International Sniper Mission 2018 — Sukces Terytorialsów

Terytorialsi znaleźli się wśród 5 najlepszych par snajperskich w Europie. Szeregowi: Paweł Jastrzębski z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Zacheusz Siedlecki 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, połączyli siły i wzięli udział w jednych z najtrudniejszych i najbardziej wymagających zawodów snajperskich w Europie — International Sniper Mission 2018.

Pokon­ali reprezen­tan­tów wojsk oper­a­cyjnych, spec­jal­nych, zawod­ników zagranicznych oraz cywili. To kole­jny sukces reprezen­tan­ta bry­gady obrony tery­to­ri­al­nej z Warmii i Mazur.

W zawodach brało udzi­ał 29 dwu­osobowych ekip, z czego aż 20% nie ukończyło zawodów. Zawody odbyły się pod koniec październi­ka.

Oprócz strze­lań na ekstremalne dys­tanse, zawody wery­fikowały zdol­ność do skry­tego przemieszcza­nia się na wrogim tere­nie, ori­en­tację oraz marsze w dzień i w nocy.

Zawod­ni­cy nie mogli korzys­tać z nok­tow­iz­ji czy ter­mow­iz­ji. Teren zawodów jest stale patrolowany, a ekipa która zostanie wykry­ta, otrzy­mu­je karę od orga­ni­za­to­ra.

Od czasu wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej marzyłem, by wystartować w tak prestiżowych zawodach jako WOT. W zawodach mogły wziąć udział tylko zespoły dwuosobowe. Z pomocą przyszedł mi przyjaciel, który trzy tygodnie temu złożył wojskową przysięgę w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Razem stworzyliśmy zgraną drużynę.

– pod­kreśla szer. Paweł Jas­trzęb­s­ki z 4 Warmińsko-Mazurskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Trasa zawodów to ok. 50 km do poko­na­nia pomiędzy dziesię­cioma punk­ta­mi, w których zawod­ni­cy wykonu­ją określone zada­nia.

W tym roku były to m.in.: symu­lowany strzał z helikoptera w zaw­isie — nieu­dany skok — czyli konieczność lik­widacji celów na dużym dys­tan­sie wisząc jed­nocześnie w spadochronowej uprzęży, lik­widac­ja celów nocą, czy przy ran­nej ręce domin­u­jącej, a także medy­cy­na pola wal­ki.

Do tego brak snu, nieustanny wysiłek fizyczny i stres połączone z testami wiedzy i pamięci to dla skrajnie wyczerpanego organizmu często nadludzki wysiłek

– doda­je szer. Zacheusz Siedlec­ki z 13 Śląskiej Bry­gadzie Obrony Tery­to­ri­al­nej.

Zawody Inter­na­tion­al Sniper Mis­sion od lat cieszą się sławą jed­nych z najtrud­niejszych tego typu. Samo ich ukończe­nie daje satys­fakcję i sza­cunek w gronie strzel­ców wyborowych i sna­jperów służb mundurowych i cywilnych.

Sna­jperzy reprezen­tu­ją­cy WOT zdobyli 924 pkt. i dosłown­ie otar­li się o sre­bro. Poziom czołów­ki zawod­ników był tak wyrów­nany, że do pary zaj­mu­jącej II miejsce zabrakło strzel­com zaled­wie 7 punk­tów.

Moni­ka Jabłońs­ka-Bud­er - Rzecznik pra­sowy 4 Warmińsko-Mazurs­ka Bry­ga­da Obrony Tery­to­ri­al­nej

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *