresztą jak każdy pod­miot ope­ru­ją­cy na rynku pol­skim obow­iązany jest do przestrze­ga­nia pol­skiego porząd­ku prawnego. A tu prawem nadrzęd­nym jest Kon­sty­tuc­ja, a jeśli chodzi o ochronę poszczegól­nych dóbr — przepisy szczegółowe.…

Face­book, pomi­mo wielokrot­nych wezwań od wielu osób, nie usuwa pro­fili znieważa­ją­cych Św. Jana Pawła II, czym narusza Art. 196 KK.… Jan Paweł II Papież jest Świę­tym Koś­cioła Katolick­iego, a zatem jest przed­miotem czci religi­jnej. Przestępst­wa dokonu­je nie tylko autor pro­filu FB znieważa­jącego Św. Jana Pawła II ale też i pra­cown­i­cy Face­booka, którzy pomi­mo wezwań nie usuwa­ją treś­ci znieważa­ją­cych Świętego. Face­book łamie również Art 256 KK

Na FB znaleźć moż­na set­ki, jeśli nie tysiące pro­fili zaw­ier­a­ją­cych treś­ci komu­nisty­czne, łącznie z wiz­erunk­a­mi sym­bo­l­i­ki komu­nisty­cznej, pochwala­jące Stali­na, zbrod­nie komu­nisty­czne itd. Pomi­mo monitów Face­book tych pro­fili nie usuwa. Przestępst­wa dopuszcza­ją się zatem nie tylko twór­cy i admin­is­tra­torzy tych pro­fili, ale i pra­cown­i­cy Face­booka, którzy mimo wezwań tych treś­ci nie usuwa­ją.

Redu­ta Dobrego Imienia w tej chwili zbiera dowody w spraw­ie propagowa­nia przez FB sym­bo­l­i­ki komu­nisty­cznej oraz obrazy uczuć religi­jnych.  Złożyliśmy już w tej ostat­niej kwestii (Art. 196 KK) dwa zaw­iadomienia o pode­jrze­niu popełnienia przestępst­wa. Prosimy wszys­t­kich, którzy zgłasza­li FB pro­file do usunię­cia ze wzglę­du na ich charak­ter uwłacza­ją­cy Polsce lub obraża­ją­cy uczu­cia religi­jne, aby przysyłali do nas zrzu­ty ekranów odpowiedzi z FB, w których była mowa o tym że treś­ci te nie „łamią stan­dard­ów”, razem ze zrzu­ta­mi ekranów pro­fili które zgłasza­li.

Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres kontakt@reduta-dobrego-imienia.pl . O postę­pach w spraw­ie będziemy infor­mować.

Zespół Redu­ty Dobrego Imienia

Ku Prawdzie: Reduta Dobrego Imienia idzie na wojnę z Facebookiem. RDI chce zmusić Facebooka do zamykania stron propagujących komunizm i obrażających uczucia religijne Polaków. Coś mnie się wydaje, że to będzie walka z wiatrakami, ale RDI życzę… samozaparcia 😉
luczna
źródło: Face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! Na facebooku świat się nie kończy 😉 Ale jak znam życie, to RDI — w tym wypadku — jest skazane na porażkę! W miejsce jednej zamkniętej strony, powstaną setki innych 😉 Śmiertelnym ciosem dla każdej strony jest jej… ignorowanie i tyle!
jakub-pospieszny
źródło: Face­book
Ku Prawdzie: Dziękuję! O zamykanie stron, mogą skutecznie powalczyć tylko organizacje. Szary człowiek ma jedyną broń na każdej maści hejt: ignorowanie i blokowanie autorów “przestępczych” wpisów i komentarzy i tyle 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *