Jarosław Kaczyński to znakomity kombinatoryk!

Zbigniew Bujak na spotkaniu autorskim w olsztyńskiej Książnicy Polskiej 25 stycznia 2018 r., odpowiadając na pytania Wojciecha Kozioła o udział w prywatyzacji Gazety Wyborczej, przedstawił także swoją ocenę Jarosława Kaczyńskiego.

To nie jest tak, że Jarosław Kaczyńs­ki jest genial­nym strate­giem, który jest w stanie pre­cyzyjnie wszys­tko przewidzieć. Nie! Nic z tych rzeczy. On jest znakomi­tym, genial­nym kom­bi­na­to­rykiem. 

Koal­icję, przy pomo­cy której Tadeuszowi Mazowieck­iemu dał władzę na tacy, skon­struował fenom­e­nal­nie. Chodzi, chodz­ił i… skon­stuował.

My mieliśmy trzech kandy­datów na pre­miera: Tadeusz Mazowiec­ki, Bro­nisław Gere­mek i Jacek Kuroń. Na początku było więcej wskazań, że to będzie Bro­nisław Gere­mek albo Jacek Kuroń. Dopiero Kaczyńs­ki, który wszedł ze swo­ją kon­cepcją koal­icji z SD i ZSL-em, zmienił sytu­ację.

Co się stało, że Tadeusz Mazowiec­ki nie wziął Kaczyńskiego do rzą­du? To jest pytanie, na które my w Sol­i­darnoś­ci, sobie do koń­ca nigdy nie odpowiedzieli. 

W poli­tyce takich rzeczy się nie robi. Jeżeli ktoś ci skon­struował tę koal­icję, podał ci to pre­mierost­wo na tacy, to ty masz obow­iązek się z nim dogadać! 

Później Jarosław Kaczyńs­ki znowu zmon­tował kole­jną koal­icję, w wyniku której, Jan Olszews­ki został pre­mierem. I znowu Jar­ka w rządzie nie ma! Mało tego. Piątego dnia dzi­ała­nia rzą­du Jarek już wypowiedzi­ał się kry­ty­cznie o Olszewskim — jako pre­mierze.

A później jest ten trze­ci moment, kiedy Jarek Kaczyńs­ki popiera Lecha Wałęsę. Dla mnie jest oczy­wiste, że bez popar­cia Kaczyńskiego, Lech by tych wyborów nie wygrał. Zawdz­ięcza Kaczyńskiemo stanowisko prezy­den­ta, bierze go do kance­larii, po czym szy­bko wywala. 

W poli­tyce jak się raz, dru­gi, trze­ci taki numer zro­bi, to kosz­ty poli­ty­czne dla państ­wa są gigan­ty­czne. To napię­cie gdzieś się odezwie.

To się odezwało — w tej chwili — brakiem jakiejkol­wiek możli­woś­ci roz­mowy. Państ­wo i poli­ty­ka państ­wa, za to odpy­chanie go, płaci dzisi­aj wysoką cenę. Czy moż­na go było wziąć do rzą­du? Tego nie wiem. To będę musi­ał zgłębić…

Na pytanie jednej z uczestniczek spotkania: dlaczego teraz Jarosław Kaczyński nie jest premierem? Zbigniew Bujak także odpowiedział. Generalnie chodzi o to, że Jarosław Kaczyński to znakomity kombinatoryk, ale świadomy swoich słabości. I te słabości Jarosława Kaczyńskiego Zbigniew Bujak przedstawił. Zapraszam do obejrzenia całego filmiku.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *